ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

?  Μεταβλητή είναι μία θέση μνήμης του υπολογιστή και γίνεται αναφορά σε αυτή με το όνομα που της δίνουμε εμείς. Μία θέση μνήμης μπορεί να έχει μόνο μία τιμή κάθε φορά, αλλά μπορούμε να την αλλάζουμε, όποτε είναι απαραίτητο, με μία άλλη τιμή. Συνεπώς, το περιεχόμενο μιας μεταβλητής μπορεί να μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος και η προηγούμενη τιμή της μεταβλητής χάνεται.

?  Στη γλώσσα Logoγια να αναφερθούμε στην τιμή της μεταβλητής βάζουμε μπροστά το σύμβολο « : », ενώ για να αναφερθούμε στο όνομα της μεταβλητής χρησιμοποιούμε μπροστά από το όνομα το σύμβολο « ? ». Όνομα μεταβλητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια λέξη.

?  Για να δώσουμε τιμή σε μια μεταβλητή, χρησιμοποιούμε την εντολή:

                        Κάνε    ?Ονομα_Μεταβλητής       Τιμή_Μεταβλητής

Η τιμή που μπορούμε να δώσουμε σε μια μεταβλητή μπορεί να είναι:

Α) Αριθμητική, τότε:

                          Κάνε    ?Ονομα_Μεταβλητής       Αριθμός

Β) Μία λέξη, τότε:

                         Κάνε    ?Ονομα_Μεταβλητής       ?Λέξη

Γ) Μία πρόταση, τότε:

                        Κάνε    ?Ονομα_Μεταβλητής       [Πρόταση]

 

 

?  Για να εμφανίσουμε την τιμή που περιέχει η μεταβλητή, χρησιμοποιούμε την εντολή:

                        Δείξε    :Ονομα_Μεταβλητής

?  Διαδικασίες με μεταβλητές

Η γενική μορφή μιας διαδικασίας με δύο μεταβλητές είναι:

 

για     όνομα _διαδικασίας      :όνομα_μεταβλητής1       :όνομα_μεταβλητής2

          εντολές

τέλος

            Παραδείγματα

1)      Κάνε ?X  2

Δείξε :Χ

2

2)     Κάνε ?X   ?ΓΑΤΑ

Δείξε  :Χ

ΓΑΤΑ

3)     Κάνε ?Χ   [Το όνομά μου είναι Μαρία]

Δείξε  :Χ

Το όνομά μου είναι Μαρία

4)     Να γραφτεί διαδικασία που θα σχεδιάζει τετράγωνο με μεταβλητή το  μήκος, το οποίο θα ορίζει ο χρήστης.

Στην καρτέλα Διαδικασίες γράφουμε:

 

για τετράγωνο    :μήκος

στκ

Επαναλαβε 4 [μπ    :μήκος     δε    90]

τέλος

 

Μετά βάζουμε στην επιφάνεια εργασίας την χελώνα και γράφουμε στο κέντρο εντολών :

τετράγωνο  50      ή    τετράγωνο 250

 

    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Άσκηση 1η

Α) Προσπαθήστε να δώσετε το όνομά σας σε μία μεταβλητή ΟΝΟΜΑ και στη συνέχεια εμφανίστε το στο Κέντρο Εντολών.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..........................................................................................................................................................................................................

 

Β) Προσπαθήστε να εμφανίσετε στην οθόνη την πρόταση «Το όνομά μου είναι?».

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...........................................................................................................................................................................................................

 

Άσκηση 2η

Γράψτε  τι θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την εκτέλεση των εντολών:

Α) Κάνε     ?ζώο    ?λιοντάρι

     Δείξε    :ζώο

     ??????????????????????????????????????????

Β) Δείξε   ?λιοντάρι

    ??????????????????????????????????????????.

Γ) Δείξε    ?ζώο

    ??????????????????????????????????????????.

Δ) Κάνε     ?ζώο      ?σκύλο

     Δείξε (φρ [έχω ένα]    :ζώο)

    ??????????????????????????????????????????.

Ε) Κάνε    ?Χ      3

     Δείξε 12  +  5  *  (:Χ)

    ??????????????????????????????????????????.

ΣΤ) Δείξε 2  *  5  -  (:Χ)  *  4

    ??????????????????????????????????????????.

Ζ) Κάνε    ?Χ   8

     Δείξε 14  +  2  +  (:Χ)  /  2 ?????????????????????????.......

 

 

Άσκηση 3η

Γράψτε και εκτελέστε τις παρακάτω εντολές:

Κάνε ?α  1

Δείξε :α

Επανάλαβε 9 [Κάνε ?α  :α  +  1  Δείξε :α]

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της διαδικασίας?

Βρείτε ποια είναι η λειτουργία της εντολής «Κάνε ?α  :α  +  1?», ώστε να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και στις επόμενες ασκήσεις.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

Άσκηση 4η

Α) Να δημιουργήσετε μια διαδικασία που να κατασκευάζει ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο δίνοντάς του τα εκάστοτε μήκη των πλευρών.

Β) Τι πρέπει να υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας?

Γ) Τι πρέπει να γράψετε στο Κέντρο Εντολών?

 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...................................................

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

 

Άσκηση 5η

Να καταγραφεί η διαδικασία που να υπολογίζει το εμβαδόν ενός τριγώνου πλευράς α και ύψους υ.

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

 

Άσκηση 6η

Α) Να γράψετε διαδικασία που να κατασκευάζει ένα σπίτι χρησιμοποιώντας τα σχήματα τετράγωνο και τρίγωνο με μεταβλητό μήκος.

Β) Τι πρέπει να γράψετε στο Κέντρο Εντολών?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????......................................................

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας και ασκήσεων του συγκεκριμένου φυλλαδίου «Διαδικασίες με μεταβλητές» και από το βιβλίο Σελ. 192 ? 193.

Β.    Άσκηση για το σπίτι:  Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας αν εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές:

1.  Κάνε   ?αριθμός     3

    Δείξε     2  +  5  -  (:αριθμός)  *  2 ???????????????????????????????

2.  Κάνε   ?χ    2

     Δείξε δύναμη   (:χ)   3 ?????????????????????????????????????

3.  Κάνε  ?A   10   δείξε  :Α ????????????????????????????????????.

4.  Κάνε  ?Β   5   δείξε  :Β ?????????????????????????????????????

5.  Κάνε  ?Γ   :Α   *  :Β  +  5   δείξε  :Γ ????????????????????????????????.

 

6. Κάνε  ?Α    :Α  +  :Β  *  :Γ      δείξε  :Α ??????????????????????????????..