ΣυμμετοχΗ σε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ συλλογικΑ ΕΡΓΑ & ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

(PARTICIPATION IN SCIENTIFIC COLLECTIVE VOLUMES & BOOK REVIEWS)

 

I. ΣυμμετοχΗ σε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ συλλογικΑ ΕΡΓΑ (PARTICIPATION IN SCIENTIFIC COLLECTIVE VOLUMES)

 

Ι. Participation in International Volumes

1. A. D. Vakaloudi, "Concepts of Propaganda - Educating Responsible Citizens by Integrating Multiple Intelligences and Learning Styles into a Smart Learning Environment", in: R. Zheng (Ed.), Examining Multiple Intelligences and Digital Technologies for Enhanced Learning Opportunities, IGI Global, Hershey, PA. 2020. pp. 184-214. (DOI: 10.4018/978-1-7998-0249-5).

Libraries:

Library of Congress (U.S.A)

2. A. D. Vakaloudi, "Erotic magic and magic for acquisition of glory and power in Byzantium. The origin of the myth of Faust", in: MICROLOGUS’ LIBRARY, Les savoirs magiques et leur transmission de l’ Antiquité à la Renaissance, vol. 60 (Firenze- Italia, 2014) (ISBN: 978-88-8450-493-7), pp. 497-516.

3. A. D. Vakaloudi, Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History & Civilization (Brepols Publishers,Turnhout, Belgium).

ΙΙ. Συμμετοχή σε Ελληνικούς Συλλογικούς Τόμους

4. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, «Σύγχρονες θεμελιώδεις αρχές αγωγής και κοινωνικοποίησης των παιδιών στο έργο του Ιωάννου Χρυσοστόμου: Συγκριτική μελέτη», Συμμετοχή στον τιμητικό τόμο του Ομότιμου καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Ταξιάρχη Κόλια (υπό έκδοση).

5. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, «Βίωμα και Ιστορική Μνήμη: η πρόσληψη της ρωμαϊκής – βυζαντινής Θεσσαλονίκης από τους σύγχρονους Θεσσαλονικείς λογοτέχνες», Επιστημονική  Επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, τόμ. 11ος, «Θεσσαλονίκη», Θεσσαλονίκη 2023 (υπό έκδοση).

6. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, «Το φαινόμενο των “παραποιημένων/ψευδών ειδήσεων” ή “fake news”», στο: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΟΣΜΟΙ. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Απ. Βακαλόπουλο, εκδ. Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2023, σσ. 67-102.

7. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, «Ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης και η γένεση του νεοελληνικού κράτους», στο: 200 Χρόνια από την Επανάσταση. Αφιέρωμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Καλαμαριάς στο 1821, εκδ. Δήμος Καλαμαριάς – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2022, σσ. 149-172.

8. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Θράκη και βυζαντινο-βουλγαρικές σχέσεις από τα μέσα του 8ου έως τις αρχές του 10ου αι.", στο: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Αθανάσιο Ε. Καραθανάση, εκδ. Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 57-78.

9. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Απόστολος Παύλος: Ο Απόστολος των Εθνών", στo: Χαρτογραφώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, εκδ. Ευρωπ. Κέντρο Επικοιν. Πληροφόρ. & Πολιτισμ.-Εθν. Κέντρο Χαρτών & Χαρτογρ. Κληρονομιάς-Εθν. Χαρτοθήκη, Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 65-125.

10. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η εξέλιξη της μαγείας στην αρχαία Ελλάδα", στο: Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, εκδ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008, σσ. 145-169.  

Αφιέρωμα στην Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ": Ένθετο "ΤΟ ΑΛΛΟ ΒΗΜΑ": ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: Μάγοι, μάγισσες και δαιμόνια στην Αρχαία Ελλάδα

11. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, Συγγραφή 6 κεφαλαίων (324-518 μ.Χ.), στον 5ο TOMO: ΠρωτοβυζαντινοI ΧρOνοι, του συλλογικού έργου ΙστορIα των ΕλλHνων, εκδ. Δομή, Αθήνα 2006.

12. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, Εγκυκλοπαιδικο Προσωπογραφικο Λεξικο ΒυζαντινΗς ΙστορΙας & ΠολιτισμοΥ εκδ. Ιωλκός/Μέτρον, Αθήνα.

 

 

ΙΙ. ΒιβλιοκρισΙες (BOOK REVIEWS)

 

Κ.-Β. Κατσάμπαλος, Α. Βακαλούδη, Ιστορική, Κοινωνική και Πολεοδομική Ανάλυση του Χώρου: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη (επιμ., Δ.Π. Δρακούλης - Γ.Π. Τσότσος), , εκδ. Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη, 2014, Μακεδονικά 41 (2015-2016), 383-391.

 

     HOME PAGE