ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 (ΠΛΕΟΝ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ)

Επιμέλεια: Γιάννης Οργανόπουλος, Δάσκαλος, Υπεύθυνος Π.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας  μέχρι 18-08-2011

(Τελευταία Επικαιροποίηση - Ενημέρωση: 25-02-2013)

Αρχική σελίδα


Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), τα οποία πρόσφατα μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον & την Αειφορία (ΚΔΒΜΠΑ), αποτελούν ξεχωριστές Εκπαιδευτικές Μονάδες/Δομές με πολλαπλούς ρόλους.

Απευθύνονται και σε ανήλικους (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία) και σε ενήλικες (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ενημέρωση - ευαισθητοποίηση μελών και φορέων της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος).

Απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) αλλά σπανιότερα και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στόχου αλλάζει στο σύνολό της καθημερινά, καθώς δέχονται τμήματα μαθητών για συμμετοχή τους σε ημερήσιο ή πολυήμερο πρόγραμμα από διάφορες σχολικές μονάδες.

 Η Παιδαγωγική Ομάδα του κάθε ΚΔΒΜΠΑ (πρώην ΚΠΕ) αποτελείται από εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων (Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση) και είναι 5μελής, 7μελής ή 9μελής, ανάλογα με τα χρόνια λειτουργίας και το έργο που έχει παρουσιάσει το κάθε ΚΠΕ.

 

Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας του κάθε ΚΠΕ είναι:

 

          Η εκπαίδευση μαθητών σε θέματα φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Σχεδιάζουν και υλοποιούν ημερήσια ή πολυήμερα προγράμματα για τμήματα 30 40 μαθητών με 3 4 συνοδούς εκπαιδευτικούς.

          Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Εισαγωγική (για εκπαιδευτικούς χωρίς σχετική εμπειρία στην Π.Ε. ), 2ου Επιπέδου (για έμπειρους στην Π.Ε. εκπαιδευτικούς), 3ου επιπέδου (για στελέχη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες που διοργανώνουν περιλαμβάνουν θεωρητικό και κυρίως πρακτικό μέρος και αναφέρονται σε Περιβαλλοντικά ζητήματα, φιλοσοφία, στόχους, μεθοδολογία της Π.Ε. Αποτελούν εξέχον εφόδιο για απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε.

          Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

          Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη συντονισμός θεματικών δικτύων.

          Η ανάπτυξη τοπικών και διεθνών συνεργασιών.

          Η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Κάθε ΚΠΕ είναι υποχρεωμένο να προσφέρει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας του και παροχής υπηρεσιών του σε σχολεία και εκπαιδευτικούς της περιοχής εμβέλειάς του, αρχίζοντας οπωσδήποτε από τα σχολεία της πόλης του και του νομού του, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της σύνδεσης με την τοπική κοινωνία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το 65% του χρόνου λειτουργίας των ΚΠΕ αφορά στο σχεδιασμό, την προετοιμασία και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων, των θεματικών τους δικτύων και της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού.

Το υπόλοιπο 35% του χρόνου λειτουργίας αφορά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του νομού τους και των άλλων νομών εμβέλειάς τους και στις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες.

 Σύμφωνα με την αριθμ. 154927/Γ7/07-12-2010, Απόφαση του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.: Σημειώνεται ότι όταν πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς των νομών εμβέλειας, ο αριθμός των εκπαιδευτικών θα είναι τουλάχιστον 25-30 και θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς μέχρι τεσσάρων (4) Διευθύνσεων των Νομών Εμβέλειας του κάθε ΚΠΕ. Η επιλογή θα γίνεται από τον/τους υπεύθυνους της Δ/νσης ώστε να μην επιμορφώνονται συνεχώς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί στο ίδιο θέμα.   Σε  περίπτωση  όπου  μία  Διεύθυνση  δεν  είναι  δυνατόν  να  καλύψει  τον  αριθμό     των   Εκπαιδευτικών  που  απαιτείται  σε  συνεννόηση  πάντα  με  τον/την  Υπεύθυνο   το  ΚΠΕ  μπορεί  να  συνεργαστεί  και  με  άλλες  δύο  ( 2 )  Δ/νσεις,   σύνολο  δηλαδή   έξι ( 6 ).   Τα  σχολεία  τα  οποία  μπορούν  να  δεχθούν  τα  ΚΠΕ  είναι  70%  από τις  Δ/νσεις  εμβέλειάς  τους  και  30%  από    τις  Δ/νσεις  εκτός  εμβέλειας.   

 


 (Αναρτήθηκε 18-12-2012)

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ (Α.Π.: 159505/Γ7/17-12-2012)

Ενημέρωση σχετικά με τις επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
για το σχολικό έτος 2012-2013.

(Τα 50 ΚΠΕ που λειτουργούν για το Σχολικό έτος 2012 - 2013 και τα Προγράμματά τους)

................................................................................................................................................................................................................................................

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΤΩΝ ΚΠΕ ΣΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΗΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ( Αρχείο PDF)

Τα ΚΠΕ για την Α/θμια Εκπαίδευση του Νομού Πιερίας (Από το 2010 - 2011)     Αρχείο Word

   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΕ

 Διευκρίνιση για πρόγραμμα του ΚΠΕ Έδεσσας  (E-mail: 21-12-2010)  Αρχείο PDF

Οι νομοί εμβέλειας όλων των ΚΠΕ (Σχολικό έτος 2010 - 2011)                 Αρχείο PDF

      Τα Προγράμματα όλων των ΚΠΕ της χώρας (2010 - 2011)                         Αρχείο PDF

      


 

Τα ΚΠΕ όλης της χώρας ανά Διοικητική Περιφέρεια
 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ


 

Δείτε και τον ιστότοπο του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης
για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον & την Αειφορία

http://kpe.ein.gr

 


 

  ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ/ΤΜ. Β΄ (Υπ. Απόφαση 130521/Γ7/18-10-2010)

"Ορισμός Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)"

(Αναρτήθηκε 01-11-2010)


 

ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ/ΤΜ. Β΄ π. Απόφαση: 127104/Γ7/12-10-2010)

"Παράταση θητείας διαχειριστικών επιτροπών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), συγχώνευση των ΚΠΕ στους Νομούς Κέρκυρας και Γρεβενών και αναστολή λειτουργίας τριών ΚΠΕ Φουρνών Ευρυτανίας, Ηραίας Αρκαδίας και Σμύνους Λακωνίας"

(Αναρτήθηκε 01-11-2010)


 

Δείτε την Εγκύκλιο με αριθμό 92546/Γ7/30-07-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

Λειτουργία των ΤΔΚΠΕ και συμμετοχή Σχολικών Ομάδων σε προγράμματα των ΚΠΕ

 


 

Δείτε την Εγκύκλιο με αριθμό 88009/Γ7/22-07-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

  Καθορισμός Νομών Εμβέλειας και Τοπικών Δικτύων ΚΠΕ για το Σχολικό Έτος 2009 - 2010

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Δείτε την Εγκύκλιο με αριθμό 81544/Γ7/09-07-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄

Ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2009 - 2010

(Όπως τροποποιήθηκε από την εγκύκλιο με αριθμό 101818/Γ7/25-08-2009/ΥΠ.Ε.Π.Θ./Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Β΄). (Αρχείο PDF 430 ΚΒ)

 


 

 Η Υπουργική Απόφαση 60991/Γ7/19-6-2006/ΥΠ.Ε.Π.Θ./ΔΝΣΗ ΣΕΠΕΔ, με θέμα:

Διαδικασίες στελέχωσης και καθήκοντα των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ). (Αρχείο Word 173 KB)

ιαθέσιμη και στις σελίδες "Αποφάσεις, Εγκύκλιοι για την Π.Ε." & "Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Ο ρόλος τους")

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Αρχική σελίδα