Αριθμός Επισκεπτών
SPEEDCOUNTER.NET - free counter!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

31.05.2013

Θέματα και Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Πανελληνίων 2013 Ημερήσια-Εσπερινά

Περισσότερα ...


3.06.2012

Θέματα και Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Πανελληνίων 2012 Ημερήσια-Εσπερινά

Περισσότερα ...


28.05.2011

Θέματα και Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Πανελληνίων 2011 Ημερήσια-Εσπερινά

Περισσότερα ...


10.4.2011

Ανάρτηση Νέων Ασκήσεων στα Υποπρογράμματα


25.3.2011

Ανάρτηση Νέων Ασκήσεων στους Πίνακες (Φυλλάδια Γενικών Ασκήσεων)


02.07.2009

Ερωτήσεις Αντιστοίχισηςγια το μάθημα ΑΕΠΠ

Περισσότερα ...


25.06.2009

Ερωτήσεις Θεωρίας Πολλαπλής Επιλογής σε Μορφή Flash για το μάθημα ΑΕΠΠ

Περισσότερα ...

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε:

Ποσοστιαία απεικόνιση των Βαθμών των Πανελληνίων εξετάσεων 2009 εως και 2013 στο Μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για το σχ. έτος 2010-2011 άλλαξε η εξεταστέα ύλη και συγκεκριμένα αφαιρέθηκε σε σχέση με την εξεταστέα ύλη του σχ. έτους 2009-2010 η παράγραφος 2.2 και η 8.1.2 καθώς και η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ από την παράγραφο 2.4.3

Εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013
Εξεταστέα - διδακτέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013

Βάσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Βάσεις Ημερήσια Γενικά Λύκεια 90% 2012
Βάσεις Ημερήσια Γενικά Λύκεια 10% 2012

Υπολογισμός Μορίων

Υπολογίστε εδώ τα μόρια σας

Θεωρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΥΛΗ

Κεφάλαιο 1 : Ανάλυση προβλήματος Σημειώσεις Θεωρίας 1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων.
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.
Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σημειώσεις Θεωρίας
Διάγραμμα Ροής
Απλή συνθήκη - Συγκρίσεις
Σύνθετη συνθήκη - Λογικές πράξεις
Προκαθορισμένες συναρτήσεις
Ιεραρχία - Προτεραιότητες πράξεων
Φυλλάδιο Δομών Επανάληψης
Έλεγχος Εγκυρότητας Τιμών Εισόδου
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.2 Σπουδαιότητα αλγορίθμων.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
2.4.1 Δομή ακολουθίας.
2.4.2 Δομή Επιλογής.
2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών.
2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
2.4.5 Δομή Επανάληψης.
Κεφάλαιο 3 : Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Σημειώσεις Θεωρίας
Μεθοδολογία Χρήσης Πινάκων
3.1 Δεδομένα.
3.2 Αλγόριθμοι+ Δομές Δεδομένων=Προγράμματα.
3.3 Πίνακες.
3.4 Στοίβα.
3.5 Ουρά.
3.6 Αναζήτηση.
3.7 Ταξινόμηση.
Κεφάλαιο 6 : Εισαγωγή στον προγραμματισμό Σημειώσεις Θεωρίας 6.1 Η έννοια του προγράμματος.
6.2 Ιστορική αναδρομή.
6.2.1 Γλώσσες μηχανής.
6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου.
6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.
6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
6.5 Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός.
6.6 Παράλληλος προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού Σημειώσεις Θεωρίας 7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.
Κεφάλαιο 8 : Επιλογή και επανάληψη
Σημειώσεις στο Κεφάλαιο 3

Εντολή ΑΝ
Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ
Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ
Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ
8.1 Εντολές Επιλογής.
8.1.1 Εντολή ΑΝ.
8.1.2 Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ.
8.2 Εντολές επανάληψης.
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ.
Κεφάλαιο 9 : Πίνακες
Σημειώσεις στο Κεφάλαιο 3
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
Κεφάλαιο 10 : Υποπρογράμματα Σημειώσεις Θεωρίας 10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.

Ασκήσεις

Υλικό ασκήσεων έχει αντληθεί από την ιστοσελίδα του Παναγιώτη Τσιωτάκη καθώς από την αξιόλογη συγγραφική του δουλειά


Κεφάλαιο

Φυλλάδια

Κεφάλαιο 1 : Ανάλυση προβλήματος
Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
Κεφάλαιο 3 : Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Φυλλάδια Ασκήσεων Δομή Ακολουθίας
Φυλλάδια Ασκήσεων Δομή Επιλογής
Φυλλάδια Ασκήσεων Δομή Επανάληψης
Φυλλάδια Ασκήσεων στους Μονοδιάστατους Πίνακες
Φυλλάδια Ασκήσεων στους Δισδιάστατους Πίνακες
Φυλλάδια Γενικών Ασκήσεων στους Πίνακες
Κεφάλαιο 6 : Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού
Κεφάλαιο 8 : Επιλογή και επανάληψη
Κεφάλαιο 9 : Πίνακες
Κεφάλαιο 10 : Υποπρογράμματα Φυλλάδια Ασκήσεων στα Υποπρογράμματα

Ερωτήσεις Θεωρίας Πολλαπλής Επιλογής σε Μορφή Flash

Κεφάλαιο

Ερωτήσεις - Quiz

Κεφάλαιο 1 : Ανάλυση προβλήματος Quiz
Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Quiz 1 , Quiz 2 , Quiz 3 , Quiz 4 , Quiz 5 , Quiz 6
Κεφάλαιο 3 : Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Quiz 1 , Quiz 2 , Quiz 3
Κεφάλαιο 6 : Εισαγωγή στον προγραμματισμό Quiz 1 , Quiz 2 , Quiz 3 , Quiz 4 , Quiz 5
Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού
Κεφάλαιο 8 : Επιλογή και επανάληψη
Κεφάλαιο 9 : Πίνακες
Quiz 1 , Quiz 2
Κεφάλαιο 10 : Υποπρογράμματα Quiz 1 , Quiz 2

Διάφορα

Είδος

Διαγώνισμα - Τέστ - Quiz - Διάφορα

Quiz Quiz Γενικών γνώσεων και λύση
Διάφορα Χρήσιμες συμβουλές προγραμματισμού

Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων Ημερησίων-Εσπερινών

Έτος

Θέματα - Λύσεις Ημερησίων Λυκείων

Θέματα - Λύσεις Εσπερινών Λυκείων

2000 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
2001 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
2002 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
2003 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
2004 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
2005 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
2006 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
2007 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
2008 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
2009 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
2010 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
2011 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
2012 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
2013 Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους
Θέματα και οι Λύσεις τους
Θέματα Επαναλ. Εξετάσεων και οι Λύσεις τους

Valid CSS!

Αρταβάνης Μιχάλης

Εκπαιδευτικός Κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19