Ιωάννης.Η.Μπιναρδόπουλος

Προσωπική Ιστοσελίδα

John Binardopoulos

Καθηγητής Πληροφορικής
Στατιστικός - Οικονομολόγος
(Msc)Health Informatics (MSc)Πληροφορική Υγείας.

H Πληροφορική στο Γυμνάσιο


 

Αριθμοί

Όταν θέλουμε να μετρήσουμε μια ποσότητα χρησιμοποιούμε μια αριθμητική τιμή, απεικονίζουμε δηλαδή στην ουσία μία ποσότητα, με ένα σύμβολο ή έναν συνδυασμό από σύμβολα δίνοντας σε αυτό ή αυτά ένα αριθμό.

Αριθμητικό Σύστημα

Το αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιούμε παγκοσμίως είναι το δεκαδικό. Αποτελείται δηλαδή από δέκα διαφορετικά σύμβολα, τα οποία καλούμε αριθμούς αλλά και ψηφία, και οποιαδήποτε αριθμητική τιμή μπορεί να αποτυπωθεί με έναν συνδυασμό των δέκα αυτών ψηφίων. Η σειρά με την οποία τοποθετούνται τα σύμβολα αυτά σε έναν αριθμό, σηματοδοτεί κάποια πολλαπλάσια. Λέμε, για παράδειγμα:

9835 = 9 χιλιάδες

9 x 1000

+8 εκατοντάδες

+ 8 x 100

+3 δεκάδες

+ 3 x 10

+5 μονάδες

+ 5 x 1

Εάν αναλύσουμε τα παραπάνω γινόμενα, θα δούμε ότι:

9 x 1000 = 9 x 10

8 x 100 = 8 x 10

3 x 10 = 3 x 101

5 x 1 = 5 x 10

είναι πολλαπλάσια των δυνάμεων του δέκα. Ισχύει λοιπόν:

9835 = 9 x 10+ 8 x 10+ 3 x 10 + 5 x 10

Το παραπάνω σύστημα έχει λοιπόν σαν βάση το δέκα. Μπορούμε αντίστοιχα να δημιουργήσουμε ένα οποιοδήποτε αριθμητικό σύστημα με βάση διαφορετική του δέκα.

Ας κατασκευάσουμε τώρα ένα άλλο σύστημα με δύο ψηφία

το 0 και το 1.

Μηδέν=0, όταν δεν περνάει ρεύμα και ένα=1 όταν περνάει ρεύμα.Δυαδικό σύστημα

Έστω ένα αριθμητικό σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο ψηφία: το 0 και το 1. Το σύστημα αυτό επειδή έχει δύο ψηφία καλείται δυαδικό και έχει σαν βάση το δύο. Έτσι, για παράδειγμα ο αριθμός 1010101 ισοδυναμεί με:

Δυαδικός Αριθμός και ο αντίστοιχος Δεκαδικός Αριθμός1010101 =1 x 2 6

1 x 64

+ 0 x 2 5

+ 0

+ 1 x 2 4

+ 1 x 16

+ 0 x 23

+ 0

+ 1 x 2 2

+1 x 4

+ 0 x 21

+ 0

+ 1 x 2 1

+ 1 x 2

1010101 = 8610

Παρατηρούμε το κάτω δεξιά αριθμητικό σύμβολο σε κάθε αριθμό, το οποίο είναι μία σήμανση που αφορά στο αριθμητικό σύστημα που ανήκει ο αριθμός. Έτσι ο δυαδικός αριθμός 1010101 είναι ίσος με τον 86αριθμό 86 του δεκαδικού συστήματος.

Εάν θελήσουμε να μετρήσουμε στο δυαδικό σύστημα από το 0 έως το 15 θα γράψουμε:

Δεκαδικός

αριθμός

Αντίστοιχος

δυαδικός

0

0

1

1

2

10

3

11

4

100

5

101

6

110

7

111

8

1000

9

1001

10

1010

11

1011

12

1100

13

1101

14

1110

15

1111

Δεκαεξαδικό σύστημα

Το δεκαεξαδικό σύστημα έχει σαν βάση το δεκαέξι και χρησιμοποιεί δεκαέξι διαφορετικά αριθμητικά ψηφία. Προκειμένου να αναπαραστήσουμε έναν δεκαεξαδικό αριθμό, επειδή ακριβώς τα αριθμητικά ψηφία που χρησιμοποιούμε γενικότερα είναι δέκα (0 – 9), χρειαζόμαστε έξι ακόμη σύμβολα τα οποία δανειζόμαστε από το λατινικό αλφάβητο (A – F).

Εάν θελήσουμε να μετρήσουμε στο δεκαεξαδικό σύστημα από το 0 έως το 15 θα γράψουμε:

Δεκαδικός

αριθμός

Αντίστοιχος

δεκαεξαδικός

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

A

11

B

12

C

13

D

14

E

15

F


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Επισκέπτες: shopify traffic stats