ΑΡΘΡΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

  (Articles  of Scientific Research IN History and Literature)

 

Ι. ΑΡΘΡΑ (ARTICLES)

 

Ι. Publications in International Journals and Proceedings of International Conferences

1. A. D. Vakaloudi, "The Kinds and the Special Function of the (Επωδαί) Epodes in Apotropaic Amulets of the First Byzantine Period", BYZANTINOSLAVICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF BYZANTINE STUDIES, 59-2 (Prague 1998), 222-238.

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

    1) Journals published by the Academy of Sciences of the Czech Republic, Byzantinoslavica 59 (1998), No. 2

    2) Australian Catholic University, Brisbane - Sydney - Canberra - Ballarat - Melbourne > Bibliography of scholarship in the field of Chrysostom studies: M - Z (στο γράμμα V)

    3) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages

    4) INTERCLASSICA

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

2. A. D. Vakaloudi, "Demonic-Mantic Practices, the Implication of the Theurgists and Their Power of Submission in the Early Byzantine Empire", BYZANTINOSLAVICA: INTERNATIONAL JOURNAL OF BYZANTINE STUDIES, 60-1 (Prague 1999), 87-113.

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

    1) Journals published by the Academy of Sciences of the Czech Republic, Byzantinoslavica. 60 (1999), No. 1: http://www.lib.cas.cz/knav/journals/contents/Byzantinoslavica_9901.htm

    2) Australian Catholic University, Brisbane - Sydney - Canberra - Ballarat - Melbourne > Bibliography of scholarship in the field of Chrysostom studies: M - Z (στο γράμμα V): http://www.acu.edu.au/earlychr/Web%20bibl.%20M-Z.htm  

    3) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  

3. A. D. Vakaloudi, "“Δεισιδαιμονία” and the Role of the Apotropaic Magic Amulets in the Early Byzantine Empire", BYZANTION: REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES, 70-2 (Bruxelles 2000), 182-210.

  Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

    1) BYZANTION, TOME LXX, Fascicule 1, 2000: http://www.ttk.gov.tr/data/byzantion70-1.htm

    2) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

    3) CAT.INIST.FR.: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1564419

    Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

   2) Biblioteques Universitaries de Catalunya: http://sumaris.cbuc.es/cgis/sumari.cgi?issn=03782506&idsumari=A2000N000001V000700  

4. A. D. Vakaloudi, "Religion and Magic in Syria and the Wider Orient in the Early Byzantine Period", BYZANTINISCHE FORSCHUNGEN: INTERNATIONALE ZEITSCHRIFT FÜR BYZANTINISTIK, 26 (Amsterdam 2000), 255-280.

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

   1) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

  2) A COMPREHENSIVE BIBLIOGRAPHY ON SYRIAC CHRISTIANITY: http://csc.org.il/db/browse.aspx?db=SB&sL=V&sT=authors

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικα περιοδικα:

    1) BYZANTIΝΙSCHE ZEITSCHRIFT (Koeln 2002, 1 Heft), σ. 275

    2) BYZANTINISCHE FORSCHUNGEN, Band XXVI, 2000: http://www.ttk.gov.tr/data/bf26.htm

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

5. A. D. Vakaloudi, "Illnesses, Curative Methods and Supernatural Forces in the Early Byzantine Empire (4th – 7th c. A.D.)", BYZANTION: REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES, 73-1 (Bruxelles 2003), 172-200. 

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

     1) Loyola University New Orleans (U.S.A.) > Χρησιμοποιείται ως διδακτικό υλικό στο μάθημα: "Medicine in the Ancient and Medieval Worlds"

     2) BYZANTION, Revue Internationale des Études Byzantines, LXXIII/1 (2003): http://www.kbr.be/~tnazyb/issues/073_1.html

    3) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

    4) Université de Liège: http://promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/Papyrusiatromagiques.htm

    5) Unione Romana Bibliotheche Scientifiche: http://www.reteurbs.org/record=b1477651~S1

Κριτική παρουσίαση στο επιστημονικό περιοδικό KLIO:  

    1) http://www.c3.hu/~klio/klio042/klio099.htm 

    2) http://www.c3.hu/~klio/tart04-2.html

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

6. A. D. Vakaloudi, "Influences of the Religious Cyncretism in the Early Byzantine Society", JAHRBUCH DER OESTEREICHISCHEN BYZANTINISTIK, 53 (Wien 2003), 1-21. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ:

https://www.austriaca.at/0xc1aa5576%200x0003b370.pdf

https://religiondocbox.com/Pagan_and_Wiccan/69752557-Influences-of-the-religious-syncretism-in-the-early-byzantine-society.html

Aναφορές του άρθρου σε επιστημονικούς ιστότοπους:

    1) Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik: http://hw.oeaw.ac.at/3172-0inhalt  

    2) REGESTA IMPERII-Opac: Literature Database for the Middle Ages: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Vakaloudi%2C+Anastasia+D  

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    1) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ του Α.Π.Θ.

    2) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΜΧΑ

    3) Biblioteques Universitaries de Catalunya: http://sumaris.cbuc.es/cgis/sumari.cgi?issn=03788660&idsumari=A2003N000000V000000

    4) Universidad Complutense Madrid: http://www.ucm.es/BUCM/compludoc/W/10405/03788660_1.htm

    5) Unione Romana Biblioteche Scientifiche: http://www.reteurbs.org/record=b1477651~S1

   6) Bibliothèque St Étienne de Jérusalem - École Biblique et Archéologique Française: http://biblio.ebaf.info/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&idx=an&q=100668  

   7) Unione Romana Biblioteche Scientifiche: http://www.reteurbs.org/record=b1477651~S1  

  8) DAPHNE - Data in Archeology, Prehistory and History on the Net: http://www.daphne.cnrs.fr/daphne/searchResults.html;jsessionid=CCC7155AAB400983810741C29CE24450?searchQuery.authorQuery.author=%22Vakaloudi%2C+Anastasia+D.%22&searchQuery.fullText=true   

"7. A. D. Vakaloudi, "Erotic magic and magic for acquisition of glory and power in Byzantium. The origin of the myth of Faust”, Proceedings of the 22th International Congress of Byzantine Studies, University of Sofia "St.Kliment Ohridski" Sofia, 22-27 August 2011, 201-202.

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: http://www.byzantinestudies.gr/content/recent-publications/conference-proceedings/

8. A. D. Vakaloudi, "The context of moral education (paedeia) of children by family and school ac­cording to the Early Church Fathers", OSTKIRCHLICHE STUDIEN, Bd 64-2 (Würzburg, 2015), 229-264. 

 

9. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi & Γ. Τσότσος / G. Tsotsos, "Ιστορική γεωγραφία του Βυζαντίου: Γεωγραφική διασπορά των τόπων καταγωγής των αυτοκρατόρων", Περιλήψεις Ανακοινώσεων Πρώτου Ετήσιου Συνεδρίου Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, (Λευκωσία, 13-15 Ιανουαρίου 2017), Λευκωσία 2017, σ. 139.

 

 

ΙΙ. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά με κριτές και Πρακτικά Πανελληνίων Συνεδρίων και με Διεθνή Συμμετοχή

(στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)

10. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Αποτροπαϊκά Φυλακτά της Πρώτης Βυζαντινής Περιόδου: η Λειτουργία των Απεικονίσεων και των Επωδών. Ο Ρόλος των Χριστιανών Αγίων", ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 19 (Θεσσαλονίκη 1998), 207-224.

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο: 

Australian Catholic University, Brisbane - Sydney - Canberra - Ballarat - Melbourne > Bibliography of scholarship in the field of     Chrysostom studies: M - Z (στο γράμμα V)

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

11. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Μαγεία, Πολιτική, Θρησκεία και Φιλοσοφία στο Πρώιμο Βυζάντιο", ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 19 (Θεσσαλονίκη 1999), 99-136.

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο:

    Australian Catholic University, Brisbane - Sydney - Canberra - Ballarat - Melbourne > Bibliography of scholarship in the field of Chrysostom studies: M - Z (στο γράμμα V): http://www.acu.edu.au/earlychr/Web%20bibl.%20M-Z.htm

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  

12. A. D. Vakaloudi, "The Magic Arts of Necromancy and Ventriloquism as Cited in the First Byzantine Period Sources", ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 20 (Θεσσαλονίκη 2000), 121-135.

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικO περιοδικO:

    BYZANTIΝΙSCHE ZEITSCHRIFT (Koeln 2002, 1 Heft), σ. 275

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.      

13. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Νεοπυθαγόρειοι και Νεοπλατωνικοί Φιλόσοφοι και Ιατροί - Η Ιστορική Εξέλιξη της Αρχαίας Μυστικιστικής Θεοσοφίας"*, (Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2001), ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, τόμ. 13 (Θεσσαλονίκη 2002-2003), σσ. 53-68. 

*(Ανακοίνωση στο ΚB΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας)

14. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Αντισύλληψη και Αμβλώσεις (από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο)":

    i) Πρακτικά της δ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος & Κύπρου (ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 20-22 Σεπτεμβρίου 2002), 98-100 (Περίληψη). 

    ii) Το πλήρες άρθρο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, 45 (Αθήνα 2003), 539-550. 

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

    ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

15. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η συμβολή και το έργο των μαιών από την Αρχαιότητα στο Βυζάντιο":

    i) Πρακτικά της ε΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος & Κύπρου (Ιόνιο Παν/μιο, Κέρκυρα, 3-5 Οκτωβρίου 2003), (Περίληψη). 

    ii) Το πλήρες άρθρο: ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ, 24 (Θεσσαλονίκη 2004), 15-24.  

Aναφορά του άρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο:

    ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:  http://www.ionio.gr/~byzmeet/program.htm

Βιβλιοθήκες που μπορείτε να το βρείτε:

   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.  

16. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Τα είδη της Μαντείας και η Ιστορική της Εξέλιξη από την Πρωτόγονη Εποχή στον Αρχαίο Κόσμο", Εισαγωγή στο βιβλίο: Η Μαντεία των Αστραγάλων (Αθήνα 2004), σσ. 11-39.

Aναφορά του άρθρου στο Internet:  

    http://www.stoabibliou.gr/program.htm

17. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η συμβολή της ονειρομαντείας στη διαμόρφωση και εξέλιξη της θρησκείας, της θεοσοφίας, της ιατρικής και της μαντείας (από την Αρχαιότητα έως το Βυζάντιο)", ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, 14 (Θεσσαλονίκη, 2004-2005), 159-170.

18. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Βυζαντινή αστική κατοικία και η καθημερινή ζωή της – το παράδειγμα της Κωνσταντινούπολης", ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, 16 (Θεσσαλονίκη 2007-2008), 327-349.    

19. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Tο επάγγελμα του γιατρού στο Βυζάντιο":

    i) Πρακτικά της Ζ΄ Συνάντησης Βυζαντινολόγων Ελλάδος & Κύπρου (Δημοκρίτειο Παν/μιο, Κομοτηνή, 20-23 Οκτωβρίου 2007), Κομοτηνή 2011, 274-277 (Περίληψη). 

    ii) Το πλήρες άρθρο: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, 17 (Θεσσαλονίκη 2009-2010), 537-550.

AναφορΑ του Αρθρου σε επιστημονικο ιστότοπο:

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: http://www.byzantinestudies.gr/content/recent-publications/conference-proceedings/

Aφιερωματα

    Αφιέρωμα στην Εφημερίδα "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ": για την Ανακοίνωση: "ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ" στη Ζ΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΥΠΡΟΥ (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Κομοτηνή, 20-23 Σεπτεμβρίου 2007)

20. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Αγωγή και μόρφωση των παιδιών και των εφήβων στο Βυζάντιο κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο"*, ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: Επιστημονικό Όργανο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Τόμ. 30. "Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της" (Θεσσαλονίκη 2012-2013), 283-304. 

*(Ανακοίνωση στο ΛΓ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 25-27 Μαΐου 2012)

δημοσιευση του Αρθρου:

    http://histsociety.web.auth.gr/Byzantiaka%2030%20-%20Periexomena.htm

21. A. D. Vakaloudi, "Ancient Greek and modern didactic and pedagogical perspectives in the works of the Fathers of the Church"*, ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: Επιστημονικό Όργανο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, τόμ. 31, (Θεσσαλονίκη 2014), 51-70.

 

*(Ανακοίνωση στο ΛΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013)

 

δημοσιευση του Αρθρου:

    http://histsociety.web.auth.gr/5)Vakaloudi_Church_Fathers.pdf

 

22. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Βυζάντιο: Το νέο Imperium Romanum", φιλολογοσ, τεύχ. 160 (Απρ.-Μάι.-Ιούν. 2015), 174-195.

23. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη μέσα από το λογοτεχνικό έργο του Γιώργου Ιωάννου", ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ: Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμ. 42 (Θεσσαλονίκη 2017), 457-478.

24. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική θεωρία του Κωστή Μοσκώφ: Η Θεσσαλονίκη, το Βυζάντιο, η Ορθοδοξία και ο 'καημός της ρωμιοσύνης'", ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τόμ. 184, τεύχ. 1880 (Μάρτιος 2019), 298-310.

25. A. D. Vakaloudi, "Influences and interpretations of Byzantine history and culture in the literary work of the Modern Greek writer Nikos Gabriel Pentzikis", ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ, Περιοδικό του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών (Ι.Β.Ε.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) , τόμ. 19 (2019), 315-350. [DOI: http://dx.doi.org/10.12681/byzsym.19682]  

δημοσιευση του Αρθρου:

 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/19682

 26. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη μέσα από το έργο του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη"Πρακτικά Γ΄ Επιστημονικού Συμποσίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών «“ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”. Θεολογία - Ἱστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Ἀρχαιολογία - Τέχνη», (Θεσσαλονίκη, 14-15 Μαΐου 2016) (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 2019), 345-374.

27. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Επιρροές και ερμηνείες της βυζαντινής ιστορίας και του βυζαντινού πολιτισμού στο έργο του σύγχρονου Έλληνα λογοτέχνη Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη", Περιλήψεις Ανακοινώσεων της Ι΄ Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 27-30 Νοεμβρίου 2019), 14-15.

28. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Η προσωπικότητα και το έργο του Δημητρίου Κυδώνη και η σχέση του με την υστεροβυζαντινή Θεσσαλονίκη", ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, 28 (Θεσσαλονίκη 2020), 241-269.

29. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Καστοριά και Σέρβια: Δύο βυζαντινές "πόλεις-κάστρα" της Δυτικής Μακεδονίας", Όψεις Πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας. Μέρες Γιορτών Βοΐου. Πέλεκον. Πρακτικά Ημερίδων 2016, 2017, 2018 (έκδ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 2021), 208-223.

30. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, «Οι επιρροές των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων στους Πατέρες της Εκκλησίας Ιωάννη Χρυσόστομο και Μέγα Βασίλειο σχετικά με τον ρόλο της αρχαίας ελληνικής ποίησης στη βυζαντινή εκπαίδευση», ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ: Επιστημονικό Όργανο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, 36 (Θεσσαλονίκη, 2020-2021), 21-57. 

31. Vakaloudi, A.D. & Tsotsos, G.P., "The development of the byzantine regions in relation to the geographical distribution of the native lands of Byzantine emperors: a comparative study", ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ, 30 (Θεσσαλονίκη 2022), 221-245.

 

 

 

ΙΙ. ΕκλαϊκευτικΑ ΑΡΘΡΑ (POPULAR ARTICLES)

 

1. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Ο θεϊκός άνθρωπος κατά την Αρχαιότητα", ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τεύχ. 7 (Αθήνα, Μάιος 2002), σσ. 107-119

2. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Το φαινόμενο της μαγείας και του μαγικο-θρησκευτικού συγκρητισμού στην αρχαία Ελλάδα", ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, τεύχ. 108 (Αθήνα, Δεκέμβριος 2002), σσ. 53-57

3. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Τα μαγικο-θρησκευτικά κινήματα του Γνωστικισμού", ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, τεύχ. 110 (Αθήνα, Φεβρουάριος 2003), σσ. 22-24 

4. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Απολλώνιος από τα Τύανα. Η ιδεατή ιερατική μορφή της νεοπυθαγόρειας και νεοπλατωνικής φιλοσοφίας", ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ, τεύχ. 113 (Αθήνα, Ιούνιος 2003), σσ. 48-51

5. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Απολλώνιος o Τυανεύς. Ένας Έλληνας «θεάνθρωπος»", ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, τεύχ. 19 (Αθήνα, Ιούνιος 2003), σσ. 8-19

6. Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, "Θεοί και δαίμονες", στο Αφιέρωμα "Δεισιδαιμονίες ▪Εξορκίζοντας το Κακό", εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", Ένθετο "ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ", Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2003, σσ. 5-9

Δημοσίευση του άρθρου στο Internet: Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ένθετο "ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ" [Hμερομηνία :  21-09-03]   

 

 

ΙII. ΠανεπιστημιακΕς ΕργασΙες στο πλαΙσιο των ΜεταπτυχιακΩν ΣπουδΩν

 

 

Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, Θέμα: Μεταπτυχιακή εργασία στην Παλαιογραφία: «Ένα χειρόγραφο του Αρποκρατίωνος: Vaticanus gr. 2226 (ff 98v-106v)»] με βαθμό "ΑΡΙΣΤΑ" (10) - 1) Εκπ/κό Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Φιλολογίας - Τομέας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

 

Α. Δ. Βακαλούδη / A. D. Vakaloudi, Θέμα: Μεταπτυχιακή εργασία στη Βυζαντινή Αρχαιολογία: «Περιεχό­μενο των σημειω­μάτων των χειρογράφων του Αγίου Όρους. Μονή Ξηροποτάμου)»] με βαθμό" ΑΡΙΣΤΑ" (10). - Εκπ/κό Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Τομέας Αρχαιολογίας

 

       

     HOME PAGE