Οι ξένες γλώσσες στο σχολείο

Είναι περίεργο. Με τη χειρότερη ίσως –σε μέσα, χρόνο, μέθοδο, αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων κ.λπ.– ξενόγλωσση σχολική εκπαίδευση, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες με την υψηλότερη γλωσσομάθεια! Οι Έλληνες μαθαίνουν τελικά ξένες γλώσσες. Η γλωσσομάθεια των Ελλήνων ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι στατιστικώς αποδεδειγμένη.

Μόνο που μαθαίνουν ξένες γλώσσες πληρώνοντας «έξτρα». Με άλλα λόγια, την απαραίτητη πια σήμερα για τον πολίτη της Ευρώπης γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (απαραίτητη υπό τις σημερινές συνθήκες όσο τα μαθηματικά λ.χ. ή και αυτή ακόμα η μητρική γλώσσα, ας μη φανεί υπερβολή) την έχουμε παραχωρήσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στα φροντιστήρια και στα ιδιωτικά σχολεία, προς δόξαν και πάλι της «δωρεάν παιδείας» που παρέχουμε στην Ελλάδα. Γιατί, όσο κι αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση έναντι του παρελθόντος, όσο κι αν διαθέτουμε σήμερα πια στη δημόσια εκπαίδευση ένα καλό δυναμικό, ικανό να διδάξει σωστά την ξένη γλώσσα, η κατάσταση στη δημόσια εκπαίδευση από πλευράς ξενόγλωσσης παιδείας παραμένει προβληματική έως απογοητευτική. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν μέσα στο σχολείο μία έστω ξένη γλώσσα σε επίπεδο που να μπορούμε να πούμε ότι τη γνωρίζουν. Για απόκτηση πιστοποιητικού γνώσης της ξένης γλώσσας, με μόνη τη διδασκαλία στο δημόσιο σχολείο, δεν μπορεί φυσικά να γίνει λόγος, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα.

Κι όμως, η κατάσταση της παιδείας μας και στον τομέα αυτόν πρέπει και μπορεί να αλλάξει ριζικά. Δεν είναι ανέφικτο να μαθαίνουν οι μαθητές μας μέσα στο σχολείο τους μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Χρειάζεται να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, να χρησιμοποιούνται κατάλληλα ξενόγλωσσα βιβλία και αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, να γίνεται η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε ολιγομελή και ομοιογενή, από πλευράς γνώσης και επίδοσης, τμήματα μαθητών, να στηρίζεται οπτικοακουστικά με σύγχρονα τεχνολογικά εκπαιδευτικά μέσα (μαγνητόφωνο, βίντεο, ηλεκτρονικό υπολογιστή), και να έχουν οι διδάσκοντες της ξένης γλώσσας την απαιτούμενη επιστημονική και διδακτική επάρκεια. Αν γίνουν όλα αυτά, τότε ασφαλώς τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα.

Γ. Μπαμπινιώτης, Παιδεία, Εκπαίδευση και Γλώσσα (Αθήνα: Gutenberg, 1994)

Στρατής Μυριβήλης – Τα ζα – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1η ενότητα: Δύο πρώτοι παράγραφοι.……………………………………………………….………..
Τι είδους κείμενο μπορεί να είναι; (Απομνημονεύματα, ημερολόγιο, γράμμα)
Τι είδους αφήγηση έχουμε;…………………………………………………………….
Με ποιες φράσεις δηλώνει τα αντιπολεμικά αισθήματά του ο συγγραφέας;
………………………………………………………………………………………………………………
2η ενότητα: Τρίτη παράγραφος…………………………………………………….
Ο αφηγητής μας είναι πολεμιστής;…………………….
Περιμένουμε από αυτόν μια ρεαλιστική περιγραφή;…………………..
Με ποιες φράσεις φαίνεται ο ρεαλισμός του ;
……………………………………………………………………………………………………………………
Ένας τρόπος για να εκφράσει τα αντιπολεμικά του αισθήματα είναι και η ειρωνεία. Σε ποια σημεία φαίνεται;
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
3η ενότητα………………………………………….
Ποιο ήταν το λάθος των γαϊδάρων; …………………………………………………
Γιατί τελικά τα ζώα είναι πιο αδικημένα; …………………………………………………………..
Η περιγραφή είναι πάλι ……………………… επιμένοντας σε ………………………λεπτομέρειες. Ποιος είναι ο
στόχος του; …………………………………………………………………………………………………
ποιες λέξεις μεταφέρουν τη φρίκη του για το θάνατο των ζώων;
……………………………………………………………………………………………………
Το κείμενο θα μπορούσε να τελειώσει εδώ. Αφήνει για επίλογο το πιο………………….. επεισόδιο. Γιατί επιλέγει την
τελευταία λεπτομέρεια με τις μαργαρίτες;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Ενότητα 4

Ἆρ’ οὖν ἄν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, Άραγε, λοιπόν, θα ήταν αρκετό σ’ εμάς,
εἰ τὴν πόλιν ἀσφαλῶς οἰκοῖμεν και να διοικούμε την πόλη με ασφάλεια
καὶ τὰ περὶ τὸν βίον εὐπορώτεροι γιγνοίμεθα και στα σχετικά με τη ζωή να γινόμαστε πιο πλούσιοι
καὶ τά τε πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ὁμονοοῖμεν και να έχουμε ομόνοια μεταξύ μας
καὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμοῖμεν; και να χαίρουμε εκτίμησης μεταξύ των Ελλήνων;
Ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι τούτων ὑπαρξάντων Γιατί εγώ βέβαια νομίζω ότι αν γίνουν αυτά
τελέως τὴν πόλιν εὐδαιμονήσειν. η πόλη ολοκληρωτικά θα ευτυχήσει.
Ὁ μὲν τοίνυν πόλεμος ἁπάντων ἡμᾶς τῶν εἰρημένων ἀποστέρηκεν Ο πόλεμος λοιπόν, μας έχει στερήσει από όλα αυτά που έχουν λεχθεί
καὶ γὰρ πενεστέρους ἐποίησεν και φτωχότερους μας έκανε
καὶ πολλούς κινδύνους ὑπομένειν ἠνάγκασεν και μας ανάγκασε να ανεχόμαστε πολλούς κινδύνους
καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαβέβληκεν και μας έχει συκοφαντήσει στους Έλληνες
καὶ πάντας τρόπους τεταλαιπώρηκεν ἡμᾶς. και μας έχει ταλαιπωρήσει με κάθε τρόπο.
Ἦν δὲ τὴν εἰρήνην ποιησώμεθα, […] Αν όμως συνάψουμε την ειρήνη, […]
μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, θα εξουσιάσουμε την πόλη με πολλή ασφάλεια,
ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς, […] αφού απαλλαγούμε από πολέμους και κινδύνους και διχόνοιες, […]
καθ’ ἑκάστην δὲ τὴν ἡμέραν πρὸς εὐπορίαν ἐπιδώσομεν, […] και κάθε μέρα θα γινόμαστε πιο εύποροι, […]
ἀδεῶς γεωργοῦντες καὶ τὴν θάλατταν πλέοντες χωρίς φόβο καλλιεργώντας τη γη και πλέοντας τη θάλασσα
καὶ ταῖς ἄλλαις ἐργασίαις ἐπιχειροῦντες και ασχολούμενοι με τα άλλα επαγγέλματα
αἵ νῦν διὰ τὸν πόλεμον ἐκλελοίπασιν. τα οποία έχουν εκλείψει εξαιτίας του πολέμου.
Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν Και θα δούμε την πόλη
διπλασίας μὲν ἤ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, να αποκτά διπλάσια έσοδα απ’ ό,τι τώρα
μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων, και να γεμίζει από εμπόρους και ξένους και μετοίκους,
ὧν νῦν ἐρήμη καθέστηκεν. από τους οποίους τώρα έχει ερημωθεί.
Τὸ δὲ μέγιστον· Και το σημαντικότερο·
συμμάχους ἕξομεν ἅπαντας ἀνθρώπους, θα έχουμε συμμάχους όλους τους ανθρώπους,
οὐ βεβιασμένους, ἀλλὰ πεπεισμένους. όχι εξαναγκασμένους, αλλά με τη θέλησή τους (έχοντας πεισθεί).
  Ἰσοκράτης, περὶ εἰρήνης 19-21

Βαλκανικοί Πόλεμοι

Οι αιτίες :

  1. Οι ελπίδες ότι οι Νεότουρκοι θα έδιναν δικαιώματα στους αλλοεθνείς διαψεύστηκαν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επεδίωκε τον πλήρη εκτουρκισμό του κράτους της. Έτσι, αναζωπυρώθηκαν τα εθνικά αισθήματα των Ελλήνων, των Βουλγάρων και των Σέρβων, που ήθελαν να προστατεύσουν τους ομοεθνείς τους από τους Νεότουρκους και να πάρουν εδάφη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  2. Η Γερμανία (με την οικονομική διείσδυση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα τέλη του 19ου αιώνα),  η Ιταλία (που το 1911 είχε επιτεθεί στην τουρκική Λιβύη και από το 1912 κατείχε τα πρώην τουρκικά Δωδεκάνησα) και η Αυστροουγγαρία (που είχε αναλάβει από το 1878 τη διοίκηση της τουρκικής Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και από το 1908 την προσάρτησε)    έπλητταν τα συμφέροντα των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Οι συμμαχίες

Στην αρχή ο Βενιζέλος ακολούθησε ήπια τακτική απέναντι στις προκλήσεις των Νεότουρκων επειδή εκτιμούσε ότι η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη για πόλεμο. Αργότερα όμως, βλέποντας ότι ο πόλεμος πλησιάζει έκανε συμμαχία (την άνοιξη του 1912) με τη Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.

Ο Α’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (Οκτώβριος 1912 – Μάιος 1913)

Η αφορμή

Στις αρχές Οκτωβρίου του 1912 οι Βαλκάνιοι σύμμαχοι ζήτησαν από τον σουλτάνο να σέβεται τα δικαιώματα των χριστιανικών εθνοτήτων που ζούσαν στην Τουρκία και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις προς όφελός τους. Ο σουλτάνος φάνηκε απρόθυμος κι αυτή ήταν η αφορμή του πολέμου.

Οι κινήσεις των συμμάχων

  • Ο ελληνικός στρατός με αρχηγό τον διάδοχο Κωνσταντίνο εισέβαλε στη Μακεδονία κι άρχισε να απελευθερώνει αρκετές περιοχές της.
  • Οι Σέρβοι κατέλαβαν τα Σκόπια και το Μοναστήρι και έφτασαν ως το Δυρράχιο της σημερινής Αλβανίας.
  • Οι Βούλγαροι κατέλαβαν την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη, φθάνοντας έξω από την Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα κατευθύνονταν προς τη Θεσσαλονίκη.

Οι ελληνικές επιτυχίες

Μπροστά στον κίνδυνο οι Βούλγαροι να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη, ο Βενιζέλος πίεσε τον Κωνσταντίνο και τελικά τον έπεισε, παρά τις αντιρρήσεις του να κινηθεί γρήγορα προς την Θεσσαλονίκη. Πράγματι, ο ελληνικός στρατός πρόλαβε τους Βούλγαρους και απελευθέρωσε την πόλη το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου του 1912. Λίγες μέρες αργότερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο βασιλιάς Γεώργιος. Στη συνέχεια, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε και τα Ιωάννινα (22 Φεβρουαρίου 1913) και εξασφάλισε τον έλεγχο όλης της Ηπείρου.

Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήλθατε στο WordPress! Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε να γράφετε!