ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ                                                 

ΣΕΛΙΔΑ

        ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

16

                                                                                    

 

        ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ                  

18

                                                                                    

 

1      ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ                                          

23

        Δύναμη                                                                

23

        Έργο                                                                   

23

        Ενέργεια                                                              

24

        Ισχύς                                                                   

24

        Θερμότητα                                                           

25

        Μετάδοση θερμότητας                                        

26

                                                                                    

 

2      ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ                              

29

        Θερμάνσεις                                                         

29

        Σύντομη ιστορική αναδρομή                                

29

        Συστήματα κεντρικής θέρμανσης                        

32

        Πορεία εργασίας                                                  

34

                                                                                    

 

3        ΑΠΩΛΕΙΕΣ                                                                                                     

35

        Υπολογισμός απωλειών                                      

35

        Απώλειες μεταφοράς                                       

35

        Συντελεστής θερμοπερατότητας                         

36

        Απαραίτητα στοιχεία υπολογισμού απωλειών     

41

        Έντυπο υπολογισμού απωλειών μεταφοράς      

42

        Οδηγίες συμπλήρωσης των στηλών του πίνακα απωλειών

42

        Απώλειες αερισμού                                          

47

        Προσεγγιστικός υπολογισμός απωλειών αερισμού           

49

                                                                                    

 

4      ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

51

        Το δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης                

51

        Υπολογισμός σωμάτων σε δισωλήνιο δύστημα  

52

        Το μονοσωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης        

57

        Υπολογισμός σωμάτων σε μονοσωλήνιο σύστημα           

58

                                                                                    

 

5      ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ                                   

65

        Θέση σωμάτων                                                   

66

        Είδη σωμάτων                                                   

68

        Σώματα ΑΚΑΝ ( κλασσικά )                                 

68

        Σώματα πάνελ ( PANELS )                                 

70

        Σώματα αλουμινίου                                             

73

        Σώματα ρούνταλ ( RUNTALS )                           

73

        Κονβέρτορες  ( CONVERTORS )                       

74

        Φαν κονβερτορες   ( FAN CONVERTORS )       

75

        Φαν κόιλς   ( FAN COILS )                                  

76

        Σώματα λουτρού                                                 

76

        Άλλα σώματα                                                      

77

                                                                                    

 

6      ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ                                   

79

        Διακόπτες δισωληνίου συστήματος                    

79

        Διακόπτες μονοσωλινίου συστήματος                 

80

        Παρατηρήσεις                                                     

80

        Θερμοστατικές κεφαλές                                      

81

                                                                                    

 

7      ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ                                        

83

        Το σύστημα                                                         

83

        Κατασκευή                                                          

84

        Θερμομόνωση δαπέδου                                      

85

        Οδηγοί σωλήνων                                                

86

        Σωλήνες θέρμανσης                                           

86

        Ο χαλκός στη δαπεδοθέρμανση                          

88

        Επικάλυψη σωλήνων με θερμομπετόν               

88

        Τελική επικάλυψη                                                

89

        Οι συλλέκτες διανομής                                        

89

        Η ρύθμιση του συστήματος                                 

90

        Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου            

90

        Με θερμοστατικό διακόπτη                                  

91

        Με θερμοστάτη χώρου                                        

91

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού στις σωλήνες θέρμανσης

91

        Με ρύθμιση των θερμοστατών του λέβητα          

91

        Με τρίοδη ή τετράοδη βάνα                                 

92

        Γιατί θα βάλω δαπεδοθέρμανση στο χώρο μου  

94

        Γιατί δε θα βάλω δαπεδοθέρμανση στο χώρο μου            

94

        Οδηγίες εγκατάστασης                                     

94

        Αρμοί διαστολής                                                  

94

        Ξήρανση θερμομπετόν                                        

95

        Τελική επίστρωση                                               

95

                                                                                    

 

8          ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                 

97

        Είδη σωλήνων                                                    

97

        Χαλυβδοσωλήνες                                             

97

        Η σύνδεση των χαλυβδοσωλήνων                      

98

        Η στήριξη των χαλυβδοσωλήνων                       

99

        Χαλκοσωλήνες                                                  

101

        Πλεονεκτήματα χαλκοσωλήνων                          

101

        Τα είδη των χαλκοσωλήνων                                

101

        Η στήριξη και διαστολή των χαλκοσωλήνων       

102

        Η σύνδεση των χαλκοσωλήνων                          

103

        Μαλακές κολλήσεις                                             

103

        Σκληρές κολλήσεις                                              

105

        Λυόμενες συνδέσεις με εξαρτήματα σύσφιξης    

105

        Μη λυόμενες συνδέσεις με εξαρτήματα σύσφιξης             

105

        Η διάβρωση του χαλκού                                      

106

        Πλαστικές σωλήνες                                          

111

        Σωλήνες πολυαιθυλενίου                                    

112

        Εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων                    

113

        Διάρκεια ζωής                                                     

114

        Σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων                  

115

        Η σύνδεση                                                          

116

        Πλεονεκτήματα                                                    

117

                                                                                    

 

9      Η ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ             

119

        Η πτώση πίεσης στα δίκτυα νερού των κεντρικών θερμάνσεων

119

        Αντιστάσεις τριβής                                           

119

        Υπολογισμός της πτώσης πίεσης λόγω τριβών  

120

        Τοπικές αντιστάσεις                                         

128

        Ισοδύναμο μήκος                                                

131

                                                                                    

 

10    ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ          

133

        Εξισορρόπηση με βαλβίδα εξισορρόπησης        

134

        Εξισορρόπηση με θερμοστατικούς διακόπτες σωμάτων   

136

        Εκ κατασκευής εξισορροπημένα δίκτυα              

137

        Εξισορρόπηση σε ενδοδαπέδια δίκτυα               

138

        Δισωλήνια σύνδεση σωμάτων                            

138

        Μονοσωλήνια σύνδεση σωμάτων                       

139

        Εξισορρόπηση με διακόπτες ελέγχου διαφορικής πίεσης 

140

                                                                                    

 

11    ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ

143

        Εφαρμογές                                                          

144

        Κυκλοφορητές εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης       

145

        Εγκατάσταση και λειτουργία                           

145

        Υδραυλική σύνδεση                                            

145

        Εξαέρωση                                                           

145

        Ηλεκτρική σύνδεση                                             

146

        Σπηλαίωση                                                          

147

        Υπολογισμός κυκλοφορητή                            

148

        Συνεργασία κυκλοφορητών                            

150

        Παράλληλη σύνδεση                                           

150

        Συνδέσει σε σειρά                                               

151

        Κυκλοφορητές μεταβλητών στροφών                 

152

        Βλάβες κυκλοφορητών                                       

155

        Θόρυβοι προερχόμενοι από τη λειτουργία του κυκλοφορητή

156

        Η σήμανση των κυκλοφορητών                          

157

                                                                                    

 

12    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

159

        Το δοχείο διαστολής                                        

160

        Ανοικτό δοχείο διαστολής                               

160

        Υπολογισμός χωρητικότητας ανοικτού δοχείου διαστολής

161

        Πλεονεκτήματα ανοικτού δοχείου διαστολής       

162

        Μειονεκτήματα ανοικτού δοχείου διαστολής       

162

        Κλειστό δοχείο διαστολής                               

162

        Πλεονεκτήματα κλειστών δοχείων                       

163

        Η σύνδεση του δοχείου                                       

164

        Ρυθμίζοντας την αρχική πίεση στο κλειστό δοχείο διαστολής

165

        Υπολογισμός μεγέθους κλειστού δοχείου διαστολής        

167

        Επιλογή μεγέθους κλειστού δοχείου διαστολής  

169

        Σημεία σύνδεσης του δοχείου διαστολής στην εγκατάσταση

173

        Βαλβίδες ασφαλείας                                         

174

        Λειτουργία                                                           

175

        Τυποποίηση – επιλογή                                       

176

        Θερμοστατική βαλβίδα ασφαλείας                       

178

        Αυτόματος πλήρωσης                                      

179

        Εγκατάσταση                                                       

179

        Η ρύθμιση του αυτόματου πλήρωσης                 

180

        Βλάβες – αποκατάσταση                                     

181

        Η εξαέρωση του δικτύου                                  

183

        Ανεπιθύμητα φαινόμενα από αέρα στο δίκτυο    

184

        Εξαερισμός θερμαντικών σωμάτων                    

184

        Εξαεριστικά δικτύου                                            

185

        Διαχωριστές αέρα                                                

186

        Υδροστάτες                                                       

187

        Λειτουργία                                                           

187

        Είδη                                                                     

189

        Έλεγχος του καυστήρα για υπερθέρμανση νερού             

190

        Έλεγχος του κυκλοφορητή                                  

191

        Προστασία από πάγωμα του νερού                    

192

                                                                                    

 

13    ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

193

        Θερμοστάτες χώρου                                         

193

        Ηλεκτομηχανικοί θερμοστάτες χώρου                 

194

        Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες χώρου                       

194

        Προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου           

195

        Η ηλεκτρική σύνδεση των θερμοστατών στην εγκατάσταση

196

        Αυτονομία – πολυζωνικά συστήματα             

198

        Διάκριση                                                              

198

        Η θέρμανση του νερού                                        

199

        Με νερό σε θερμοκρασία αναμονής                    

199

        Με θέρμανση νερού μετά από ζήτηση                 

199

        Κατασκευή και λειτουργία                                    

200

        Με ηλεκτροβάνες                                                

200

        Ηλεκτροβάνες με ρελέ                                         

200

        Ηλεκτροβάνες χωρίς ρελέ                                   

201

        Αυτονομία με κυκλοφορητές                               

202

        Πλεονεκτήματα της αυτονομίας με κυκλοφορητές             

203

        Ηλεκτρική συνδεσμολογία αυτονομίας με κυλοφορητές    

204

        Αυτονομία με θερμοηλεκτρικούς διακόπτες        

205

        Μετατρέποντας μια παλιά εγκατάσταση σε αυτόνομη        

205

        Αυτονομία με θερμοστατικούς διακόπτες            

207

        Η καταγραφή της επιβάρυνσης                           

208

        Αυτονομία με ωρομετρητές                                 

208

        Το ρελέ                                                                

208

        Καλωδίωση πίνακα αυτονομίας                          

210

        Συνδεσμολογία αυτονομίας δύο διαμερισμάτων 

212

        Αυτονομία με θερμιδομετρητές                            

213

        Θερμιδομετρητές σωμάτων                                 

214

        Αυτονομία με ογκομετρητές νερού                      

214

        Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης και το  by pass            

215

        Αποθέρμανση νερού στις κεντρικές στήλες        

215

        Αποθέρμανση νερού σε σώμα                            

216

        Αποθέρμανση νερού σε μπόιλερ νερού χρήσης 

216

        Αποθέρμανση νερού σε ηλιακό θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας

216

        Αποθέρμανση με βαλβίδα σταθερής διαφορικής πίεσης   

217

        Αποθέρμανση με την τελευταία ηλεκτροβάνα ανοικτή       

218

        Αποθέρμανση με τους κυκλοφορητές των διαμερισμάτων

219

        Αποθέρμανση με τρίοδες ηλεκτροβάνες             

219

        Αντιστάθμιση                                                     

220

        Τι είναι η αντιστάθμιση                                        

220

        Η ηλεκτρονική συσκευή                                      

223

        Η ρύθμιση της ηλεκτρονικής συσκευής               

224

        Μονάδα χώρου                                                   

227

        Έλεγχος θερμοκρασίας σωμάτων με βάνες ανάμειξης      

227

        Τρίοδες αναμεικτικές βάνες                                 

228

        Τετράοδες αναμεικτικές βάνες                             

228

        Ο σερβοκινητήρας                                               

230

        Άλλες εφαρμογές των συστημάτων αντιστάθμισης           

231

                                                                                    

 

14    ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ                                                

237

        Ο σχεδιασμός του λεβητοστασίου                       

237

        Ο ΓΟΚ προβλέπει                                               

238

        Δομικά στοιχεία                                                   

238

        Αερισμός                                                             

239

        Φωτισμός – ηλεκτρική εγκατάσταση                   

239

        Πυροπροστασία                                                  

239

                                                                                    

 

15    ΛΕΒΗΤΕΣ

241

        Χαλύβδινοι λέβητες                                             

242

        Χυτοσιδηροί λέβητες                                           

243

        Λέβητες compact ατομικής θέρμανσης               

244

        Αερολέβητες                                                        

244

        Λέβητες αερίων καυσίμων                                   

245

        Λέβητες στερεών καυσιμων

245

        Λέβητες καύσης pellets

247

        Λέβητες υψηλής αντίθλιψης (πιεστικοί )              

248

        Δομή λεβήτων                                                     

249

        Ξηρός θάλαμος καύσης                                      

250

        Η σήμανση του λέβητα                                        

250

        Το σήμα ποιότητας CE                                        

250

        Ο υπολογισμός του λέβητα                                 

251

        Βαθμός απόδοσης                                              

251

        Όργανα ελέγχου και ασφάλειας                      

252

        Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) καυστήρα              

253

        Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) ασφαλείας             

253

        Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) κυκλοφορητή        

253

        Θερμοστάτης ( υδροστάτης ) χαμηλής θερμοκρασίας       

255

        Θερμόμετρο νερού                                              

255

        Μανόμετρο ( υψόμετρο )                                     

255

        Θερμόμετρο καυσαερίων ( πυρόμετρο )              

255

        Επιτηρητής πίεσης νερού                                   

255

        Η συντήρηση του λέβητα                                 

256

        Έλεγχος διαρροών                                              

256

        Έλεγχος για διαφυγή καυσαερίων                       

256

        Έλεγχος μόνωσης                                               

257

        Καθαρισμός                                                         

257

        Χημικός καθαρισμός                                           

257

        Ξηρός καθαρισμός                                              

257

        Επίτοιχοι λέβητες αερίου                                     

258

                                                                                    

 

16    ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ

265

        Κατασκευή                                                          

265

        Κτιστές από προκατασκευασμένα κομάτια          

265

        Μεταλλικές ανοξείδωτες διπλού τοιχώματος       

266

        Με τσιμεντοσωλήνες                                           

266

        Εγκατάσταση                                                       

266

        Καπναγωγός                                                       

267

        Ελκυσμός                                                            

268

        Αιτίες ελλιπούς ελκυσμού                                   

269

        Υπολογισμός καμινάδας                                     

270

        Κοινή καμινάδα                                                   

274

        Υγροποίηση                                                        

275

                                                                                    

 

17    ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

277

        Δεξαμενές πετρελαίου                                     

277

        Πλαστικές δεξαμενές                                           

277

        Χαλύβδινες δεξαμενές                                         

278

        Σωλήνας πλήρωσης                                           

279

        Σωλήνας εξαερισμού                                           

279

        Ανθρωποθυρίδα                                                  

279

        Κρουνός εξυδάτωσης                                         

280

        Δείκτης στάθμης πετρελαίου                               

280

        Σωλήνας παροχής πετρελαίου – βαλβίδες πετρελαίου      

280

        Σωλήνας επιστροφής καυσίμου                          

281

        Η θέση της δεξαμενής                                         

281

        Χωρητικότητα της δεξαμενής                              

282

        Δεξαμενές αερίων καυσίμων                           

284

        Δεξαμενές φυσικού αερίου                                  

284

        Δεξαμενές υγραερίων καυσίμων                         

284

        Σταθερές δεξαμενές υγραερίων                          

284

        Φιάλες υγραερίων                                               

285

        Έλεγχος δεξαμενών υγραερίων                          

286

                                                                                    

 

18    ΚΑΥΣΙΜΑ - ΚΑΥΣΗ

287

        Θερμογόνος δύναμη ή θερμαντική αξία              

287

        Ποιότητα καυσίμου                                              

288

        Καύσιμα κεντρικών θερμάνσεων                         

288

        Το πετρέλαιο diesel                                             

288

        Τα υγραέρια                                                        

288

        Το φυσικό αέριο

289

        To pellet

289

        Η καύση                                                              

290

                                                                                    

 

19    ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

295

        Βασική διάκριση των καυστήρων                        

295

        Καυστήρες στερεών καυσίμων                            

295

        Καυστήρες υγρών καυσίμων                               

296

        Καυστήρες μαζούτ                                              

296

        Καυστήρες πετρελαίου diesel                             

296

        Εξάτμισης                                                            

296

        Περιστροφικοί                                                     

296

        Διασκορπισμού                                                   

296

        Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης        

297

        Τα συστήματα των καυστήρων                           

297

        Συστημα παροχής καυσίμου                               

297

        Σύστημα παροχής αέρα                                      

298

        Σύστημα ανάφλεξης                                            

298

        Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού                    

298

        Τα μέρη του καυστήρα                                        

298

        Κορμός καυστήρα                                               

299

        Κινητήρας καυστήρα                                           

299

        Φτερωτή καυστήρα ή ανεμιστήρας                      

299

        Μετασχηματιστής καυστήρα                                

300

        Αντλία πετρελαίου                                               

300

        Ηλεκτρονικό καυστήρα                                        

302

        Βάση ηλεκτρονικού                                             

303

        Μπεκ                                                                   

303

        Φωτοκύταρο                                                        

305

        Ηλεκτρόδια έναυσης                                           

306

        Η μπούκα                                                            

307

        Κατανομή αέρα στην μπούκα                              

307

        Ο διασκορπιστής                                                 

309

        Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου               

309

        Φλάντζα στήριξης καυστήρα                               

309

        Ράβδος μπεκ ( σωλήνας πετρελαίου )                

310

        Καλώδια υψηλής τάσης                                      

310

        Πυκνωτής                                                            

310

        Τάμπερ αέρα                                                       

310

        Γυαλί επιθεώρησης φλόγας                                

311

        Προθερμαντήρας πετρελαίου                              

311

        Κάλυμμα καυστήρα                                             

312

        Κόμπλερ αντλίας                                                 

312

        Λειτουργία καυστήρα                                       

313

        Επιλογή καυστήρα                                              

313

        Αντίθλιψη                                                            

314

        Κατάθλιψη                                                           

314

        Επιλέγοντας μπεκ                                            

315

        Παροχή μπεκ                                                       

316

        Γωνία ψεκασμού                                                 

318

        Κατανομή πετρελαίου                                          

318

        Δίκτυο παροχής πετρελαίου                           

320

        Θέση δεξαμενής σε σχέση με το καυστήρα         

320

        Δεξαμενή ψηλότερα από τον καυστήρα              

320

        Δεξαμενή χαμηλότερα από τον καυστήρα           

321

        Δεξαμενή στο ύψος του καυστήρα                      

322

        Καύση πετρελαίου                                           

322

        Παρατηρήσεις πάνω στη καύση του πετρελαίου 

323

        Ρύθμιση καύσης                                                  

324

        Ρύθμιση καυστήρα πετρελαίου                           

325

        Όργανα μέτρησης                                               

326

        Μέτρηση αιθάλης                                                

326

        Μέτρηση CO2                                                      

327

        Μέτρηση θερμοκρασίας καυσαερίων                  

327

        Βαθμός απόδοσης                                              

329

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ -  ΑΙΤΙΑ -    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                       

331

 

 

20    ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

339

        Ατμοσφαιρικοί καυστήρες                                   

339

        Διατάξεις ανάφλεξης                                           

341

        Η φλόγα πιλότος                                                 

341

        Η πιεζοηλεκτρική έναυση                                    

342

        Με ηλεκτρόδια σπινθηρισμού                              

342

        Διατάξεις ασφαλείας                                            

343

        Θερμοηλεκτρική ασφάλεια ανάφλεξης                

343

        Ηλεκτρόδιο ιονισμού                                           

345

        Δίοδος υπεριώδους ακτινοβολίας                       

345

                                                                                    

 

21    ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ                    

347

        Σύστημα παροχής καυσίμου                               

347

        Το φίλτρο                                                            

348

        Ο ρυθμιστής πίεσης                                            

349

        Ρυθμιστής πίεσης καυστήρα                               

349

        Λειτουργία                                                           

350

        Οι πρεσοστάτης                                                  

350

        Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου                      

351

        Multi bloc                                                             

353

        Σύστημα παροχής αέρα                                   

354

        Το κέλυφος                                                         

354

        Ο ανεμιστήρας                                                    

354

        Ο ρυθμιστής της παροχής του αέρα                    

355

        Σωλήνας ανάμειξης ( μπούκα )                           

355

        Σύστημα έναυσης                                             

356

        Σύστημα ελέγχου                                              

356

        Έλεγχος αέρα καύσης                                         

356

        Έλεγχος της πίεσης στην κατάθλιψη του ανεμιστήρα        

356

        Έλεγχος της πίεσης στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα    

357

        Έλεγχος της διαφορικής πίεσης                          

357

        Έλεγχος φλόγας                                                 

358

        Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας                       

358

        Ηλεκτρόδια ιονισμού                                           

358

         Παρατηρήσεις

359

         Θέτοντας σε λειτουργία ένα πιεστικό καυστήρα αερίου

360

         Ερργασίες και έλεγχος πριν την εκκίνηση

360

        Έλεγχοι πριν την εκίνηση

361

        Ρύθμισι του Multy Block

361

        Ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης

361

        Ρύθμιση της παροχής αερίου

362

        Ρύθμιση παροχής σε διβάθμιους καυστήρες

362

        Ρύθμιση του επιτηρητή πίεσης

362

        Ρύθμιση του πρεσοστάτη αέρα

363

        Έλεγχος ρεύματος ιονοσμού

363

        Ρύθμιση του καυστήρα

364

        Έλεγχος του CO

365

        Έλεγχος CO2

365

        Μέτριση της θερμοκρασίας καυσαερίων

366

        Ρύθμιση του αέρα καύσης

366

        Ρύθμιση της φλογοκεφαλής

367

        Αρχική εκκίνηση πιεστικού καυστήρα αερίου      

368

        ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ – ΑΙΤΙΑ -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

370

                                                                                    

 

22    ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS                                     

375

         Ο ηλεκτροκινητήρας

375

         Ο ατέρμονας κοχλίας

376

         Η εστία καύσης

376

         Η δεξαμενή του καυσίμου

377

         Ο φυσητήρας

378

         Ο πίνακας ελέγχου

379

        

 

23    ΑΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ – boilers         

381

        Είδη εναλλακτών                                                 

381

        Εναλλάκτες με μανδύα                                        

382

        Πλακοειδής εναλλάκτες                                       

382

        Λέβητες με ενσωματωμένο εναλλάκτη                

384

        Εναλλάκτης με σερπαντίνα                                 

384

        Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας                                  

385

        Εναλλάκτες ροής                                                 

385

        Μπόιλερ με δύο σερπαντίνες και ενδιάμεσο αδρανές υγρό             

386

        Κατάταξη μπόιλερ                                               

388

        Τύποι μπόιλερ                                                     

388

        Παταριού                                                             

388

        Οριζόντιο τοίχου                                                  

388

        Κάθετο τοίχου                                                     

389

        Κάθετο και οριζόντιο λεβητοστασίου                   

389

        Ηλεκτρική σύνδεση                                             

390

        Παρατηρήσεις                                                     

390

        Ηλιακά συστήματα                                            

391

        Διαφορικός θερμοστάτης                                    

392

        Σύνδεση μπόιλερ με λέβητα                            

394

        Απ’ ευθείας στο κύκλωμα θέρμανσης                 

394

        Με δικό του κυκλοφορητή                                   

395

        Με δική του βάνα αυτονομίας                              

395

        Σύνδεση μπόιλερ με λέβητα και ηλιακούς συλλέκτες         

396

        Σύνδεση δύο ή περισσοτέρων μπόιλερ μαζί       

396

        Εν σειρά                                                              

397

        Εν παραλλήλω                                                    

397

        Απαιτούμενη ισχύς λέβητα                                  

398

        Βλάβες                                                                

398

        Παρατηρήσεις                                                     

399

        Όργανα ασφαλείας                                           

399

        Ασφαλιστική βαλβίδα                                          

400

        Βαλβίδα αντεπιστροφής                                      

400

        Δοχείο διαστολής                                                

400

        Μειωτής πίεσης                                                   

401

        Αναμικτικός θερμοστάτηςθερμοστατικός μείκτης    

401

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογών

402

                                                                                    

 

24    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

409

        Εισαγωγή                                                            

409

        Ο υπολογισμός της κατανομής των δαπανών    

410

        Ο υπολογισμός της δαπάνης θέρμανσης του κάθε διαμερίσματος

413

        Με ωρομετρητές                                                  

413

        Με θερμιδομετρητές                                            

413

        Χωρίς μετρητές                                                   

413

        Έκτατες ανάγκες                                                 

414

        Μόνιμη διακοπή θέρμανσης                                

414

        Παρατήρηση                                                        

415

 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σελ

Μετατροπή μονάδων Έργου - Ενέργειας

24

Μετατροπή μονάδων Ισχύος

25

Συντελεστές θερμοπερατότητας

38

Συντελεστές θερμαγωγημότητας

40

Επιθυμητές θερμοκρασίες χώρων

44

Κατώτατες θερμοκρασίες ελληνικών πόλεων

45

Προσαυξήσεις λόγω προσανατολισμού

46

Προσαυξήσεις λόγω διακοπών

47

Συντελεστές διείσδυσης αέρα α

48

Συντελεστές διεισδυτικότητας R

48

Συντελεστές ανεμόπτωσης Η

49

Προσεγγιστικός υπολογισμός απωλειών λόγω αερισμού

50

Διάγραμμα επιλογής συντελεστών διόρθωσης σωμάτων

55

Πίνακας επιλογής συντελεστών διόρθωσης σωμάτων

55

Επιφάνεια – ισχύς – περιεκτικότητα νερού κοινών σωμάτων

70

Παράδειγμα πίνακα επιλογής σωμάτων πάνελ

72

Σωλήνες πολυαιθυλενίου

113

Ακτίνες καμπυλότητας για κάμψη σωλήνων πολυαιθυλενίου

114

Διάγραμμα διάρκειας ζωής σωλήνων πολυαιθυλενίου

114

Θερμική διαστολή διαφόρων σωλήνων

115

Διάγραμμα πτώσης πίεσης νερού σε χαλυβδοσωλήνες

123

Διάγραμμα πτώσης πίεσης θερμού νερού σε χαλκοσωλήνες

125

Πίνακας υπολογισμού πτώσης πίεσης

126

Συντελεστές μορφής ζ διαφόρων εξαρτημάτων

128

Πίνακας πτώσης πίεσης Ζ λόγω τοπικών αντιστάσεων

129

Ισοδύναμο μήκος διαφόρων εξαρτημάτων

131

Επιλογή διακοπτών σωμάτων με έλεγχο διαφορικής πίεσης

141

Παράδειγμα διαγράμματος επιλογής κυκλοφορητών

148

Εμπειρικός πίνακας για επιλογή μανομετρικού κυκλοφορητών

149

Σωλήνες πλήρωσης και ασφαλείας για ανοικτό δοχείο διαστολής

161

Συντελεστές διαστολής νερού σε διάφορες θερμοκρασίες

167

Περιεκτικότητα νερού σε σιδηροσωλήνες

168

Περιεκτικότητα νερού σε χαλκοσωλήνες

168

Περιεκτικότητα νερού κοινών θερμαντικών σωμάτων ( ΑΚΑΝ )

169

Περιεκτικότητα νερού σωμάτων πάνελ

169

Επιλογή κλειστού δοχείου διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας 3 bar

170

Επιλογή κλειστού δοχείου διαστολής με βαλβίδα ασφαλείας 4 bar

172

Πίνακας επιλογής βαλβίδας ασφαλείας

177

Διάγραμμα HENRY

183

Επιρροή αλάτων στην απόδοση του λέβητα

257

Επιρροή αιθάλης στην απόδοση του λέβητα

258

Τύποι επίτοιχων λεβήτων αερίου

260

Πίνακας διακύμανσης ελκυσμού καμινάδας

269

Συντελεστές καμινάδας

270

Επιλογή καμινάδας

271

Διαγράμματα επιλογής καμινάδας

272

Παροχές μπεκ

317

Επιλογή δοχείου διαστολής για μπόιλερ

401