ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, μετά πατήστε το κουμπί "'Ελεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας.
Αν δυσκολεύεστε μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Βοήθεια" για να έχετε ένα γράμμα. Πατήστε στον αριθμό του πλέγματος για να δείτε τον ορισμό ή τους ορισμούς γι' αυτόν τον αριθμό.

Παρακαλώ να γράψετε με κεφαλαία γράμματα.
1      2        3      4       
                   
 5                    
        6       7        
  8                  9   
    10                 
                11     
     12         13     14      
                   
                   
         15            
 16                    

Οριζόντια:

1. Έκφραση που περιέχει αριθμούς και μεταβλητές συνδεόμενες με τα σύμβολα των πράξεων (δυο λέξεις).
5. Είναι τα μονώνυμα 8, -5, 0, 3
7. Είναι ο βαθμός του μονωνύμου 3x2ω ως προς y.
10. Στο μονώνυμο -2x2y είναι το -2.
11. Είναι τα μονώνυμα \(-\frac{6}{2}x^{3}y\) και -3x3y
12. Ο συντελεστής του μονωνύμου xy.
15. Είναι το xyω2 στο μονώνυμο 4xyω2 (δυο λέξεις).
16. Η απλούστερη αλγεβρική παράσταση.

Κάθετα:

2. Στο μονώνυμο 7x45ως προς x είναι 4.
3. Είναι τα μονώνυμα 5xy2 και \(-\sqrt{25}xy^{2}\)
4. Η ................... του μονωνύμου -2x2y για x = 2 και y = -1 είναι 8.
6. Παράσταση που μεταξύ των μεταβλητών της σημειώνονται μόνο οι πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού.
8. Το μονώνυμο αυτό δεν έχει βαθμό.
9. Η πράξη αυτή δε σημειώνεται μεταξύ των μεταβλητών ενός μονωνύμου.
13. Είναι τα μονώνυμα 4α2β5, -α2β5.
14. Είναι ο βαθμός των σταθερών μονωνύμων 6, -3, 7.