Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το Drive προκειμένου να διαμοιράσουμε αρχεία: