Με βάση τον παρακάτω χάρτη να συμπληρώσετε τα κενά στο κείμενο που ακολουθεί:

 

 

Ο ποταμός 1 ονομάζεται Ο ποταμός 2 ονομάζεται
Ο ποταμός 3 ονομάζεται Ο ποταμός 4 ονομάζεται
Ο ποταμός 5 ονομάζεται Ο ποταμός 6 ονομάζεται
Ο ποταμός 7 ονομάζεται Ο ποταμός 8 ονομάζεται
Ο ποταμός 9 ονομάζεται Ο ποταμός 10 ονομάζεται
Ο ποταμός 11 ονομάζεται  

  

Αδειοδοτημένο υπό τους όρους GNU Free Documentation License