Να σχηματίσεις τον Υπερσυντέλικο των παρακάτω ρημάτων doc

Για να σχηματίσουμε τον υπερσυντέλικο στα αρχαία ελληνικά, παίρνουμε το θέμα του ρήματος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στον παρακείμενο. Προσθέτουμε: α) στην αρχή, 1. συλλαβική αύξηση για όσα ρήματα αρχίζουν από σύμφωνο. 2. Τα ρήματα που αρχίζουν από φωνήεν δεν παίρνουν επιπλέον αύξηση, γιατί ήδη διαμορφώθηκε το θέμα τους στον παρακείμενο με τον αναδιπλασιασμό. β) στο τέλος, τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΩ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ
ΚΩΛΥΩ ΚΩΛΥΕΙΝ
ΒΛΑΠΤΩ ΒΛΑΕΙΝ
ΓΡΑΦΩ ΓΡΑΕΙΝ
ΘΛΙΒΩ ΘΛΙΕΙΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΚΟΔΟΜΗΕΙΝ
ΤΑΤΤΩ ΤΑΕΙΝ
ΝΟΜΙΖΩ ΝΟΜΙΕΙΝ
ΡΙΠΤΩ ΡΙΕΙΝ
ΚΡΥΠΤΩ ΚΡΥΕΙΝ