Το εκπαιδευτικό λογισμικό Modellus

  

  “Το να δημιουργείς ένα κόσμο και να τον παρακολουθείς να εξελίσσεται είναι μία σημαντική εμπειρία. Μπορεί να σε διδάξει τι σημαίνει να έχεις ένα μοντέλο της πραγματικότητας, δηλαδή να απεικονίζεις τη σκέψη. Μπορεί να σου δείξει πόσο θετικά και πόσο αρνητικά μπορεί να είναι αυτά τα μοντέλα. Κι ενώ αυτό είναι ένα παιχνίδι που το παίζεις για να ευχαριστηθείς, γίνεται ταυτόχρονα η αρχή της καθαρά θεωρητικής σκέψης για τις μορφές.” Jon Ogborn

Το Modellus αποτελεί ένα «ανοιχτό» εκπαιδευτικό λογισμικό για διαλογική κατασκευή μοντέλων με χρήση μαθηματικών. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο κατασκευής, αξιοποίησης, διερεύνησης και ανάλυσης μοντέλων και προσομοιώσεων φαινομένων που επιδέχονται μαθηματική μοντελοποίηση διαμορφώνουν ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πολλαπλές ευκαιρίες ενεργητικής μάθησης.

Το Modellus (πρώτη έκδοση 1997) δημιουργήθηκε από μια ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του καθηγητή Φυσικής Vitor Duarte Teodoro αλλά και με τη συνεισφορά πολλών επιστημόνων από διάφορες χώρες. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον κατάλληλο για παιδαγωγική αξιοποίηση στο σχολικό εργαστήριο. Μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία πολλών μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπως Φυσική, Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία, Οικονομία, Πληροφορική, σε οποιοδήποτε βασικό ή ανώτερο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει μοντελοποιήσεις, προσομοιώσεις, συναρτήσεις, διαφορικές εξισώσεις, επαναλήψεις κλπ.

Eκτός από το φιλικό περιβάλλον και την εύκολη εκμάθησή του, κύριο χαρακτηριστικό του Modellus αποτελεί η αξιοποίηση σε μεγάλο βαθμό της ιδέας των «πολλαπλών αναπαραστάσεων». Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το Modellus για να κατασκευάζουν μαθηματικά μοντέλα και να τα διερευνούν με τη μορφή παρουσιάσεων, γραφημάτων και πινάκων τιμών. Αντί απλώς να βλέπουν αλγεβρικές, διαφορικές και επαναληπτικές εξισώσεις, οι χρήστες του Modellus μπορούν να πειραματίζονται οπτικά και διαλογικά με μοντέλα και παρουσιάσεις, προκειμένου να κατανοούν καλύτερα το μαθηματικό υπόβαθρο και τις πολλαπλές αναπαραστάσεις ενός μοντέλου. Στο φιλικό περιβάλλον του λογισμικού οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους όλες τις γνωστές αναπαραστάσεις: μαθηματικά μοντέλα, προσομοιώσεις φαινομένων, πίνακες τιμών, γραφικές παραστάσεις, στροβοσκοπικές αναπαραστάσεις, διανυσματικές αναπαραστάσεις μεγεθών. Το Modellus μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να αναλύονται και να ερμηνεύονται τα πειραματικά δεδομένα, αφού διαθέτει εργαλεία για την κατασκευή μοντέλων από εικόνες (φωτογραφίες, γραφήματα κλπ., τύπου BMP ή GIF) και βίντεο (τύπου AVI).

Εικόνα .  Δραστηριότητα για τη διερεύνηση εκφόρτισης πυκνωτή στο περιβάλλον του Modellus.

Οι χρήστες του Modellus μπορούν:

  • Να επιλέγουν μοντέλα έτοιμα προς χρήση από τη βιβλιοθήκη των μοντέλων που συνοδεύουν το Modellus ή να τα κατεβάζουν από την ιστοσελίδα.

  • Να προσαρμόζουν γρήγορα τα υπάρχοντα μοντέλα για να καλύπτουν ειδικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών.

  • Να δημιουργούν την προσωπική τους βιβλιοθήκη με επαναχρησιμοποιούμενα μοντέλα.

  • Να διατηρούν την ακεραιότητα των μοντέλων, προστατεύοντάς τα με κωδικό πρόσβασης.

Το Modellus μαζί με το Interactive Physics, αποτελούν το συμπληρωματικό δίδυμο ιδιαίτερα κατάλληλο για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη βοήθεια του υπολογιστή.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογισμικό διατίθεται δωρεάν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, μπορεί χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους:

α) Παρουσίαση της εξέλιξης ενός φαινομένου, με τον βιντεοπροβολέα, από τον ίδιο το διδάσκοντα ή μια ομάδα μαθητών.

β) Διδασκαλία ενός μαθήματος στο εργαστήριο υπολογιστών με έτοιμα «σενάρια» και «Φύλλα Εργασίας». Οι μαθητές εργάζονται με ομάδες.

γ) Ενασχόληση των μαθητών με εργασίες (projects) που απαιτούν προσομοιώσεις ή μοντελοποιήσεις φαινομένων και παρουσίασή τους στην τάξη.

δ) Προετοιμασία μαθημάτων με το Modellus από τους διδάσκοντες που ενδιαφέρονται.

Το λογισμικό Modellus εξελληνίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο έργου του Β' ΕΠΕΑΕΚ. Η εξελληνισμένη έκδοση του Modellus περιλαμβάνει εγχειρίδιο για το διδάσκοντα και τους μαθητές με μια σειρά δραστηριοτήτων Φυσικής και Μαθηματικών με τη μορφή «Φύλλων Εργασίας». Το ΥπΕΠΘ έχει αποκτήσει δικαιώματα χρήσης του εξελληνισμένου λογισμικού στο σύνολο των ελληνικών σχολείων.

 

Επισημάνσεις

  1. Η ελληνική έκδοση του Modellus και τα συνοδευτικά εγχειρίδια είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://odysseia.cti.gr/kirki/2ndProductGroup/Modellus.htm.

  2. Την πιο πρόσφατη αγγλική έκδοση του Modellus 2.5 μπορείτε να προμηθευθείτε από το web site του δημιουργού του http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus. Στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν άρθρα και εκπαιδευτικό υλικό που ανανεώνεται από το δημιουργό του. Για υποστήριξη και πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: modellus@mail.fct.unl.pt .

  3. Στην «Εκπαιδευτική Πύλη» του ΥπΕΠΘ στη διεύθυνση: http://e-yliko.gr/ μπορείτε να αναζητήσετε δραστηριότητες και «Φύλλα Εργασίας» διαφόρων μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου εστιασμένων στην αξιοποίηση του Modellus.

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα