ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η κλίση του ρήματος


 

 

Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
λύν-ω
λύν-εις
λύν-ει
λύν-ουμεή λύν-ομε
λύν-ετε
λύν-ουν(ε) info
να λύν-ω
να λύν-εις
να λύν-ει
να λύν-ουμε info
να λύν-ετε
να λύν-ουν(ε) info
 
λύν-ε
 
 
λύν-ετε
Μετοχή ενεστώτα λύν-οντας  
έλυν-α
έλυν-ες
έλυν-ε
λύν-αμε
λύν-ατε
έλυν-αν info
να έλυν-α
να έλυν-ες
να έλυν-ε
να λύν-αμε
να λύν-ατε
να έλυν-αν info
 
θα λύν-ω
θα λύν-εις
θα λύν-ει
θα λύν-ουμε info
θα λύν-ετε
θα λύν-ουν(ε) info
   
έλυσ-α
έλυσ-ες
έλυσ-ε
λύσ-αμε
λύσ-ατε
έλυσ-αν  info
να λύσ-ω info
να λύσ-εις
να λύσ-ει
να λύσ-ουμε info
να λύσ-ετε
να λύσ-ουν (ε) info
 
λύσ-ε
 
 
λύ-στε
Απαρέμφατο αορίστου: λύσ-ει  
θα λύσ-ω
θα λύσ-εις
θα λύσ-ει
θα λύσ-ουμε info
θα λύσ-ετε
θα λύσ-ουν (ε) info
   
έχω λύσ-ει info
έχεις λύσ-ει
έχει λύσ-ει
έχουμε λύσ-ει
έχετε λύσ-ει
έχουν λύσ-ει
να έχω λύσ-ει ή info
να έχεις λύσ-ει
να έχει λύσ-ει
να έχουμε λύσ-ει
να έχετε λύσ-ει
να έχουν λύσ-ει
 
είχα λύσ-ει info
είχες λύσ-ει
είχε λύσ-ει
είχαμε λύσ-ει
είχατε λύσ-ει
είχαν λύσ-ει
να είχα λύσ-ει info
να είχες λύσ-ει
να είχε λύσ-ει
να είχαμε λύσ-ει
να είχατε λύσ-ει
να είχαν λύσ-ει
 
θα έχω λύσ-ει info
θα έχεις λύσ-ει
θα έχει λύσ-ει
θα έχουμε λύσ-ει
θα έχετε λύσ-ει
θα έχουν λύσ-ει
   

 

 Α' συζυγία, Παθητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
λύν-ομαι
λύν-εσαι
λύν-εται
λυν-όμαστε
λύν-εστε  info
λύν-ονται
να λύν-ομαι
να λύν-εσαι
να λύν-εται
να λύν-όμαστε
να λύν-εστε info
να λύν-ονται
 
(λύν-ου)
 
 
(λύν-εστε)
λυν-όμουν (α)
λυν-όσουν(α)
λυν-όταν(ε)
λυν-όμασταν ή info
λυν-όσασταν info
λύν-ονταν info
να λυν-όμουν(α)
να λυν-όσουν(α)
να λυν-όταν(ε)
να λυν-όμασταν info
να λυν-όσασταν info
να λύν-ονταν info
 
θα λύν-ομαι
θα λύν-εσαι
θα λύν-εται
θα λυν-όμαστε
θα λύν-εστε info
θα λύν-ονται
   
λύ-θη-κα
λύ-θη-κες
λύ-θη-κε
λυ-θή-καμε
λυ-θή-κατε
λύ-θη-καν info
να λυθ-ώ
να λυθ-είς
να λυθ-εί
να λυθ-ούμε
να λυθ-είτε
να λυθ-ούν info
 
λύσ-ου
 
 
λυ-θείτε
 
Απαρέμφατο αορίστου: λυ-θεί  
θα λυθ-ώ
θα λυθ-είς
θα λυθ-εί
θα λυθ-ούμε
θα λυθ-είτε
θα λυθ-ούν info
   
έχω λυ-θεί info
έχεις λυ-θεί
έχει λυ-θεί
έχουμε λυ-θεί
έχετε λυ-θεί
έχουν λυ-θεί
να έχω λυ-θεί info
να έχεις λυ-θεί
να έχει λυ-θεί
να έχουμε λυ-θεί
να έχετε λυ-θεί
να έχουν λυ-θεί 
 
Μετοχή παρακειμένου: λυμένος, η, ο  
είχα λυ-θεί  info
είχες λυ-θεί
είχε λυ-θεί
είχαμε λυ-θεί
είχατε λυ-θεί
είχαν λυ-θεί
να είχα λυ-θεί info
να είχες λυ-θεί
να είχε λυ-θεί
να είχαμε λυ-θεί
να είχατε λυ-θεί
να είχαν λυ-θεί
 
θα έχω λυ-θεί info
θα έχεις λυ-θεί
θα έχει λυ-θεί
θα έχουμε λυ-θεί
θα έχετε λυ-θεί
θα έχουν λυ-θεί
   

 

Δες σε νέα καρτέλα την κλίση του ρήματος με όλους τους εγκλιτικούς τύπους εγκλίσεις

 Β΄ συζυγία, α' τάξη, Ενεργητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
χτυπ-ώ info
χτυπ-άς
χτυπ-ά info
χτυπ-άμε info
χτυπ-άτε
χτυπ-ούν(ε) info
να χτυπ-ώ info
να χτυπ-άς
να χτυπ-ά info
να χτυπ-άμε info
να χτυπ-άτε
να χτυπ-ούν(ε) info
 
χτύπ-α
 
 
χτυπ-άτε
Μετοχή ενεστώτα χτυπ-ώντας  
χτυπ-ούσα info
χτυπ-ούσες
χτυπ-ούσε
χτυπ-ούσαμε
χτυπ-ούσατε
χτυπ-ούσαν
να χτυπ-ούσα info
να χτυπ-ούσες
να χτυπ-ούσε
να χτυπ-ούσαμε
να χτυπ-ούσατε
να χτυπ-ούσαν
 
θα χτυπ-ώ info
θα χτυπ-άς
θα χτυπ-ά info
θα χτυπ-άμε info
θα χτυπ-άτε
θα χτυπ-ούν(ε) info
   
χτύπ-ησα
χτύπ-ησες
χτύπ-ησε
χτυπ-ήσαμε
χτυπ-ήσατε
χτύπ-ησαν info
να χτυπ-ήσω
να χτυπ-ήσεις
να χτυπ-ήσει
να χτυπ-ήσουμε
να χτυπ-ήσετε
να χτυπ-ήσουν(ε)
 
χτύπ-ησε
 
 
χτυπ-ήστε
Απαρέμφατο αορίστου: χτυπ-ήσει  
θα χτυπ-ήσω
θα χτυπ-ήσεις
θα χτυπ-ήσει
θα χτυπ-ήσουμε
θα χτυπ-ήσετε
θα χτυπ-ήσουν(ε)
   
έχω χτυπήσει ή info
έχεις χτυπήσει
έχει χτυπήσει
έχουμε χτυπήσει
έχετε χτυπήσει
έχουν χτυπήσει
να έχω χτυπήσει ή info
να έχεις χτυπήσει
να έχει χτυπήσει
να έχουμε χτυπήσει
να έχετε χτυπήσει
να έχουν χτυπήσει
 
είχα χτυπήσει ή info
είχες χτυπήσει
είχε χτυπήσει
είχαμε χτυπήσει
είχατε χτυπήσει
είχαν χτυπήσει
να είχα χτυπήσει  ή info
να είχες χτυπήσει
να είχε χτυπήσει
να είχαμε χτυπήσει
να είχατε χτυπήσει
να είχαν χτυπήσει
 
θα έχω χτυπήσει ή info
θα έχεις χτυπήσει
θα έχει χτυπήσει
θα έχουμε χτυπήσει
θα έχετε χτυπήσει
θα έχουν(ε) χτυπήσει
   

 

 Β΄ συζυγία, α' τάξη, Παθητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
χτυπ-ιέμαι
χτυπ-ιέσαι
χτυπ-ιέται
χτυπ-ιόμαστε
χτυπ-ιέστε info
χτυπ-ιούνται info
να χτυπ-ιέμαι
να χτυπ-ιέσαι
να χτυπ-ιέται
να χτυπ-ιόμαστε
να χτυπ-ιέστε info
να χτυπ-ιούνται info
 
χτυπ-ιόμουν(α)
χτυπ-ιόσουν(α)
χτυπ-ιόταν(ε)
χτυπ-ιόμασταν info
χτυπ-ιόσασταν info
χτυπ-ιούνταν(ε) info
να χτυπ-ιόμουν(α)
να χτυπ-ιόσουν(α)
να χτυπ-ιόταν(ε)
να χτυπ-ιόμασταν info
να χτυπ-ιόσασταν info
να χτυπ-ιούνταν(ε) info
 
θα χτυπ-ιέμαι
θα χτυπ-ιέσαι
θα χτυπ-ιέται
θα χτυπ-ιόμαστε
θα χτυπ-ιέστε info
θα χτυπ-ιούνται info
   
χτυπ-ήθηκα
χτύπ-ήθηκες
χτύπ-ήθηκε
χτυπ-ηθήκαμε
χτυπ-ηθήκατε
χτύπ-ήθηκαν info
να χτυπ-ηθώ
να χτυπ-ηθείς
να χτυπ-ηθεί
να χτυπ-ηθούμε
να χτυπ-ηθείτε
να χτυπ-ηθούν(ε)
 
χτυπ-ήσου
 
 
χτυπ-ηθείτε
Απαρέμφατο αορίστου: χτυπ-ηθεί  
θα χτυπ-ηθώ
θα χτυπ-ηθείς
θα χτυπ-ηθεί
θα χτυπ-ηθούμε
θα χτυπ-ηθείτε
θα χτυπ-ηθούν(ε)
   
έχω χτυπηθεί ή info
έχεις χτυπηθεί
έχει χτυπηθεί
έχουμε χτυπηθεί
έχετε χτυπηθεί
έχουν χτυπηθεί
να έχω χτυπηθεί ή info
να έχεις χτυπηθεί
να έχει χτυπηθεί
να έχουμε χτυπηθεί
να έχετε χτυπηθεί
να έχουν χτυπηθεί
 
Μετοχή παρακειμένου χτυπημένος, η, ο  
είχα χτυπηθεί ή info
είχες χτυπηθεί
είχε χτυπηθεί
είχαμε χτυπηθεί
είχατε χτυπηθεί
είχαν χτυπηθεί
να είχα χτυπηθεί ή info
να είχες χτυπηθεί
να είχε χτυπηθεί
να είχαμε χτυπηθεί
να είχατε χτυπηθεί
να είχαν χτυπηθεί
 
θα έχω χτυπηθεί ή info
θα έχεις χτυπηθεί
θα έχει χτυπηθεί
θα έχουμε χτυπηθεί
θα έχετε χτυπηθεί
θα έχουν χτυπηθεί
   

 

 Β΄ συζυγία, β' τάξη, Ενεργητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
θεωρ-ώ
θεωρ-είς
θεωρ-εί
θεωρ-ούμε
θεωρ-είτε
θεωρ-ούν(ε)
να θεωρ-ώ
να θεωρ-είς
να θεωρ-εί
να θεωρ-ούμε
να θεωρ-είτε
να θεωρ-ούν(ε)
 
 
 
 
θεωρ-είτε
Μετοχή ενεστώτα θεωρ-ώντας  
θεωρ-ούσα
θεωρ-ούσες
θεωρ-ούσε
θεωρ-ούσαμε
θεωρ-ούσατε
θεωρ-ούσαν
να θεωρ-ούσα
να θεωρ-ούσες
να θεωρ-ούσε
να θεωρ-ούσαμε
να θεωρ-ούσατε
να θεωρ-ούσαν
 
θα θεωρ-ώ
θα θεωρ-είς
θα θεωρ-εί
θα θεωρ-ούμε
θα θεωρ-είτε
θα θεωρ-ούν(ε)
   
θεώρ-ησα
θεώρ-ησες
θεώρ-ησε
θεωρ-ήσαμε
θεωρ-ήσατε
θεώρ-ησαν info
να θεωρ-ήσω
να θεωρ-ήσεις
να θεωρ-ήσει
να θεωρ-ήσουμε
να θεωρ-ήσετε
να θεωρ-ήσουν(ε)
 
θεώρ-ησε
 
 
θεωρ-ήστε
Απαρέμφατο αορίστου θεωρ-ήσει  
θα θεωρ-ήσω
θα θεωρ-ήσεις
θα θεωρ-ήσει
θα θεωρ-ήσουμε
θα θεωρ-ήσετε
θα θεωρ-ήσουν(ε)
   
έχω θεωρήσει ή info
έχεις θεωρήσει
έχει θεωρήσει
έχουμε θεωρήσει
έχετε θεωρήσει
έχουν θεωρήσει
να έχω θεωρήσει ή info
να έχεις θεωρήσει
να έχει θεωρήσει
να έχουμε θεωρήσει
να έχετε θεωρήσει
να έχουν θεωρήσειο
 
είχα θεωρήσει ή info
είχες θεωρήσει
είχε θεωρήσει
είχαμε θεωρήσει
είχατε θεωρήσει
είχαν θεωρήσει
να είχα θεωρήσει ή info
να είχες θεωρήσει
να είχε θεωρήσει
να είχαμε θεωρήσει
να είχατε θεωρήσει
να είχαν θεωρήσει
 
θα έχω θεωρήσει ή info
θα έχεις θεωρήσει
θα έχει θεωρήσει
θα έχουμε θεωρήσει
θα έχετε θεωρήσει
θα έχουν θεωρήσει
   

 

 Β΄ συζυγία, β' τάξη, Παθητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
θεωρ-ούμαι
θεωρ-είσαι
θεωρ-είται
θεωρ-ούμαστε
θεωρ-είστε
θεωρ-ούνται
να θεωρ-ούμαι
να θεωρ-είσαι
να θεωρ-είται
να θεωρ-ούμαστε
να θεωρ-είστε
να θεωρ-ούνται
 
θεωρ-ούμουν(α)
θεωρ-ούσουν(α)
θεωρ-ούνταν(ε)
θεωρ-ούμασταν info
θεωρ-ούσασταν info
θεωρ-ούνταν(ε) info
να θεωρ-ιόμουν(α)
να θεωρ-ιόσουν(α)
να θεωρ-ιόταν(ε)
να θεωρ-ιόμασταν info
να θεωρ-ιόσασταν info
να θεωρ-ιούνταν(ε) info
 
θα θεωρ-ούμαι
θα θεωρ-είσαι
θα θεωρ-είται
θα θεωρ-ούμαστε
θα θεωρ-είστε
θα θεωρ-ούνται
   
θεωρ-ήθηκα
θεωρ-ήθηκες
θεωρ-ήθηκε
θεωρ-ηθήκαμε
θεωρ-ηθήκατε
θεωρ-ήθηκαν info
να θεωρ-ηθώ
να θεωρ-ηθείς
να θεωρ-ηθεί
να θεωρ-ηθούμε
να θεωρ-ηθείτε
να θεωρ-ηθούν(ε)
 
θεωρ-ήσου
 
 
θεωρ-ηθείτε
Απαρέμφατο αορίστου: θεωρ-ηθεί  
θα θεωρ-ηθώ
θα θεωρ-ηθείς
θα θεωρ-ηθεί
θα θεωρ-ηθούμε
θα θεωρ-ηθείτε
θα θεωρ-ηθούν(ε)
   
έχω θεωρηθεί ή info
έχεις θεωρηθεί
έχει θεωρηθεί
έχουμε θεωρηθεί
έχετε θεωρηθεί
έχουν θεωρηθεί
να έχω θεωρηθεί ή info
να έχεις θεωρηθεί
να έχει θεωρηθεί
να έχουμε θεωρηθεί
να έχετε θεωρηθεί
να έχουν θεωρηθεί
 
Μετοχή παρακειμένου θεωρημένος, η, ο  
είχα θεωρηθεί ή info
είχες θεωρηθεί
είχε θεωρηθεί
είχαμε θεωρηθεί
είχατε θεωρηθεί
είχαν θεωρηθεί
να είχα θεωρηθεί ή info
να είχες θεωρηθεί
να είχε θεωρηθεί
να είχαμε θεωρηθεί
να είχατε θεωρηθεί
να είχαν θεωρηθεί
 
θα έχω θεωρηθεί ή info
θα έχεις θεωρηθεί
θα έχει θεωρηθεί
θα έχουμε θεωρηθεί
θα έχετε θεωρηθεί
θα έχουν θεωρηθεί
   

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006