ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Scientific History Research Articles 

 

Ι. ΑΡΘΡΑ

 

Ι) Δημοσιεύσεις σε Ξένα Περιοδικά και Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων του Εξωτερικού

 

1. "The Kinds and the Special Function of the (Επωδαί) Epodes in Apotropaic Amulets of the First Byzantine Period", BYZANTINOSLAVICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF BYZANTINE STUDIES, 59-2 (Prague 1998), 222-238.

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

    1) Journals published by the Academy of Sciences of the Czech Republic, Byzantinoslavica 59 (1998), No. 2

    2) Australian Catholic University, Brisbane - Sydney - Canberra - Ballarat - Melbourne > Bibliography of scholarship in the field of Chrysostom studies: M - Z (στο γράμμα V)

    3) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages

    4) INTERCLASSICA

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

 

2. "Demonic-Mantic Practices, the Implication of the Theurgists and Their Power of Submission in the Early Byzantine Empire", BYZANTINOSLAVICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF BYZANTINE STUDIES, 60-1 (Prague 1999), 87-113.

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

    1) Journals published by the Academy of Sciences of the Czech Republic, Byzantinoslavica. 60 (1999), No. 1: http://www.lib.cas.cz/knav/journals/contents/Byzantinoslavica_9901.htm

    2) Australian Catholic University, Brisbane - Sydney - Canberra - Ballarat - Melbourne > Bibliography of scholarship in the field of Chrysostom studies: M - Z (στο γράμμα V): http://www.acu.edu.au/earlychr/Web%20bibl.%20M-Z.htm  

    3) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

    2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΜΧΑ

 

3. "“Δεισιδαιμονία” and the Role of the Apotropaic Magic Amulets in the Early Byzantine Empire", BYZANTION: REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES, 70-2 (Bruxelles 2000), 182-210.

  Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

    1) BYZANTION, TOME LXX, Fascicule 1, 2000: http://www.ttk.gov.tr/data/byzantion70-1.htm

    2) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

    3) CAT.INIST.FR.: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1564419

    Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

   2) Biblioteques Universitaries de Catalunya: http://sumaris.cbuc.es/cgis/sumari.cgi?issn=03782506&idsumari=A2000N000001V000700  

 

4. "Religion and Magic in Syria and the Wider Orient in the Early Byzantine Period", BYZANTINISCHE FORSCHUNGEN: INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR BYZANTINISTIK, 26 (Amsterdam 2000), 255-280.

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

   1) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

  2) A COMPREHENSIVE BIBLIOGRAPHY ON SYRIAC CHRISTIANITY: http://csc.org.il/db/browse.aspx?db=SB&sL=V&sT=authors

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικO περιοδικO:

1) BYZANTIΝΙSCHE ZEITSCHRIFT (Koeln 2002, 1 Heft), σ. 275

2) BYZANTINISCHE FORSCHUNGEN, Band XXVI, 2000: http://www.ttk.gov.tr/data/bf26.htm

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

 

5. "Illnesses, Curative Methods and Supernatural Forces in the Early Byzantine Empire (4th – 7th c. A.D.)", BYZANTION: REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES, 73-1 (Bruxelles 2003), 172-200. 

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

     1) Loyola University New Orleans (U.S.A.) > Χρησιμοποιείται ως διδακτικό υλικό στο μάθημα: "Medicine in the Ancient and Medieval Worlds"

     2) BYZANTION, Revue Internationale des Études Byzantines, LXXIII/1 (2003): http://www.kbr.be/~tnazyb/issues/073_1.html

    3) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

    4) Université de Liège: http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/Papyrusiatromagiques.htm

    5) Unione Romana Bibliotheche Scientifiche: http://www.reteurbs.org/record=b1477651~S1

Κριτική παρουσίαση στο επιστημονικό περιοδικό KLIO:  

    1) http://www.c3.hu/~klio/klio042/klio099.htm 

    2) http://www.c3.hu/~klio/tart04-2.html

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

 

6. "Influences of the Religious Cyncretism in the Early Byzantine Society", JAHRBUCH DER OESTEREICHISCHEN BYZANTINISTIK, 53 (Wien 2003), 1-21. 

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

    1) Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik: http://hw.oeaw.ac.at/3172-0inhalt  

    2) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

    2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΜΧΑ

    3) Biblioteques Universitaries de Catalunya: http://sumaris.cbuc.es/cgis/sumari.cgi?issn=03788660&idsumari=A2003N000000V000000

    4) Universidad Complutense Madrid: http://www.ucm.es/BUCM/compludoc/W/10405/03788660_1.htm

    5) Unione Romana Biblioteche Scientifiche: http://www.reteurbs.org/record=b1477651~S1

   6) Bibliothèque St Étienne de Jérusalem - École Biblique et Archéologique Française: http://biblio.ebaf.info/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&idx=an&q=100668  

   7) Unione Romana Biblioteche Scientifiche: http://www.reteurbs.org/record=b1477651~S1  

  8) DAPHNE - Data in Archeology, Prehistory and History on the Net: http://www.daphne.cnrs.fr/daphne/searchResults.html;jsessionid=CCC7155AAB400983810741C29CE24450?searchQuery.authorQuery.author=%22Vakaloudi%2C+Anastasia+D.%22&searchQuery.fullText=true   

"7. "Erotic magic and magic for acquisition of glory and power in Byzantium. The origin of the myth of Faust”, Proceedings of the 22th International Congress of Byzantine Studies, University of Sofia "St.Kliment Ohridski" Sofia, 22-27 August 2011, 201-202.

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: http://www.byzantinestudies.gr/content/recent-publications/conference-proceedings/

 

8. "The context of moral education (paedeia) of children by family and school ac­cording to the Early Church Fathers", OSTKIRCHLICHE STUDIEN, Bd 64-2 (Würzburg, 2015), 229-264. 

 

9. "Ιστορική γεωγραφία του Βυζαντίου: Γεωγραφική διασπορά των τόπων καταγωγής των αυτοκρατόρων", Περιλήψεις Ανακοινώσεων Πρώτου Ετήσιου Συνεδρίου Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, (Λευκωσία, 13-15 Ιανουαρίου 2017), Λευκωσία 2017, σ. 139.

 

 

ΙΙ) Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά και Πρακτικά Πανελληνίων Συνεδρίων και με Διεθνή Συμμετοχή

 

10. "Αποτροπαϊκά Φυλακτά της Πρώτης Βυζαντινής Περιόδου: η Λειτουργία των Απεικονίσεων και των Επωδών. Ο Ρόλος των Χριστιανών Αγίων", ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 19 (Θεσσαλονίκη 1998), 207-224.

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο: 

Australian Catholic University, Brisbane - Sydney - Canberra - Ballarat - Melbourne > Bibliography of scholarship in the field of     Chrysostom studies: M - Z (στο γράμμα V)

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

    2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΜΧΑ 

 

11. "Μαγεία, Πολιτική, Θρησκεία και Φιλοσοφία στο Πρώιμο Βυζάντιο", ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 19 (Θεσσαλονίκη 1999), 99-136.

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο:

    Australian Catholic University, Brisbane - Sydney - Canberra - Ballarat - Melbourne > Bibliography of scholarship in the field of Chrysostom studies: M - Z (στο γράμμα V): http://www.acu.edu.au/earlychr/Web%20bibl.%20M-Z.htm

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

    2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΜΧΑ

 

12. "The Magic Arts of Necromancy and Ventriloquism as Cited in the First Byzantine Period Sources", ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 20 (Θεσσαλονίκη 2000), 121-135.

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικO περιοδικO:

    BYZANTIΝΙSCHE ZEITSCHRIFT (Koeln 2002, 1 Heft), σ. 275

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.    

    2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΜΧΑ

 

13. "Νεοπυθαγόρειοι και Νεοπλατωνικοί Φιλόσοφοι και Ιατροί - Η Ιστορική Εξέλιξη της Αρχαίας Μυστικιστικής Θεοσοφίας"*, (Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2001), ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, τόμ. 13 (Θεσσαλονίκη 2002-2003), σσ. 53-68. 

*(Ανακοίνωση στο ΚB΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας)

 

14. "Αντισύλληψη και Αμβλώσεις (από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο)", 1) Πρακτικά της δ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος & Κύπρου (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2002), 98-100 (Περίληψη). 2) Το πλήρες άρθρο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, 45 (Αθήνα 2003), 539-550. 

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

 

15. "Η συμβολή και το έργο των μαιών από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο", 1) Πρακτικά της ε΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος & Κύπρου (Ιόνιο Παν/μιο, Κέρκυρα, 3-5 Οκτωβρίου 2003), (Περίληψη). 2) Το πλήρες άρθρο: ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ, 24 (Θεσσαλονίκη 2004), 15-24.  

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο:

    ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:  http://www.ionio.gr/~byzmeet/program.htm

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

    2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΜΧΑ 

 

16. "Τα είδη της Μαντείας και η Ιστορική της Εξέλιξη από την Πρωτόγονη Εποχή στον Αρχαίο Κόσμο", Εισαγωγή στο βιβλίο: Η Μαντεία των Αστραγάλων (Αθήνα 2004), σσ. 11-39.

Aναφορά του άρθρου στο Internet:   http://www.stoabibliou.gr/program.htm

 

17. "Η συμβολή της ονειρομαντείας στη διαμόρφωση και εξέλιξη της θρησκείας, της θεοσοφίας, της ιατρικής και της μαντείας (από την Αρχαιότητα έως το Βυζάντιο)", ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, 14 (Θεσσαλονίκη, 2004-2005), 159-170.

18. "Βυζαντινή αστική κατοικία και η καθημερινή ζωή της – το παράδειγμα της Κωνσταντινούπολης", ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, 16 (Θεσσαλονίκη 2007-2008), 327-349.    

 

19. "Tο επάγγελμα του γιατρού στο Βυζάντιο", 1) Πρακτικά της Ζ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος & Κύπρου (Δημοκρίτειο Παν/μιο, Κομοτηνή, 20-23 Οκτωβρίου 2007), Κομοτηνή 2011, 274-277 (Περίληψη). 2) Το πλήρες άρθρο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, 17 (Θεσσαλονίκη 2009-2010), 537-550.

AναφορΑ του Αρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: http://www.byzantinestudies.gr/content/recent-publications/conference-proceedings/

Αφιέρωμα στην Εφημερίδα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ":

για την Ανακοίνωση: "ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ" στη Ζ΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΥΠΡΟΥ (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Κομοτηνή, 20-23 Σεπτεμβρίου 2007)

 

20. "Αγωγή και μόρφωση των παιδιών και των εφήβων στο Βυζάντιο κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο"*, στο: ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: Επιστημονικό Όργανο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Τόμος 30ός. Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της (Θεσσαλονίκη 2012-2013), σσ. 283-304. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του άρθρου 

http://histsociety.web.auth.gr/Byzantiaka%2030%20-%20Periexomena.htm

*(Ανακοίνωση στο ΛΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2012)

 

21. "Ancient Greek and modern didactic and pedagogical perspectives in the works of the Fathers of the Church"*, στο: ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: Επιστημονικό Όργανο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, τόμ. 31, (Θεσσαλονίκη 2014), σσ. 51-70.

 

*(Ανακοίνωση στο ΛΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013)

 

 

22. "Βυζάντιο: Το νέο Imperium Romanum", φιλολογοσ, τεύχ. 160, Απρ.-Μάι.-Ιούν. 2015, 174-195.

 

23.           "Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη μέσα από το λογοτεχνικό έργο του Γιώργου Ιωάννου", ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμ. 42, Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 457-478.

 

 

 

ΙΙ. ΣυμμετοχΗ σε συλλογικΑ Εργα

 

1. "ΙστορIα των ΕλλHνων": Συγγραφή 6 κεφαλαίων (324-518 μ.Χ.), στον 5ο TOMO: ΠρωτοβυζαντινοI ΧρOνοι, του συλλογικού έργου ΙστορIα των ΕλλHνων που εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΔOMH (Τεγόπουλος – Μανιατέας) το 2006.

 

2. Εγκυκλοπαιδικο Προσωπογραφικο Λεξικο ΒυζαντινΗς ΙστορΙας & ΠολιτισμοΥ /

3. Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History & Civilization:

Συγγραφή προσωπογραφικών λημμάτων στα δύο (2) ανωτέρω Λεξικά, που εκδίδονται αντίστοιχα από τις εκδ. Ιωλκός/Μέτρον (Αθήνα) & Brepols Publishers (Turnhout Βελγίου)

    

4. "Η εξέλιξη της μαγείας στην αρχαία Ελλάδα", στο συλλογικό τόμο: Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, έκδ. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Αθήνα 2008), σσ. 145-169.  

Αφιέρωμα στην Εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ": Ένθετο "ΤΟ ΑΛΛΟ ΒΗΜΑ": ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: Μάγοι, μάγισσες και δαιμόνια στην Αρχαία Ελλάδα

 

5. "Απόστολος Παύλος: Ο Απόστολος των Εθνών", στo συλλογικό τόμο: Χαρτογραφώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, έκδ. Ευρωπ. Κέντρο Επικοιν. Πληροφόρ. & Πολιτισμ.-Εθν. Κέντρο Χαρτών & Χαρτογρ. Κληρονομιάς-Εθν. Χαρτοθήκη, Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, σσ. 65-125.

 

6. "Erotic magic and magic for acquisition of glory and power in Byzantium. The origin of the myth of Faust", στο: MICROLOGUS’ LIBRARY, “Les savoirs magiques et leur transmission de l’ Antiquité à la Renaissance”, τόμ. 60 (Firenze- Italia, 2014 - ISBN: 978-88-8450-493-7), σσ. 497-516 (πλήρες άρθρο).

 

7. «Θράκη και βυζαντινο-βουλγαρικές σχέσεις από τα μέσα του 8ου έως τις αρχές του 10ου αι.», στο: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Αθανάσιο Ε. Καραθανάση, εκδ. Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2018, σσ. 57-78.

 

IΙΙ. ΕκλαϊκευτικΑ

 

1. "Ο θεϊκός άνθρωπος κατά την Αρχαιότητα", ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τεύχ. 7 (Αθήνα, Μάιος 2002), σσ. 107-119

2. "Το φαινόμενο της μαγείας και του μαγικο-θρησκευτικού συγκρητισμού στην αρχαία Ελλάδα", ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, τεύχ. 108 (Αθήνα, Δεκέμβριος 2002), σσ. 53-57

3. "Τα μαγικο-θρησκευτικά κινήματα του Γνωστικισμού", ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, τεύχ. 110 (Αθήνα, Φεβρουάριος 2003), σσ. 22-24 

4. "Απολλώνιος από τα Τύανα. Η ιδεατή ιερατική μορφή της νεοπυθαγόρειας και νεοπλατωνικής φιλοσοφίας", ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, τεύχ. 113 (Αθήνα, Ιούνιος 2003), σσ. 48-51

5. "Απολλώνιος o Τυανεύς. Ένας Έλληνας «θεάνθρωπος»", ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τεύχ. 19 (Αθήνα, Ιούνιος 2003), σσ. 8-19

6. "Θεοί και δαίμονες", στο Αφιέρωμα "Δεισιδαιμονίες ▪Εξορκίζοντας το Κακό", εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", Ένθετο "ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ", Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2003, σσ. 5-9

Δημοσίευση του άρθρου στο Internet: Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ένθετο "ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ" [Hμερομηνία :  21-09-03]   

 

ΙV. ΒιβλιοκρισΙες

 

Βιβλιοκρισία για το: Δ.Π. Δρακούλης - Γ.Π. Τσότσος (επιμ.), Ιστορική, Κοινωνική και Πολεοδομική Ανάλυση του Χώρου: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη, εκδ. Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη, 2014, Μακεδονικά 41 (2015-2016), σσ. 383-391 (Κ.-Β. Κατσάμπαλος, Α. Βακαλούδη).

 

 

 

 

V. ΠανεπιστημιακΕς ΕργασΙες στο πλαΙσιο των ΜεταπτυχιακΩν ΣπουδΩν

 

 

Θέμα: Μεταπτυχιακή εργασία στην Παλαιογραφία: «Ένα χειρόγραφο του Αρποκρατίωνος: Vaticanus gr. 2226 (ff 98v-106v)»] με βαθμό "ΑΡΙΣΤΑ" (10) - 1) Εκπ/κό Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Θέμα: Μεταπτυχιακή εργασία στη Βυζαντινή Αρχαιολογία: «Περιεχό­μενο των σημειω­μάτων των χειρογράφων του Αγίου Όρους. Μονή Ξηροποτάμου)»] με βαθμό" ΑΡΙΣΤΑ" (10). - Εκπ/κό Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Τομέας Αρχαιολογίας

 

       

     HOME PAGE