Τα  καθαρά  Μαθηματικά  είναι  κατά  κάποιον  τρόπο  η  ποίηση  των  λογικών  ιδεών.

Albert  Einstein,   1879-1955


   Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, και όν, φεύ, ουδέποτε όλον Θνητοί θα εύρωσι. Το πλήθος των γραμμάτων κάθε λέξης της παραπάνω φράσης αντιστοιχεί σε καθένα από τα διαδοχικά ψηφία του άρρητου αριθμού:

\boldsymbol{\color{Blue} \pi\simeq3.1415926535897932384626.}

Πλάτων,   427 - 347 π.χ


Είναι γνωστό ότι ο αριθμός π έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία και επομένως η παραπάνω μορφή αποτελεί μια του προσέγγιση.


Η σελίδα τελεί υπό διαρκή ενημέρωση - συντήρηση. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Επισκεφθήτε τη σελίδα δια του Chrome!!!


Πνευματικά Δικαιώματα…

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου.     © Χαράλαμπος .Σπ. Λυκούδης. Email:  xlycoudi@otenet.gr