Ελληνικός Πολιτισμός, Χάρτες

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 1258-1282


 

 

Χάρτης με τις κατακτήσεις του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 1258-1282