ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

?  Πρόβλημα: Θεωρούμε κάθε ζήτημα που τίθεται προς επίλυση, κάθε κατάσταση που μας απασχολεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

?  Δεδομένα Προβλήματος: Είναι τα στοιχεία που μας είναι γνωστά και μπορούν να μας βοηθήσουν στη λύση του προβλήματος.

?  Ζητούμενα προβλήματος είναι τα στοιχεία που ψάχνουμε για την επίλυσή του.

?  Για να γίνει πλήρως κατανοητό ένα πρόβλημα απαιτείται:

·      Σωστή(σαφής) διατύπωση εκ μέρους του δημιουργού του

·      Σωστή ερμηνεία από εκείνον που καλείται να το αντιμετωπίσει.

 

?  Επίλυση προβλήματος ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο και επιτυγχάνουμε τον επιθυμητό στόχο.

?  Με τον όρο χώρο προβλήματος ορίζουμε την περιοχή (π.χ. επιστημονική, καθημερινή ζωή), από την οποία προέρχεται το πρόβλημα. Π.χ.

Στο πρόβλημα ?κάνω δίαιτα για να χάσω βάρος?, ο χώρος του προβλήματος μπορεί να είναι η υγεία ή η ομορφιά.

?  Ο χώρος του προβλήματος είναι σημαντικός παράγοντας για την επίλυση του προβλήματος γιατί θα πρέπει να προσαρμόσουμε την λύση ανάλογα. Για παράδειγμα στην περίπτωση δίαιτας για λόγους υγείας θα πρέπει να είμαστε αρκετά πιο προσεκτικοί στην αγωγή (λύση) που θα προτείνουμε.

?  Τα στάδια για την επίλυση ενός προβλήματος είναι:

1)                 Κατανόηση, όπου απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων και των              ζητουμένων του προβλήματος

2)                 Ανάλυση, όπου το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε άλλα επί μέρους απλούστερα        προβλήματα

3)                 Επίλυση, όπου υλοποιείται η λύση του προβλήματος, μέσω της λύσης των επιμέρους προβλημάτων.

 ?  Για την επίλυση ενός σύνθετου προβλήματος, είναι αναγκαίο να το αναλύσουμε σε απλούστερα προβλήματα.  Αντιμετωπίζοντας καθένα από τα απλούστερα προβλήματα ξεχωριστά, στο τέλος θα καταφέρουμε να επιλύσουμε και το πιο πολύπλοκο πρόβλημα.

 

          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)     Τι εννοούμε με τον όρο Πρόβλημα?

2)     Ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενα ενός προβλήματος?

3)     Τι ονομάζουμε επίλυση προβλήματος?

4)     Τι εννοούμε λέγοντας χώρο προβλήματος?

5)     Ποια είναι τα στάδια επίλυσης ενός προβλήματος?

6)     Πώς επιλύουμε ένα σύνθετο πρόβλημα?

 

                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας δίπλα στο αντίστοιχο κελί Σ ή Λ.

 

α/α

Προτάσεις Σωστού - Λάθους

Σ  ή  Λ

1

Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

 

2

Η επίλυση ενός προβλήματος δεν εξαρτάται άμεσα από τη διατύπωσή του.

 

3

Ο χώρος ενός προβλήματος παίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση ενός προβλήματος.

 

4

Τα προβλήματα επιλύονται πάντα με τη βοήθεια υπολογιστή.

 

5

Ένα πρόβλημα δεν μπορεί να αναλυθεί σε πολλά επιμέρους προβλήματα.

 

6

Ο Η/Υ δεν μπορεί να επιτελέσει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου.

 

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 176 ? 178 μέχρι την παράγραφο 1.2 και από το συγκεκριμένο φυλλάδιο.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις Θεωρίας του συγκεκριμένου φυλλαδίου.

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής τις Ερωτήσεις 1,5,6 από το συγκεκριμένο φυλλάδιο.

 

         ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ