ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)Τι είναι οι Υπηρεσίες Αναζήτησης?

2)Ποια είδη Υπηρεσιών Αναζήτησης γνωρίζετε?

3) Τι είναι οι Θεματικοί Κατάλογοι?

4)Αναφέρατε παραδείγματα μηχανών αναζήτησης.

5)Πότε χρησιμοποιούμε τους θεματικούς καταλόγους και πότε τις μηχανές αναζήτησης?

6)Ποια βήματα ακολουθούμε προκειμένου να κάνουμε μια επιτυχημένη αναζήτηση?

7)Πως μπορούμε να ελέγχουμε την αξιοπιστία των ιστοσελίδων που επισκεπτόμαστε?

 

 

 

                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας δίπλα στο αντίστοιχο κελί Σ ή Λ.

α/α

Προτάσεις Σωστού - Λάθους

Σ  ή  Λ

1

Οι Θεματικοί κατάλογοι είναι θεματικές κατηγορίες.

 

2

Οι ιστοσελίδες αποτελούν μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών.

 

3

Μηχανές αναζήτησης είναι ο InternetExplorerκαι ο MozillaFirefox.

 

4

Η  λέξη που πληκτρολογούμε στις μηχανές αναζήτησης ονομάζεται θερμή λέξη.

 

5

Ένας σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει μια κατηγορία ενός θέματος είναι μέρος ενός θεματικού καταλόγου.

 

6

Όταν ψάχνουμε γενικές πληροφορίες για ένα θέμα πρέπει να χρησιμοποιούμε το Google.

 

7

Το λογισμικό πλοήγησης είναι απαραίτητο για να μπούμε στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών.

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 146 ? 150.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις Θεωρίας του συγκεκριμένου Φυλλαδίου.

 

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής τις Ερωτήσεις 1,3,7 από το συγκεκριμένο φυλλάδιο.