Να βρεις το ποιόν ενέργειας των παρακάτω ρημάτων

τρέχω
έχω τρομάξει
θα γελάσω
είχα βάψει
μιλούσα
θα έχω ζυμώσει
χάρηκα
θα ακούω