Γράφημα 1[1]


 

[1] Τα στοιχεία του γραφήματος βασίζονται στο Τσίβη σς.225-6