Αρχαία ελληνική μυθολογία

Κύκλος του Ηρακλή

ΚΟΠΡΕΑΣ 

1 2

Ο Κοπρέας ήταν γιος του Πέλοπα από την Ηλεία από άγνωστη μητέρα. Σκότωσε τον Ίφιτο και, κατά τα ειωθότα, αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του και να αναζητήσει κάποιον που θα τον εξάγνιζε από το μίασμα του φόνου. Καθαρτής του έγινε ο Ευρυσθέας από τις Μυκήνες, ο οποίος τον όρισε κήρυκά του. Η κυριότερη δουλειά του ήταν να μεταφέρει τα μηνύματα του Ευρυσθέα στον Ηρακλή, και αυτό γιατί ο Ευρυσθέας φοβόταν τον εξάδελφό του. Ανάλογος με τον χαρακτήρα του αφέντη του ήταν και ο δικός του. Ο Ευριπίδης, αν και δεν ονομάζει τον Κοπρέα, είναι σαφές ότι σε αυτόν δίνει ρόλο στην τραγωδία του Ηρακλείδες. Τον βάζει να απαιτεί από τον βασιλιά της Αθήνας Δημοφώντα, τον γιο του Θησέα, να μην προσφέρει άσυλο στα παιδιά του Ηρακλή, και ταυτόχρονα εκτοξεύει διάφορες απειλές (στ. 55 κ.ε.δεσμός). [Εικ. 1 2] Λεγόταν ότι σκοτώθηκε από τους Αθηναίους, οι οποίοι παραβίασαν το εθιμικό δίκαιο που προστάτευε τους κήρυκες, γιατί και αυτός παραβίασε ένα άλλο κομμάτι του εθιμικού δικαίου, καθώς προσπαθούσε να τραβήξει τους Ηρακλείδες από τον βωμό. Σε ανάμνηση της δικής τους ιερόσυλης πράξης οι Αθηναίοι έφηβοι φορούσαν σε ορισμένες γιορτές σκούρο χιτώνα. (Φιλόστρ., Σοφ. 2.1.550δεσμός) Ο γιος του Κοπρέα Περιφήτης ήταν το ακριβώς αντίθετο του πατέρα του· γενναίος πολεμιστής σκοτώθηκε στον Τρωικό πόλεμο από τον Έκτορα:

Τον Μυκηναίον φόνευσε τον Περιφήτην μόνον [ο Έκτορας]·
αυτόν εγέννησε ο Κοπρεύς, αυτός που του Ευρυσθέως
έφερνε τα μηνύματα στον μέγαν Ηρακλέα·
κακού πατρός γεννήθηκεν αγόρι παινεμένο
σ’ όλα τα προτερήματα, φτερόποδος και ανδρείος,
και για την γνώση πρώτευε των Μυκηναίων όλων·
δόξαν τότ’ έδωκε λαμπρήν του Έκτορος εκείνος
ότι ως εστράφη εκτύπησε στον γύρον της ασπίδος
οπού ως τες φτέρνες έφθανε προφυλακή στα βέλη·
εμπλέχθη και ανασκέλησε· και ως έπεσε στο χώμα
τρομαχτικά στους μήλιγγες εκρότησε το κράνος.
Τον είδ’ ο Έκτωρ κι έδραμε και του ’μπηξε την λόγχην
στο στήθος και τον φόνευσε στα μάτια των συντρόφων,
κι εκείνοι, αν και περίλυποι, τον φίλον δεν βοηθήσαν,
ότι τον θείον Έκτορα ετρόμαζε η ψυχή τους.

(Όμ., Ιλ. Ο 638-652, μετ. Ι. Πολυλάς)


Σχετικά λήμματα

ΕΚΤΟΡΑΣδεσμός, ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΕΛΟΠΑΣ