Δείγματα ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ πιστοποίησης

 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν δεν αποτελούν ένα πλήρες δείγμα ερωτήσεων, αλλά μόνο ένα μικρό αριθμό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.
 
Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει ένα τεστ θα είναι κυρίως Ερωτήσεις Εφαρμογών αλλά και μικρός αριθμός Ερωτήσεων Κλειστού Τύπου (Σωστού / Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής, Συμπλήρωσης κενού κλπ).
 

Γνωστικό Αντικείμενο

> Εισαγωγικές Έννοιες
> Επεξεργασία Κειμένου                                     
> Λογιστικά Φύλλα
> Παρουσιάσεις
> Διαδίκτυο
> Επικοινωνίες

Επιμέλεια:
Τριανταφυλλίδης Αστέριος ΠΕ04-01
          
Θεσσαλονίκη