Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού

Ο εκπαιδευτικός αυτοαξιολογείται σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας, πριν και μετά, απαντώντας σε ενδεικτικές ερωτήσεις όπως οι παρακάτω.

Οι παρακάτω ερωτήσεις βασίστηκαν στην ιστοσελίδα http://mia.openworldlearning.org/assesssuccess.htm .

 

Γενικές ερωτήσεις

Συγκεκριμένες ερωτήσεις

Σε ποιο βαθμό οι μαθητές οικοδομούν τις νέες γνώσεις τους;

Πόσο ικανοί είναι οι μαθητές να εφαρμόσουν ό,τι ξέρουν από προγραμματισμό σε νέες καταστάσεις;

Τι ποσοστό του εργαστηριακού χρόνου αφιερώνεται σε πειραματική μάθηση;

Πόσο μαθαίνουν κάνοντας αντί να μαθαίνουν ακούγοντας ή βλέποντας;

Πόσο πειραματίζονται οι μαθητές με νέες δεξιότητες και έννοιες;

Π.χ. πόσο πειραματίζονται με διαφορετικές τιμές για τις μεταβλητές: διαφορετικά μέγιστα και ελάχιστα στους μεταβολείς, διαφορετικές ταχύτητες χελώνας, διαφορετικές κινήσεις;

Πόσο έχει ενταχθεί η επίλυση προβλημάτων στη μαθησιακή διαδικασία;

Οι μαθητές εκσφαλματώνουν μόνοι τους τα μηνύματα λάθους;

Επιχειρούν κι επιτυγχάνουν επεκτάσεις δραστηριοτήτων;

Πόσο συχνά οραματίζονται και δημιουργούν εργασίες από το μηδέν;

Πόσο ο εργαστηριακός πειραματισμός κτίζεται πάνω σε προηγούμενη γνώση;

Όταν οι μαθητές επιλέγουν και εφαρμόζουν μια νέα ιδέα, την αναπτύσσουν από ήδη αποκτημένες δεξιότητες; - όσο περισσότερο γίνεται, τόσο περισσότερο ανεξάρτητα μπορούν να δουλέψουν και τόσο μπορούν να εντάξουν νέα γνώση επιτυχημένα.

Πόσο οι μαθητές αναστοχάζονται για το πώς μαθαίνουν;

Πόσο συχνά ρωτάμε τους μαθητές όχι μόνο «τι έκανες;» και «πώς το έκανες;» αλλά «πώς ήξερες ή βρήκες πώς να το κάνεις;»

Πόσο συχνά ρωτούν οι μαθητές ;

Ζητούν οι μαθητές βοήθεια;

Ρωτούν σχετικές ερωτήσεις όταν καθοδηγούνται; Μπορούν να βρουν τις απαντήσεις τους όταν είναι δυνατό; - μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα λεξιλογίου π.χ. ή το μενού της Βοήθειας του MicroWorlds Pro;

Σε ποιο βαθμό οι μαθητές διερευνούν «μεγαλύτερες έννοιες»;

Αναπτύσσοντας μια εργασία στο μι ξεκινούν με μια συνολική εικόνα πώς θέλουν η εργασία τους να προχωρήσει και σκέφτονται πώς να χωρίσουν το έργο σε μικρά διαχειρίσιμα τμήματα που μπορούν να εφαρμόσουν και να ελέγξουν λίγο λίγο;

Σε ποιο βαθμό οι μαθητές αναστοχάζονται πάνω στις δραστηριότητες που μόλις ολοκλήρωσαν;

Συζητούν τις ολοκληρωμένες εργασίες τους με το δάσκαλο; Υπάρχουν φορές που ομάδες μαθητών μοιράζονται τις εργασίες τους μεταξύ τους και συζητούν πώς έκαναν ό,τι έκαναν, τι έμαθαν και τι νιώθουν για τη διαδικασία;

Πόσο προωθώ τη μάθηση θέτοντας ερωτήσεις;

Ρωτάω από την αρχή κιόλας μίας εργασίας: ποια είναι η ιδέα σας; Τι γνωρίζετε ήδη που μπορεί να σας είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη της εργασίας; τι χρειάζεται να μάθετε; Τι στοιχεία θα χρειαστείτε; Τι χρειάζονται οι διαδικασίες να πετύχουν;

Σε ποιο βαθμό οδηγώ και διευκολύνω τη μάθηση παρά την καθοδηγώ;

Ενθαρρύνω τους μαθητές να επεκτείνουν τη μαθησιακή εμπειρία δοκιμάζοντας τις δραστηριότητες επέκτασης, ιδίως αναπτύσσοντας δικές τους νέες εργασίες όπου εφαρμόζουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες;

Σε ποιο βαθμό η εποικοδομητική μάθηση έχει ενταχθεί σε συνεργατικές δραστηριότητες;

Εργάζονται οι μαθητές κάποιες φορές μαζί ως ίσοι για να δημιουργήσουν ομαδικές εργασίες;

Είναι η εργαστηριακή μάθηση δυναμική και ανανεώσιμη;

Δοκιμάζουν οι μαθητές νέες δεξιότητες με κάθε νέα εργασία;

Σε ποιο βαθμό αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ δασκάλου-μαθητών και μαθητή-μαθητή;

Παίρνουν τη βοήθεια που χρειάζονται όλοι οι μαθητές από τους συμμαθητές τους ή τον δάσκαλο; Τι ποσοστό του διαλόγου αφιερώνεται στην καθοδήγηση και τι στον αναστοχασμό για τη μαθησιακή διαδικασία;

Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση του μαθητή βασίζεται σε διαδικαστικές μεθόδους;

Έχω καλή αίσθηση πόσο εξαρτημένος ή ανεξάρτητος είναι συγκεκριμένος μαθητής; Μπορούν να αναστοχαστούν οι μαθητές: «τι έμαθα κάνοντας αυτή την εργασία»;

Πόσοι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν;

Πώς έμαθαν οι μαθητές όλα όσα χρειάστηκαν για μια συγκεκριμένη εργασία; Πώς έμαθαν καλύτερα νέες δεξιότητες η/υ: διαβάζοντας, ακούγοντας, παρακολουθώντας επίδειξη, δοκιμάζοντας; Πόσο αναστοχάζονται πάνω στη μαθησιακή διαδικασία;

Σε ποιο βαθμό οι μαθητές θέτουν τους δικούς τους στόχους σε σχέση με τη μάθησή τους;

Μπορώ να τους ενθαρρύνω να θέτουν στόχους όπως και να πετυχαίνουν στόχους; Μπορώ να τους ενθαρρύνω να θέτουν στόχους μετά από μια αρχική επιτυχία; Π.χ. να τελειοποιήσουν ένα κινούμενο σχέδιο ή να προσθέσουν πολυπλοκότητα σ’ ένα παιχνίδι;

Σε ποιο βαθμό οι μαθητές δοκιμάζουν πράγματα που δε δουλεύουν και σε ποιο βαθμό είναι ικανοί να συζητήσουν τις προσπάθειες τους;

Γεύονται οι μαθητές τη χαρά της ανακάλυψης ή χάνεται κάτω από το βάρος της καθοδήγησης; Π.χ. αφήνω τους μαθητές να επινοούν λογικό εύρος τιμών για τις μεταβλητές;

Πόσο δίνουν οι μαθητές ανατροφοδότηση μεταξύ τους;

Δοκιμάζουν οι μαθητές τις εργασίες ο ένας του άλλου και δίνουν άτυπη φιλική ανατροφοδότηση μεταξύ τους;

 

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα