Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

ΥΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΌ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Ιερόθεος Αριστάρχου 20 Φεβρουαρίου 1820-21 Νοεμβρίου 1833 Από Βονδίτζης Εις Επιδαύρου Λιμηράς 1785-1851
         

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γαβριήλ Συλιβός 21 Νοεμβρίου 1833-4 Ιουλίου 1837 Από Τήνου Κοίμηση περ. 1764-1837
Παρθένιος Ακύλας 2 Νοεμβρίου 1852-20 Δεκεμβρίου 1876 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση περ. 1795-1876
Γρηγόριος Γιακουμής 6 Μαρτίου 1882-10 Ιουλίου 1910 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση ;-1910
Ιερόθεος Παρασκευόπουλος 24 Ιουλίου 1914-23 Μαΐου 1934 Από Πρεσβύτερος Εις Αιτωλίας 1877-1961
Χερουβείμ Άννινος 12 Μαΐου 1935-11 Δεκεμβρίου 1945 Από Πρεσβύτερος Εις Τρίκκης 1890-1952
Αμβρόσιος Αντωνόπουλος 26 Σεπτεμβρίου 1946-25 Ιανουαρίου 1959 Από Κυθήρων Κοίμηση 1882-1959
Επιφάνιος Καλαφάτης 27 Μαΐου 1960-30 Οκτωβρίου 1990 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1912-1990
Αμβρόσιος Στάμενας 10 Σεπτεμβρίου 1991-25 Μαρτίου 2008 Από Πολυανής Κοίμηση 1922-2008
Καλλίνικος Δεμενόπουλος 30 Ιουνίου 2008-σήμερα Από Πρεσβύτερος   γεν. 1959
         

    Αναγραφές στα Τακτικά. (Jean Darrouzès, A.A. Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Texte Critique, Introduction et Notes, Institut Français d' Études Byzantines, Paris 1981).

ΤΑΚΤΙΚΟ

ΘΕΣΗ

Τακτικό 1
Επιφανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου έκθεσις πρωτοκκλησιών πατριαρχών τε και μητροπολιτών
Ζ΄ αιών

λ΄ Επαρχία νήσων Κυκλάδων
μητρόπολις Ρόδου έχει υπ' αυτήν πόλεις ήτοι επισκοπάς ιβ΄, οίον
1 τον Σάμου
2 τον Χίου
3 τον Κώου
4 τον Ναξίας
5 τον Θήρας
6 τον Πάρου
7 τον Λέρου
8 τον Άνδρου
9 τον Τήνου
10 τον Μήλου
11 τον Πισσύνης
12 <     >

Τακτικό 2
Τάξις προκαθεδρίας Μητροπολιτών
Η΄-Θ΄ αιώνες

Λ΄ Επαρχία νήσων Κυκλάδων
ο Ρόδου
1 ο Σάμου
2 ο Χίου
3 ο Κώου
4 ο Ναξίαςν
5 ο Θήρας
6 ο Πάρου
7 ο Λέρου
8 ο Άνδρου
9 ο Τήνου
10 ο Μήλου
11 ο Πισσύνης

Τακτικό 3
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών, μητροπολιτών και αυτοκεφάλων
Τέλη Η΄ - Αρχές Θ΄ αιώνος

ΛΓ΄ Επαρχία νήσων <Κυκλάδων>
α΄ Ρόδος μητρόπολις
β΄ ο Σάμου
γ΄ ο Χίου
δ΄ ο Κώου
ε΄ ο Ναξίας
στ΄ ο Θήρας
ζ΄ ο Πάρου
η΄ ο Λέρου
θ΄ ο Άνδρου
ι΄ ο Μήλου
ια΄ ο Πισσύνης
ιβ΄ ο Τήνου

Τακτικό 4
Τάξις προκαθεδρίας των οσιωτάτων πατριαρχών. Τάξις προκαθεδρίας μητροπολιτών και αυτοκεφάλων και επισκόπων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον ταύτης της θεοφυλάκτου και βασιλίδος πόλεως
Θ΄ αιών

 

Τακτικό 7
Νικολάου πατριάρχου του παλαιού (Μυστικού)
Τάξις των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
Ι΄ αιών

ΛΗ΄ τη Ρόδω των Κυκλάδων νήσων
α΄ ο Σάμου
β΄ ο Χίου
γ΄ ο της Κω
δ΄ ο Ναξίας
ε΄ ο Θήρας
στ΄ ο Πάρου
ζ΄ ο Λέρου
η΄ ο Τήνου
θ΄ ο Μήλου
ι΄ ο Πισύνης

Τακτικό 9
Εισί δε και όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι
ΙΒ΄ αιών

ΛΗ΄ τη Ρόδω των Κυκλάδων νήσων
α΄ ο Σάμου
β΄ ο Χίου
γ΄ ο της Κω
δ΄ ο Ναξίας
ε΄ ο Θήρας
στ΄ ο Πάρου
ζ΄ ο Λέρου
η΄ ο Τήνου
θ΄ ο Μήλου
ι΄ ο Πισύνης
(ια' ο Νησύρας
ιβ΄ ο Ικαρίας
ιγ΄ ο Αστυπαλίας)

Τακτικό 10
Όσοι εκάστη μητροπόλει υπόκεινται θρόνοι. Τάξις προκαθεδρίας των υπό τον αποστολικόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως τελούντων μητροπολιτών και των υπ αυτούς επισκόπων
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

ΛΗ΄ τη Ρόδω των Κυκλάδων νήσων
α΄ ο Σάμου
β΄ ο Χίου
γ΄ ο της Κω
δ΄ ο Ναξίας
ε΄ ο Θήρας
στ΄ ο Πάρου
ζ΄ ο Τήνου
η΄ ο Μήλου
θ΄ ο Πισσίνης
ι΄ ο Ικαρίας
ια΄ ο Λέρου
ιβ΄ ο Αστυπαλίας
ιγ΄ ο Τραχείας
ιδ΄ ο Νησούρων

ΛΗ΄ τω Ρόδου των Κυκλάδων νήσων
α΄ ο Σάμου
β΄ ο Χίου
γ΄ ο Κω
δ΄ ο Ναξίας
ε΄ ο Θήρας
στ΄ ο Πάρου
ζ΄ ο Τήνου
η΄ ο Μήλου
θ΄ ο Πισσίνης
ι΄ ο Ικαρίας
ια΄ ο Λέρνης
ιβ΄ ο Οστυπαλίας
ιγ΄ ο Τραχείας
ιδ΄ ο Νησούρων

Τακτικό 11
Αι μητροπόλεις
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών
οθ΄ η Ναξία
(η Παροναξία)
Τακτικό 12
Αι αγιώταται μητροπόλεις εισίν αύται
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών
οθ΄ η Παροναξία
ο Παροναξίας

Τακτικό 13
Εισίν οι θρόνοι του Κωνσταντινουπόλεως κατά την τάξιν των μητροπολιτών καθώς εν τω χαρτοφυλακείω αναγέγραπται και αι επισκοπαί εκάστης μητροπόλεως
ΙΒ΄ ή ΙΓ΄ αιών

 

Τακτίκό 14
Σύγγραμμα Νείλου Δοξαπατρή.
Εισί δε αι αναγεγραμμέναι επαρχίαι και μητροπόλεις αι υποκείμεναι τω Κωνσταντινουπόλεως αύται, αι εν τη Ανατολή και τη Δύσει και τοις λοιποίς μέρεσι.
ΙΒ΄ αιών
 
Τακτικό 15
Τάξις των Μητροπόλεων
ΙΒ΄ αιών
 
Τακτικό 16
Η γεγονυία υποτύπωσις παρά του βασιλέως Λέοντος του Σοφού όπως έχουσι τάξεως οι θρόνοι των εκκλησιών των υποκειμένων τω πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
ΙΒ΄ αιών
 
Τακτικό 17
Η έκθεσις αύτη των υποκειμένων μητροπόλεων τω αποστολικώ και πατριαρχικώ θρόνω της θεοφυλάκτου Κωνσταντινουπόλεως εξετέθη επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών
 
Τακτικό 18
Έκθεσις των υποκειμένων τω πατριαρχικώ θρόνω της βασιλίδος των πόλεων εκτεθείσα επί της βασιλείας του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ανδρονίκου Παλαιολόγου του γέροντος
ΙΔ΄ αιών
 
Τακτικό 19
Έκθεσις του ευσεβούς βασιλέως κυρού Ανδρονίκου τρίτου των Παλαιολόγων. Τάξις προκαθεδρίας μητροπόλεων τελούντων υπό τον αποστολικόν θρόνον της θεοφυλάκτου και βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως
ΙΔ΄ αιών
 

 

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023.