Ο Γιώργος φίλησε την Ελένη.

ρήμαφίλησε
υποκείμενο: ποιος φίλησε;
αντικείμενο: ποιον ή τι φίλησε;