Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης με την πορεία του Υψηλάντη κατά τη διάρκεια της επανάστασης στη Μολδοβλαχία

με κίνηση


 

 

Χάρτης με την πορεία του Υψηλάντη και η επανάσταση στη Μολδοβλαχία