Αριθμητικές παραστάσεις

  
Υπολόγισε την τιμή της αριθμητικής παράστασης.

 

ΒΚ (9/2013)