Μενού Επιλογών

e-Portfolio. Ο ηλεκτρονικός φάκελος (e-portfolio) είναι μια νέα προσέγγιση για την αξιολόγηση στην τάξη, η οποία βασίζεται στις ΤΠΕ. Η αξιολόγηση των μαθητών μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υλικού επιτρέπει στους διδάσκοντες να αξιολογήσουν την πρόοδο των μαθητών κατά τη διάρκεια χρονικών περιόδων που εκτείνονται έως και αρκετά έτη.

Ένα e-portfolio είναι ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών που βασίζεται στον Ιστό Παγκόσμιας Εμβέλειας (Web). Ο μαθητής συλλέγει και οργανώνει ψηφιακά τα αντικείμενα της εργασίας του. Παραδείγματα αντικειμένων είναι: έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση μουσικής, παρουσιάσεις, εργασία που γίνεται έξω από την τάξη (ομαδική εργασία, δουλειές, εκτός διδακτέας ύλης δραστηριότητες κ.λπ.), δείγμα γραφικού χαρακτήρα (από σαρωτή), δείγμα ανάγνωσης (καταγραφή της ανάγνωσης μαθητών μεγαλοφώνως), πειράματα, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κλπ.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών φακέλων (e-portfolio):

  • o αναπτυξιακός (επιδεικνύει την πρόοδο και ανάπτυξη δεξιοτήτων για μια χρονική περίοδο),
  • ο αξιολογικός (επιδεικνύει την ικανότητα του μαθητή και την δεξιότητα για καλά ορισμένες περιοχές και σκοπός είναι να εκτιμηθεί η ικανότητα μαθητών όπως καθορίζεται από τα πρότυπα προγράμματος),
  • ο φάκελος επίδειξης (επιδεικνύει υποδειγματική εργασία, τελικά προϊόντα και δεξιότητες των μαθητών)
  • το υβρίδιο (πρόκειται για ηλεκτρονικό φάκελο που είναι υβρίδιο των τριών παραπάνω τύπων, μιας που σπάνια θα βρεθεί ηλεκτρονικός φάκελος που θα χρησιμοποιείται αυστηρά για αξιολόγηση, ανάπτυξη, ή για λόγους επίδειξης)


Πηγή: Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα  Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης - ΕΑΙΤΥ (2011)