εικόνα τίτλου

Διπλασιασμός του κύβου  -   Η λύση  του Πλάτωνα

 

Ο Ευτόκιος αποδίδει  στον Πλάτωνα την παρακάτω λύση, η οποία για να υλοποιηθεί απαιτεί μηχανικά όργανα και για το λόγο αυτό οι  ερευνητές συμφωνούν ότι η λύση αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί στον Πλάτωνα.

    Για να κατασκευάσει ο Πλάτων τα τμήματα x και y  που ικανοποιούν την αναλογία του Ιπποκράτη   

                                                                        eikona analogia.jpg  

eikona sxima1web.jpg

θεώρησε το παρακάτω σχήμα,  όπου το τμήμα ΚΕ=α ( η πλευρά του κύβου που θέλουμε να διπλασιάσουμε) , ΚΔ=2α και απέδειξε ότι το ΖΚ είναι το ζητούμενο τμήμα x  δηλ  x = ΖK και y = ΒΚ.

Πράγματι έχουμε:

       Το ΖΚ είναι ύψος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΕΖΒ, άρα είναι

                                eikona sxesi1.jpg

       Το ΒΚ είναι ύψος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΖΒΔ, άρα είνα 

                               eikona sxesi3.jpg  

Από τις (2) και (3) προκύπτει   η (1)  άρα  το ζητούμενο τμήμα  είναι  το ZΚ.

Το πρόβλημα τώρα είναι, πως θα κατασκευασθεί το παραπάνω σχήμα με γνωστό το τμήμα  α. Το σχήμα αυτό δεν κατασκευάζεται με κανόνα και διαβήτη, αλλά με χρήση ειδικού οργάνου το οποίο προσομοιώνουμε παρακάτω.

Το όργανο αποτελείται από το ορθογώνιο πλαίσιο ΑΟΒΓ  και το κινητό τμήμα ΖΗ το οποίο είναι κάθετο στις ΟΑ,ΒΓ.

Back to Top