επιστροφή

Διαγώνισμα 1 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 – 2008

Θέμα 1ο 

 

Α.  Χαρακτηρίστε ως Σωστή/Λάθος τις παρακάτω προτάσεις. (Γράψτε τον αριθμό της πρότασης  και  δίπλα σ’ αυτόν  το γράμμα Σ, ή Λ  αντιστοίχως  ).

 

 1. Το διανυόμενο διάστημα σε μια κίνηση ενός κινητού ταυτίζεται με την μετατόπιση πάντοτε.
 2. Όλα τα σώματα σταματούν να κινούνται όταν παύσουν να ασκούνται πάνω τους δυνάμεις.
 3. Η ολική ορμή στην πλαστική κρούση δεν διατηρείται σταθερή.
 4. Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος, λόγω θέσεως, οφείλεται στήν αλληλεπίδρασή του με την Γή.
 5. Η τριβή είναι συντηρητική δύναμη
 6. Η μηχανική ενέργεια στην πλαστική κρούση μετατρέπεται μερικώς σε θερμότητα

 (Μονάδες  6*1 =6)

 

Β.  Επιλέξτε από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις τό σωστό συμπλήρωμα για την φράση : «Ελεύθερη πτώση είναι η κίνηση πού κάνει ένα σώμα, ». (Γράψτε τον αριθμό της πρότασης ).

1.            όταν ασκείται πάνω του σταθερή δύναμη.

2.            όταν κινείται στο κενό ή τον αέρα

3.            όταν ασκείται πάνω του μόνο το βάρος του.

4.            όταν η κίνησή του είναι κατακόρυφη προς τά κάτω

5.            όταν πέφτει προς τά κάτω με σταθερή ταχύτητα

 (Μονάδες  6)

 

Γ.  Να αντιστοιχίσετε τά παρακάτω μεγέθη με τις αντίστοιχες μονάδες τους στο S. I. (Γράψτε τον αριθμό του μεγέθους της πρώτης στήλης και δίπλα σ’ αυτόν γράψτε το γράμμα της μονάδας μέτρησής του από την δεύτερη στήλη).

1.        Επιτάχυνση

Α.  Joule

2.        Ενέργεια

Β.  m/sec2

3.        Ορμή

Γ.  Ν

4.        Ισχύς

Δ.  Kgr*m/s

5.        Δύναμη

Ε.  Watt

 

(Μονάδες  5*1 = 5)

 

 

 

 

Δ. Διαλέξτε από τις παρακάτω προτάσεις την σωστή απάντηση για τήν κλιση της ευθείας στα διαγράμματα υ→t  κατά την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. (Γράψτε τον αριθμό της  σωστής πρότασης ).

1.        εκφράζει την ταχύτητα και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα

2.        εκφράζει την ταχύτητα και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μικρότερη είναι και η ταχύτητα

3.        εκφράζει την επιτάχυνση και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιτάχυνση

4.        εκφράζει την επιτάχυνση και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μικρότερη είναι και η επιτάχυνση

5.        εκφράζει το διανυόμενο διάστημα

 (Μονάδες  8)

Θέμα 2ο 

 

Α.  Αντικαταστήστε τους αριθμούς στις παρακάτω προτάσεις με τις καταλληλότερες λέξεις. (Γράψτε τον αριθμό και δίπλα την αντίστοιχη λέξη)

Ορμή είναι το …………1…………. μέγεθος, το οποίο προκύπτει απ’ το γινόμενο της ……2……… ενός σώματος επί την ………3………. του. Η διεύθυνση και η φορά της ορμής ταυτίζεται με τά αντίστοιχα της  …………4……………., ενώ στο S.I. μετρείται με ………5…………  (Μονάδες 5*1 =5)

Β.  Στην εικόνα φαίνεται πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα δύο κινητών Α και Β, που κινούνται ευθύγραμμα, σε συνάρτηση με το χρόνο. (Μεταφέρετε το διάγραμμα στο γραπτό σας)

α) Να συγκρίνετε τις επιταχύνσεις αΑ και αΒ των  δύο κινητών.

                                                                               (Μονάδες 2)

β) Να δικαιολογήσετε την παραπάνω απάντηση. (Μονάδες 3)

γ)  Ποιο από τα δύο κινητά διανύει μεγαλύτερη απόσταση στον ίδιο χρόνο κίνησης; (Μονάδες 2)

δ) Να δικαιολογήσετε την παραπάνω απάντηση. (Μονάδες 3)

 

Γ.  Να γράψτε τη μαθηματική έκφραση του 2ου νόμου του Νεύτωνα, εξηγώντας τά σύμβολα, και να την διερευνήσετε διακρίνοντας τρείς περιπτώσεις. (Μονάδες 10)

 

Θέμα 3ο 

 

Α) Εφαρμόστε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για να υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία φτάνει στο έδαφος ένα σώμα, πού αφήνετε να πέσει από ύψος h = 5 m, χωρίς αρχική ταχύτητα. (Μονάδες 12) Β) Με τι ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος το παραπάνω σώμα, εάν βληθεί οριζόντια με ταχύτητα υ0 = 10 m/s από το ίδιο ύψος; Εφαρμόστε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας για να υπολογίστε το μέτρο της. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/sec2. (Μονάδες 13)

 

Θέμα 4ο 

 

∆ύο σώµατα µε µάζες m1 = 0,4 kg και m2 = 0,6 kg, κινούνται αντίθετα πάνω σε οριζόντιο

επίπεδο µε ταχύτητες υ1 = 20 m/sec και υ2 = 5 m/sec αντίστοιχα, και συγκρούονται πλαστικά. Να υπολογίσετε:

α) την ταχύτητα του συσσωµατώµατος αµέσως µετά την κρούση. (Μονάδες 7)

β)  την απώλεια στην κινητική ενέργεια του συστήµατος λόγω της κρούσης (Μονάδες 8)

 

 

 

 

 

 

 

γ) το διάστημα s που θα διανύσει το συσσωμάτωμα µετά την κρούση. Δίνεται ο συντελεστή τριβής ολίσθησης µ = 0,2 και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/sec2.  (Μονάδες 10)

 

Διαγώνισμα 2

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΕΡΓΟ

 

Θέμα 1ο

 

Α.  Ένα κομμάτι από πηλό πέφτει από κάποιο ύψος στο έδαφος και μετά την πρόσκρουση παραμένει παραμένει κολλημένο σ’ αυτό. Η μηχανική ενέργεια του πηλού μετά την πρόσκρουση:

1.            χάθηκε.

2.            μετατράπηκε σε θερμότητα.

3.            μετατράπηκε σε χημική ενέργεια.

4.            παραμένει σταθερή.

(Μονάδες 1,5)

Β.  Επιλέξτε από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις τό σωστό συμπλήρωμα για την φράση : «η μηχανική ενέργεια ενός σώματος  ή ενός συστήματος διατηρείται, ».

1.            όταν οι δυνάμεις πού δρούν σ’ αυτό είναι όλες συντηρητικές.

2.            όταν καμμία από τίς δυνάμεις πού δρούν σ’ αυτό δεν είναι συντηρητική.

3.            όταν ασκούνται μόνο βαρυτικές δυνάμεις.

4.            όταν δεν ασκούνται τριβές.

(Μονάδες  2)

Γ.  Να αντιστοιχίσετε τά παρακάτω μεγέθη με τις αντίστοιχες μονάδες τους στο S. I.

1.        Ενέργεια

Α.    Kgr*m/s

2.        Δύναμη

Β.    Watt

3.        Έργο

Γ.    Joule

4.        Ορμή

Δ.    Ν

5.        Ισχύς

Ε.    Joule

 

(Μονάδες  5*1 = 2.5)

 

 

 

 

Θέμα 2ο

 

Α.  Να συμπληρώσετε τις προτάσεις:

Η ισχύς ενός κινητήρα και γενικώτερα οποιασδήποτε ………………. είναι το …………… του έργου πού  ………………., προς τον ………………... μέσα στον οποίο αυτό παράγεται. Η ισχύς είναι  …………………… μέγεθος, ενώ μετρείται σε …………  (Μονάδες 6*0,5 =3)

 

Β.  Χαρακτηρίστε ως Σωστή/Λάθος τις παρακάτω προτάσεις.

 

1.      Το έργο του βάρους  ενός υποβρυχίου, καθώς αυτό βυθίζεται κατακόρυφα είναι μηδέν.

2.      Το έργο των συντηρητικών δυνάμεων είναι μηδέν.

3.      Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος, λόγω θέσεως, οφείλεται στήν αλληλεπίδρασή του με την Γή.

4.      Η ισχύς μιάς μηχανής εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο αυτή παράγει έργο.

5.      Η ολική ορμή στην πλαστική κρούση δεν διατηρείται σταθερή.

6.      Η μηχανική ενέργεια στην πλαστική κρούση μετατρέπεται μερικώς σε θερμότητα.

7.      Οι δυνάμεις πού συγκρατούν τους δορυφόρους σε κυκλική τροχιά δεν παράγουν έργο.

8.      Οι ηλεκτρικές δυνάμεις και οι δυνάμεις παραμορφωμένων ελατηρίων είναι συντηρητικές

9.      Το έργο του βάρους  ενός σώματος σε μια κλειστή διαδρομή είναι μηδέν.

10.  Ένα ακίνητο αντικείμενο δεν μπορεί να έχει ενέργεια.

 (Μονάδες 10* 0,3 = 3)

 

Θέμα 3ο

 

Α)  Διατυπώστε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας και γράψτε την αντίστοιχη μαθηματική έκφραση. (Μονάδες 2)

Β) Εφαρμόστε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για να υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία φτάνει στο έδαφος ένα σώμα, πού αφήνετε να πέσει από ύψος h = 5 m, χωρίς αρχική ταχύτητα. (Μονάδες 3)

 Γ) Με τι ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος το παραπάνω σώμα, εάν βληθεί οριζόντια με ταχύτητα υ0 = 10 m/s από το ίδιο ύψος; Εφαρμόστε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας για να υπολογίστε το μέτρο της. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/sec2.

(Μονάδες 3)

 

Διαγώνισμα 3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

 

Θέμα 1ο 

Α.  Χαρακτηρίστε ως Σωστή/Λάθος τις παρακάτω προτάσεις.

 1. H κίνηση είναι έννοια σχετική
 2. Σημείο αναφοράς είναι η θέση ενός κινητού ανά πάσα χρονική στιγμή
 3. Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος
 4. Το διανυόμενο διάστημα είναι διανυσματικό  μέγεθος
 5. Το διανυόμενο διάστημα ταυτίζεται με την μετατόπιση πάντοτε

 (Μονάδες  5*0.3 = 1.5)

Β.  Επιλέξτε από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις τό σωστό συμπλήρωμα για την φράση : «Το διανυόμενο διάστημα ταυτίζεται με την μετατόπιση …».

1.      πάντοτε

2.      εφ’ όσον το κινητό δεν αλλάζει φορά κατά την κίνησή του

3.      όταν αυτό κινείται ευθύγραμμα

4.      στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

5.      στην μεταβαλλόμενη κίνηση

(Μονάδες  1.5)

Γ.  Να αντιστοιχίσετε τά παρακάτω μεγέθη με τις αντίστοιχες μονάδες τους στο S. I.

1.        Επιτάχυνση

Α.  m/sec

2.        Μετατόπιση

Β.  m

3.        Διάστημα

Γ.  m/sec2

4.        Χρόνος

Δ.  m

5.        Ταχύτητα

Ε.  sec

 

(Μονάδες  5*0.3 = 1.5)

 

 

 

 

Δ. Διαλέξτε από τις παρακάτω προτάσεις την σωστή απάντηση για τήν κλιση της ευθείας στα διαγράμματα υ→t  για την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.

1.      εκφράζει την ταχύτητα και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα

2.      εκφράζει την ταχύτητα και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μικρότερη είναι και η ταχύτητα

3.      εκφράζει την επιτάχυνση και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιτάχυνση

4.      εκφράζει την επιτάχυνση και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο μικρότερη είναι και η επιτάχυνση

5.      εκφράζει το διανυόμενο διάστημα

 (Μονάδες  2.5)

Θέμα 2ο 

Α.  Να συμπληρώσετε τις προτάσεις:

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση εκτελεί ένα κινητό, όταν η τροχιά που διαγράφει  είναι …………… και το διάνυσμα της ................................. μένει σταθερό ως προς την τιμή και την  .................... Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μέση ταχύτητα είναι .......................... με την τιμή της στιγμιαίας ταχύτητας. Η επιτάχυνση ενός κινητού είναι μέγεθος ............................................ και η μονάδα της στο S.I. είναι το ..........................                                                                          (Μονάδες 6*0.5 = 3)

Β.  Στην εικόνα φαίνεται πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα δύο κινητών που κινούνται ευθύγραμμα σε συνάρτηση με το χρόνο.

Α. Να συγκρίνετε τις επιταχύνσεις των  δύο κινητών. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας

Β. Ποιο από τα δύο κινητά διανύει μεγαλύτερη απόσταση στον ίδιο χρόνο κίνησης; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                                  (Μονάδες 0.5+0.7+0.5+0.7=2.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.  Στην εικόνα δίνεται το διάγραμμα επιτάχυνση - χρόνος, ενός οχήματος που ξεκινά από την ηρεμία και κινείται ευθύγραμμα για χρόνο t=6s. Να συμπληρωθούν τα κενά στις επόμενες προτάσεις με έναν από τους όρους: “ευθύγραμμη ομαλή”, “ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη”,  “ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη”.

1.        Στο χρονικό διάστημα από 0-2s η κίνηση

είναι .............................................................

2.        Στο χρονικό διάστημα από 2s-4s η

κίνηση είναι ..........................................................

3.        Στο χρονικό διάστημα από 4s-6s η

κίνηση είναι ..........................................................                                                  (Μονάδες 0.4+0.4+0.4 = 1.6)

 

Θέμα 3ο 

Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0 =10m/s και ο οδηγός κάνοντας χρήση των φρένων προκαλεί στο αυτοκίνητο σταθερή επιβράδυνση α=2m/s2. Α. Μετά από πόσο χρόνο η ταχύτητα του αυτοκινήτου θα υποδιπλασιαστεί και πόσο διάστημα θα έχει διανύσει στο χρόνο αυτό; Β. Για πόσο χρόνο θα κινηθεί το αυτοκίνητο με τη σταθερή αυτή επιβράδυνση και πόσο διάστημα θα διανύσει;  (Μονάδες 6)

 

Απαντήσεις

Θέμα 1ο 

Α.  Χαρακτηρίστε ως Σωστή/Λάθος τις παρακάτω προτάσεις.

1    Σ                 2    Λ               3   Σ               4   Λ                   5   Λ   

Β.  Επιλέξτε από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις τό σωστό συμπλήρωμα για την φράση : «Το διανυόμενο διάστημα ταυτίζεται με την μετατόπιση …».

2        εφ’ όσον το κινητό δεν αλλάζει φορά κατά την κίνησή του

 

Γ

1  Γ           2   Β,Δ        3  Δ,Β          4   Ε          5   Α

 

Δ.

3         

Θέμα 2ο 

Α. 

ευθεία,    ταχύτητας,    κατεύθυνση,    ίση,    διανυσματικό,    m/sec2

                                                                         

Β. 

                         Α.  αΑ > αΒ,  διότι η κλίση της Α είναι μεγαλύτερη

                         Β.  s>  sB,  διότι το εμβαδόν της Α είναι μεγαλύτερο

 

Γ. 

ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενηευθύγραμμη ομαλήευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη 

Θέμα 3ο 

 

Α) υ=υ0-at è t=υ0/2 a =2,5 sec è t=2,5 sec

S = υ0t-1/2at2  = ....... è s = 24,75 m

B) t = υ0/a = è t=5 sec

S = υ02/2a =  ..... è s = 25 m

 

Διαγώνισμα 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΜΗ

 

Θέμα 1ο

 

Α.  Στη φυσική ένα σύστημα θεωρείται μονωμένο, εάν :

1.            δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις, ή η συνισταμένη τους είναι μηδέν.

2.            δεν ασκούνται εσωτερικές δυνάμει ή η συνισταμένη τους είναι μηδέν.

3.            οι εσωτερικές δυνάμεις εξουδετερώνονται από τις εξωτερικές.

4.            δεν ασκούνται ούτε εξωτερικές ούτε εσωτερικές δυνάμεις.

5.            ασκούνται μόνο βαρυτικές δυνάμεις.

(Μονάδες 10 )

Β.  Επιλέξτε από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις τό σωστό συμπλήρωμα για την φράση : «Συντηρητικές δυνάμεις ονομάζονται οι δυνάμεις, ». (Γράψτε τον αριθμό της πρότασης ).

1.            των οποίων το έργο κατά μήκος μιάς κλειστής διαδρομής είναι μηδέν.

2.            των οποίων το έργο κατά μήκος μιάς κλειστής διαδρομής δεν είναι μηδέν.

3.            οι οποίες μετέχουν στις πλαστικές κρούσεις.

4.            των οποίων το έργο εξαρτάται από την τροχιά την οποία διαγράφουν.

5.            κατά τήν δράση των οποίων δεν διατηρείται η μηχανική ενέργεια.

(Μονάδες  10)

Γ.  Να αντιστοιχίσετε τά παρακάτω μεγέθη με τις αντίστοιχες μονάδες τους στο S. I.

1.        Ενέργεια

Α.    Kgr*m/s

2.        Δύναμη

Β.    Watt

3.        Έργο

Γ.    Joule

4.        Ορμή

Δ.    Ν

5.        Ισχύς

Ε.    Joule

 

(Μονάδες  5*1 = 5)

 

 

 

 

Δ.  α) Ποιες από τις εικονιζόμενες δυνάμεις στό διπλανό σχήμα είναι εσωτερικές και ποιες είναι εξωτερικές ; β) Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Θεωρείστε ως μονωμένο το σύστημα των δύο βαγονιών με τους ενσωματωμένους μαγνήτες τους.

 

                                                         (Μονάδες  6+4 =10)

 

 

 

 

Θέμα 2ο

 

Α.  Να συμπληρώσετε τις προτάσεις:

Ορμή είναι το ……………………. μέγεθος p, το οποίο προκύπτει απ’ το γινόμενο της …………… ενός σώματος επί την ………………. του. Η διεύθυνση και η φορά της ορμής ταυτίζεται με τά αντίστοιχα της  ………………………., ενώ μετρείται σε …………………  (Μονάδες 5*2 =10)

 

Β.  Χαρακτηρίστε ως Σωστή/Λάθος τις παρακάτω προτάσεις.

1.      Το βάρος ενός σώματος είναι συντηρητική δύναμη.

2.      Η τριβή είναι συντηρητική δύναμη.

3.      Η δυναμική ενέργεια ενός σώματος, λόγω θέσεως, οφείλεται στήν αλληλεπίδρασή του με την Γή.

4.      Η ισχύς μιάς μηχανής εκφράζει τον ρυθμό με τον οποίο αυτή παράγει έργο.

5.      Η ολική ορμή στην πλαστική κρούση δεν διατηρείται σταθερή.

6.      Η μηχανική ενέργεια στην πλαστική κρούση μετατρέπεται μερικώς σε θερμότητα.

(Μονάδες 6* 2=12)

Γ.  Εφαρμόστε το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας για να υπολογίστε την ταχύτητα με την οποία φτάνει στο έδαφος σώμα μάζας m, πού αφήνετε να πέσει από ύψος h.

(Μονάδες 5+5+3=13(διατύπωση, εφαρμογή, πράξεις) )

 

Θέμα 3ο

Να λυθεί η άσκηση (Μονάδες 30):

2.  Ένα σώμα μάζας m, είναι ακίνητο πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε στο σώμα οριζόντια δύναμη, που η τιμή της μεταβάλλεται σύμφωνα με τη σχέση F = 8-x (x σε m, F σε N). Αν η ταχύτητα του σώματος μετά από μετακίνησή του κατά 10m είναι υ=2m/s, να βρείτε τη μάζα m του σώματος.

 

επιστροφή