Προκήρυξη 34ου Τακτικού Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ

“Σύμφωνα με το εδάφιο 4 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 29 του καταστατικού και την από 9.04.2010 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι Οργανώσεις – μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να λάβουν μέρος
:

adedy-19_6_10.pdf

Comments are closed.