ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

?  Πρόγραμμα είναι η αναπαράσταση ενός αλγορίθμου γραμμένη σε γλώσσα κατανοητή για έναν υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα, δηλαδή, αποτελείται από μια σειρά εντολών που δίνονται στον υπολογιστή με σκοπό να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία ή να υπολογίσει κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα.

?  Προγραμματισμός ονομάζεται η εργασία σύνταξης των προγραμμάτων.

?  Προγραμματιστές ονομάζονται τα άτομα που γράφουν και συντάσσουν ένα πρόγραμμα.

? Γλώσσες προγραμματισμού ονομάζονται οι γλώσσες που «καταλαβαίνουν» οι υπολογιστές και είναι τεχνητές γλώσσες.

?  Γλώσσα μηχανής είναι η γλώσσα που έχει ως αλφάβητο δύο ψηφία το 0 και το 1.

?  Χαρακτηριστικά Γλωσσών Προγραμματισμού είναι το αλφάβητο, το λεξιλόγιο και το συντακτικό.

?  Τα Εργαλεία σε ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον είναι

1.    ένας εξειδικευμένος κειμενογράφος, που χρησιμεύει για τη σύνταξη και τη διόρθωση του προγράμματος και

2.     ένα πρόγραμμα ? μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στη μορφή που τις καταλαβαίνει ο επεξεργαστής, δηλ. σε μια σειρά από 0 και 1.

?  Μεταγλωττιστές (compilersονομάζονται τα προγράμματα που θα ελέγξουν όλο το πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά θα το μετατρέψουν όλο σε μια κατάλληλη σειρά από 0 και 1, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από τον επεξεργαστή του υπολογιστή.

?  Διερμηνείς (interpretersονομάζονται τα προγράμματα που ελέγχουν μία οδηγία κάθε φορά, την εκτελούν και μετά ελέγχουν την επόμενη οδηγία.

?  Στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από την Κ.Μ.Ε. του υπολογιστή:

1.      Αλγόριθμος

2.      Πρόγραμμα

3.      Μετατροπή του προγράμματος σε 0 και 1 (γλώσσα μηχανής)

4.      Εκτέλεση του προγράμματος στην Κ.Μ.Ε.

?  Συντακτικό λάθος: Αν σε κάποια οδηγία έχουμε κάνει λάθος στο αλφάβητο, στο λεξιλόγιο ή στο συντακτικό τότε το πρόγραμμα που μετατρέπει τις οδηγίες μας σε σειρά από 0 και 1 θα μας δώσει κατάλληλο μήνυμα λάθους.

?  Λογικό λάθος: Αν το αποτέλεσμα, που τελικά προκύπτει από την εκτέλεση του προγράμματος, δεν είναι το αναμενόμενο, τότε το πρόβλημα δεν βρίσκεται στον τρόπο εκτέλεσης, αλλά στον αλγόριθμο που κατασκευάσαμε για τη λύση του προβλήματός μας.

     ?  Logo είναι η γλώσσα προγραμματισμού που θα μάθουμε       στην Γ? Γυμνασίου.

?MicroworldsPro είναι το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον.

 

          ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

1)     Τι ονομάζουμε πρόγραμμα, προγραμματισμός, προγραμματιστές?

2)     Ποιες είναι οι γλώσσες προγραμματισμού?

3)     Τι σημαίνει γλώσσα μηχανής?

4)     Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού?

5)     Ποια είναι τα εργαλεία σε ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον?

6)     Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα προγράμματα ? μεταφραστές?

7)     Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μεταγλωττιστών και διερμηνέων?

8)  Ποια είναι τα στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από την Κ.Μ.Ε. του υπολογιστή?

9) Ποια γλώσσα προγραμματισμού και ποιο προγραμματιστικό περιβάλλον θα μάθουμε στην Γ? Γυμνασίου?

                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Α. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος βάζοντας δίπλα στο αντίστοιχο κελί Σ ή Λ.

 

α/α

Προτάσεις Σωστού - Λάθους

Σ  ή  Λ

1

Για τον υπολογιστή πολλές εντολές είναι αυτονόητες.

 

2

Ο κάθε υπολογιστής χρησιμοποιεί και καταλαβαίνει μόνο μία γλώσσα προγραμματισμού.

 

3

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σύνθετο πρόβλημα.

 

4

Τα προβλήματα επιλύονται πάντα με τη βοήθεια υπολογιστή.

 

5

Η ακριβής πρόβλεψη των σεισμών είναι άλυτο πρόβλημα.

 

6

Ένα από τα εργαλεία ενός ολοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος είναι το πρόγραμμα- μεταφραστής.

 

7

Για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα από την Κ.Μ.Ε του υπολογιστή πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε γλώσσα μηχανής.

 

8

Ο μεταφραστής βρίσκει τα λογικά λάθη ενός προγράμματος.

 

9

Η γλώσσα που καταλαβαίνει ο υπολογιστής είναι η γλώσσα μηχανής.

 

10

Όλοι οι υπολογιστές (επεξεργαστές) έχουν την ίδια γλώσσα μηχανής.

 

11

Ο προγραμματισμός σε γλώσσα μηχανής είναι ευκολότερος από τον προγραμματισμό σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.

 

12

Η λύση κάθε προβλήματος είναι γνωστή και προφανής.

 

13

Ένα πρόβλημα μπορεί να λυθεί με παραπάνω από έναν αλγορίθμους.

 

14

Ο εξειδικευμένος κειμενογράφος βοηθάει στη σύνταξη και διόρθωση των προγραμμάτων.

 

15

Αλγόριθμος είναι έννοια που έχει σχέση μόνο με την πληροφορική και τα μαθηματικά.

 

16

Ο αλγόριθμος πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον δύο φορές.

 

17

Στον αλγόριθμο ότι εννοείται παραλείπεται.

 

18

Ο αλγόριθμος πρέπει κάποτε να τελειώνει.

 

19

Η επίλυση ενός προβλήματος προηγείται της κατανόησής του.

 

20

Ένα πρόγραμμα είναι η γραφή ενός αλγορίθμου σε  γλώσσα μηχανής.

 

21

Η δημιουργία αλγορίθμου προηγείται της δημιουργίας του προγράμματος.

 

22

Αν δώσουμε στον υπολογιστή μια εντολή για να υπολογίσει ένα άθροισμα, είναι αυτονόητο ότι θα μας εμφανίσει και το αποτέλεσμα.

 

23

Το προγραμματιστικό περιβάλλον που θα μάθουμε στην Γ? Γυμνασίου είναι η Logo.

 

 

      ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α.    Προσεκτική μελέτη θεωρίας από το Βιβλίο Σελ. 178 ? 185 και           από το συγκεκριμένο φυλλάδιο.

Β.  Να μπορείτε να απαντήσετε προφορικά τις Ερωτήσεις                        Θεωρίας του συγκεκριμένου Φυλλαδίου.

 

Γ.  Να απαντήσετε γραπτά στο Τετράδιο Πληροφορικής τις Ερωτήσεις      5,7,8 από το βιβλίο Σελ.185.

        ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ