Συντάχθηκε απο τον/την sep4all    Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2010 15:10    Εκτύπωση
Έρευνα: εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων

Πόσο ενημερωμένοι είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γυμνασίου για σπουδές ? επαγγέλματα; Ποιες είναι οι πηγές εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης;
Σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και σε πλήθος άλλων έρχεται να απαντήσει η «Διαχρονική έρευνα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με τα αποτελέσματα της Α΄ φάσης των Παναγιώτη Ρουσέα και Βασιλείας Βρετάκου, Αθήνα 2008, ΥΠΕΠΘ ? Π.Ι. Σκοπός της έρευνας έιναι η διερεύνηση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών των μαθητών - αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στοιχείων σχετικών με την εγκατάστασή τους στην αγορά εργασίας. Η έρευνα διαρθρώνεται σε τέσσερεις φάσεις και είναι τύπου panel. Αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών  της Γ? Γυμνασίου του σχ. έτους 2006-2007  (cohort) θα διερευνηθεί σε τέσσερεις διαφορετικές φάσεις χρονικά. To 2007, 2010, 2013 και 2018.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θεσμό του ΣΕΠ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν στα τελευταία κεφάλαια της ενότητας ΙV που αφορούν στα:

?    Z. Τα επαγγελματικά σχέδια των μαθητών
?    Ζ1. Απόφαση για επάγγελμα
?    Ζ2. Η επαγγελματική προσδοκία των μαθητών
?    Ζ3. Πιθανότητα υλοποίησης (υποκειμενική) της επαγγελματικής προσδοκίας
?    Ζ4. Εποχή προσδιορισμού της επαγγελματικής προσδοκίας
?    Ζ5. Εκπαιδευτική προαπαίτηση της επαγγελματικής προσδοκίας
?    H. Ενημέρωση του μαθητή για σπουδές-επαγγέλματα και πηγές επαγγελματικής πληροφόρησης

Εξετάζοντας το κατά πόσο θεωρούν οι μαθητές τους εαυτούς τους ενημερωμένους για σπουδές και επαγγέλματα συμπεραίνουμε ότι:
Οι μαθητές θεωρούν ότι είναι αρκετά ενημερωμένοι για σπουδές και επαγγέλματα:
?    87,5% συμφωνούν με τη θέση «Γνωρίζω τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές μου καλά ώστε να μπορώ να αποφασίσω για το επάγγελμα που θα κάνω στο μέλλον»
?    75,9% συμφωνούν με τη θέση «Γνωρίζω καλά ποιοι εκπαιδευτικοί δρόμοι ανοίγονται μπροστά μου μετά το Γυμνάσιο»
?    70% συμφωνούν με τη θέση «Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τα επαγγέλματα που υπάρχουν, ώστε να μπορώ να διαλέξω το επάγγελμα που θα κάνω»
?    61,7% συμφωνούν με τη θέση «Είμαι καλά ενημερωμένος για τις επιλογές σπουδών μετά το Λύκειο»
Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι τα αγόρια θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο ενημερωμένους για σπουδές και επαγγέλματα σε σχέση με τα κορίτσια.
Ενώ κύρια πηγή ενημέρωσης για τα επαγγέλματα είναι το οικογενειακό περιβάλλον (79,1%). Άλλες σημαντικές πηγές ενημέρωσης είναι πηγές που σχετίζονται με το σχολείο, όπως καθηγητές (43,1%) και το μάθημα ΣΕΠ (55,5%). Οι πηγές ενημέρωσης που σχετίζονται με το σχολείο χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια.


Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την 2η έρευνα αποφοίτων με τίτλο: "Έρευνα αποφοίτων ανώτερου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΕ, Ενιαίο Λύκειο)". Η έρευνα παρακολουθεί την ομάδα στόχο της "Πιλοτικής Έρευνας Αποφοίτων", που υλοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο Μετάβασης το 1998 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000), δηλαδή, τους αποφοίτους του ανώτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 1989 (οι οποίοι δεν συνέχισαν σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Την εποχή εκείνη ο ανώτερος κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β΄ κύκλος) απαρτιζόταν από τη γενική κατεύθυνση (Γενικό Λύκειο) και τρεις τύπους σχολείων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης [Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (ΤΕΣ) και Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ)]


Πηγή: Παρατηρητήριο μετάβασης στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Μάρτιος 2013 00:01 )