Γνωρίζεις τα συμμετρικά σχήματα;

Επίλεξε αν είναι συμμετρικό το μπλε σχήμα ως προς τον κόκκινο άξονα συμμετρίας.

 

ΒΚ (4/2012)