Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης με την Ελλάδα και τα παράλια της Μ. Ασίας το 228 π.Χ.


 

Χάρτης με την Ελλάδα και τα παράλια της Μ. Ασίας το 228 π.Χ.