Αναστολή προσλήψεων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού

“Σύμφωνα με το άρθρο 47, παρ. 18 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’) με το οποίο αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’ ) η αναστολή των προσλήψεων επεκτάθηκε και στην…”

egyklios-ypes.pdf

Comments are closed.