Εκπαιδευτικο Υποστηρικτικο Υλικο

 

το οποΙο αξιοποιεΙται στην εκπαιδευτικΗ πρΑΞΗ

 

(δευτεροβαθμια ΚΑΙ τριτοβαθμια εκπαιδευση)

 

(EDUCATIONAL MATERIAL IN GREEK AND ENGLISH)

Ι. International Educational Material (in English)

“Refugees, the Holocaust and the Thessalonikian Jews - An Educational Program in Greece”.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που αφορά στη διερεύνηση της Ιστορίας και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας για την ενίσχυση της ομαλής ενσωμάτωσης των σύγχρονων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση. Βρίσκεται στην ιστοσελίδα του: International Holocaust Research Alliance (IHRA), https://holocaustremembrance.blog/2017/11/30/refugees-the-holocaust-and-the-thessalonian-jews-an-educational-program-in-greece/

HUMAN RIGHTS, REFUGEES, MIGRATION AND ASYLUM ISSUES. An educational Programme for Secondary Education”.

Στο: Pestalozzi Programme: “From the remembrance of the Holocaust to the prevention of radicalisation and crimes against humanity (PREV2)”, Council of Europe, December, 2017, https://rm.coe.int/vr-vakaloudi-final/1680792823  

ΙΙ. Υποστηρικτικό Διδακτικό Υλικό στα Ελληνικά

«Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης», Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02 (Φιλόλογοι), του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1, Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης», Πάτρα, γ΄ αναθεωρ. έκδ. 2014 (α΄ εκδ. Απρίλιος 2008, β΄ έκδ. 2010΄, γ΄ έκδ. 2014), με τα Κεφάλαια:  

         i) 6. «Διδακτική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο μάθημα της ιστορίας», έκδ. 2014: σσ. 164-170. (Έκδ. 2008, 2010: σσ. 144-159). ii) 4.6. «Μια αρχαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες». Διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Μυκηναϊκός Πολιτισμός και του Διαδικτύου, έκδ. 2014: σσ. 459-467. (Έκδ. 2008, 2010: σσ. 333-343).  iii) 4.7. «Αρχαίο ελληνικό θέατρο σε σύγκριση με το ιαπωνικό θέα­τρο Noh-Kyogen και δυνατότητα προέκτασης στην Commedia dellArte. Διαθεματική εργασία τύπου WebQuest, με μορφή project και ευρεία χρήση του διαδικτύου», έκδ. 2014: σσ. 468-473. (Έκδ. 2008, 2010: σσ. 344-354).

«Επιμορφωτικό Υλικό για την Εκπαίδευση Επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης» – Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02 (Φιλόλογοι). Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», Α΄ Έκδοση, Πάτρα, Μάιος 2011, με τα Κεφάλαια:

         i) Ενότητα ΙΙ: Κεφ. 5.1. «Διδακτική και Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο μάθημα της ιστορίας», σσ. 163-168. – ii) Κεφ. 5.2. Διδάσκοντας Ιστορία με την υποστήριξη των ΤΠΕ, σσ.  169-183. – iii) Ενότητα V: Κεφ. 3.6. «”Μια αρχαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες”. Διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Μυκηναϊκός Πολιτισμός/Αβάκιο Ε-Slate και του Διαδικτύου», σσ.  462-470. – iv) Κεφ. 3.7. «”Αρχαίο ελληνικό θέατρο σε σύγκριση με το ιαπωνικό θέα­τρο Noh-Kyogen και δυνατότητα προέκτασης στην Commedia dellArte”. Διαθεματική εργασία τύπου WebQuest,», σσ. 471-476.

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό της Ιστορίας Β΄ τάξης Γυμνασίου, για το γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Οδηγός Εκπαιδευτικού Ιστορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [Γυμνάσιο]), κατά το σχολικό έτος 2014-15, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο του 21ου αιώνα) - Νέο πρόγραμμα σπουδών" με κωδικό ΟΠΣ 295450 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Γνωστικό αντικείμενο «Διαθεματική Ομάδα», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «“Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά  αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης” με κωδικό ΟΠΣ 47932 στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ· Εκπόνηση δύο μελετών:

         i) Μελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ανά γνωστικό αντικείμενο για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Έλεγχος συμβατότητας των εξειδικευμένων προδιαγραφών με τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο («Διαθεματική Ομάδα»). - ii) Μελέτη ελέγχου της συμβατότητας των σεναρίων με τα Ισχύοντα Αναλυτικά προγράμματα για το γνωστικό αντικείμενο («Διαθεματική Ομάδα»).

Διδακτικές Προτάσεις στο Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης - Επιμορφωτικό Υλικό του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

         i) Αρχαία Ελληνικά. Θεματική Ενότητα: "Ο μυκηναϊκός πολιτισμός στην αρχαία Πύλο" (160KB). Τάξη: Α' Γυμνα­σίου. Δημοσίευση: http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/scenaria/ancient.htm  

         ii) Αρχαία Ελληνικά. Θεματική Ενότητα: "Μυκηναϊκά Ταφικά Έθιμα". Τάξη: Α' και Β' Γυμνασίου. Δημοσίευση: http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/scenaria/ancient.htm 

iii) Ιστορία. Θεματική Ενότητα: "Μία αρχαιολογική ανασκαφή στις Μυκήνες" (86KB). Τάξη: Α' - Β' Γυμνασίου. Δημοσίευση: http://www.pi-schools.gr/hdtc/material/scenaria/history.htm 

 

 

     HOME PAGE