ΤΑΞΗ  Β΄
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 

 

   Ι. 1.       Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
 

 ΣΕΛΙΔΕΣ  7 - 9
 

Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Α΄ για την ανόρθωση του κράτους;
Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος Α΄ αποφάσισε να ιδρύσει Νέο Διοικητικό Κέντρο;
Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα της "Νέας Ρώμης";
Τι γνρίζετε για το "Χριστόγραμμα";     
Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313) και η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος (325)      
 
 
   Ι. 2.       Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αι.
 

 ΣΕΛΙΔΕΣ  10 - 12
 

Ποια χαρακτηριστικά είχε η οικονομία του Πρώιμου Βυζαντινού Κράτους;       
Τι γνωρίζετε για τους Πάροικους;    
Ποια αποτελέσματα έφεραν οι  φόροι και η συγκέντρωση της γης στα χέρια λίγων γαιοκτημόνων
Τι γνωρίζετε για το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης;
Ο Θεοδοσιανός Κώδικας  
 
 
   Ι. 3.       Πάλη Ορθοδοξίας με Αιρέσεις και Αρχαία Θρησκεία
 

 ΣΕΛΙΔΕΣ 13 - 15
 

ΟΡΙΣΜΟΣ: Τι ήταν οι Αιρέσεις;- Πως τις αντιμετώπιζε το Βυζαντινό Κράτος;
Τι γνωρίζετε για τον Αρειανισμό;  
Τι γνωρίζετε για τον Νεστοριανισμό;
Τι γνωρίζετε για τον Μονοφυσιτισμό;
Σχολιάστε την επιθετική στάση μιας μερίδας "Χριστιανών" εναντίον της Παλαιάς Ελληνικής Θρησκείας
 
 
   ΙΙ. 1.       Ο Ιουστινιανός και το έργο του

 ΣΕΛΙΔΕΣ 16 - 18
 

Πολιτική Γραμμή του Ιουστινιανού
Τι γνωρίζετε για τους Δήμους και για τη ΣΤΑΣΗ ΤΟ ΝΙΚΑ την εποχή του Ιουστινιανου;
Περισσότερα για τους Δήμους
Κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δικαίου από τον Ιουστινιανό Α΄
Αναφέρετε μερικά από τα κτίσματα που ίδρυσε ο Ιουστινιανός Α΄
Ποιa είναι τa στοιχείa της Αγίας Σοφίας που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη;
 
 
   ΙΙ. 2.       Ο Ηράκλειος και η Δυναστεία του ...
 

 ΣΕΛΙΔΕΣ  19 - 21

Ποιa εσωτερικά προβλήματα έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Ηράκλειος;
Μάχη της Νινευή
Γιατί οι εκστρατείες κατά των Περσών πήραν θρησκευτικό χαρακτήρα;

Γιατί οι επιτυχίες του Ηρακλείου αποδείχτηκαν πρόσκαιρες;

Τι γνωρίζετε για τα "Θέματα";
Ο "Στρατηγός" στη διοίκηση των "Θεμάτων"
Προβλήματα από την επέκταση των "Θεμάτων"
Τι γνωρίζετε για τον εξελληνισμό της κρατικής διοίκησης (απαντήστε αφού διαβάσετε το β΄ ένθετο της σελ. 20)
 
 
6.       ΣΕΛΙΔΕΣ 22 - 25
Ίδρυση του Βουλγαρικού Κράτους
Σχέσεις του Βουλγαρικού Κράτους με το Βυζάντιο
 
 
7.       ΣΕΛΙΔΕΣ 25 - 30
Ισλάμ,  Έτος Εγίρας, Κοράνιο,  Ιερός Πόλεμος (Τζιχάντ)
Κυριότεροι παράγοντες των Αραβικών κατακτήσεων
Τι έγινε στο Πουατιέ της Γαλλίας; -
Ποιος Φράγκος Ηγεμόνας σταμάτησε την προέλαση των Αράβων;
Αποτελέσματα της Αραβικής επέκτασης στη Μεσόγειο
Τι είναι "ΑΝΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ";
Τι είναι το Τέμενος;
 
 
8.       ΣΕΛΙΔΕΣ  31 - 35
Τι γνωρίζετε για τις "ΚΑΚΩΣΕΙΣ" που επέβαλε ο Αυτοκράτωρ Νικηφόρος Α΄;
Πρωτεργάτες και παράγοντες της Εικονομαχίας
Τι αποφάσισαν η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος και η Σύνοδος του 843;
Σημασία της ήττας των Εικονομάχων
 
 
9.       ΣΕΛΙΔΕΣ  36 - 38
Ενδιαφέρον για τους Κλασικούς
Προσωπικότητα του Φωτίου - Προσωπικότητα του Αρέθα
Το Ακριτικό Τραγούδι
 
 
10.       ΣΕΛΙΔΕΣ  39 - 44
Εκχριστιανισμός των Μοραβών - Σλαβικό Αλφάβητο
Σημασία του Εκχριστιανισμού των Μοραβών
Μάχες Σπερχειού και Κλειδίου
Οικονομικές συνέπειες των πολέμων
Εκχριστιανισμός των Ρώσων
 
 
11.       ΣΕΛΙΔΕΣ  48 - 51
Αριστοκρατία της γης - Αριστοκρατία των Αξιωμάτων - Δυνατοί
Πένητες - Πάροικοι
Εμποροπανηγύρεις - Τραπεζούντα
Συστήματα - Επαρχικόν Βιβλίον
Συλλογές Νόμων της Δυναστείας των Μακεδόνων
Τι πέτυχαν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες εναντίον των "Δυνατών";
"Νεαρά" του Βασιλείου Β΄
 
 
12.       ΣΕΛΙΔΕΣ  52 - 58
Η εσωτερική κρίση στο Βυζάντιο τον 11ο  αιώνα       
Μάχη στο Ματζικέρτ της Αρμενίας  
Συντριβή στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας
Τι είναι το Χρυσόβουλο, το Μολυβδόβουλο και το Σιγίλλιον
Σχίσμα των Εκκλησιών (1054)
 
 
13.       ΣΕΛΙΔΕΣ  59 - 64
Τι ήταν οι Σταυροφορίες
Αποτελέσματα Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους ("Πρώτη Άλωση")
Ποια Λατινικά Κράτη ιδρύθηκαν στον Ελλαδικό χώρο μετά την 4η Σταυροφορία;
Τι έγινε  στην Πελοπόννησο μετά τη μάχη της Πελαγωνίας;
Η Φραγκική Καταπίεση στη Στερεά Ελλάδα (ένθετο σελ. 63)
 
 
14.       ΣΕΛΙΔΕΣ  65 - 68
Τι γνωρίζετε για τους Γαζήδες
Τι γνωρίζετε για το παιδομάζωμα και για τους Γενιτσάρους
Άλωση Καλλίπολης - Μάχη στο Κοσσυφοπέδιο
Τι γνωρίζετε γα τη Σύνοδο της Φερράρας - Φλωρεντίας;
Συνέπειες της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ Β΄
Τι γνωρίζετε για το θρύλο της "Τρίτης Ρώμης" που διαμορφώθηκε στη Ρωσία
Επιρροή του Βυζαντινού Πολιτισμού στα Βαλκάνια και στη Δύση
 
 
15.       ΣΕΛΙΔΕΣ  69 - 73
Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: Οικογενειακή ζωή - Σχολείο
Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: Περίθαλψη
Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο: Κατοικία - Ενδυμασία Μόδα - Διατροφή
 
 
16.       ΣΕΛΙΔΕΣ  85 - 93
Μεσαιωνική Ευρώπη :  Θεσμοί - Οικονομία - Κοινωνία
Πολιτιστική Παράδοση
Χαρακτηριστικά της Φεουδαρχίας - Τελετή "Περιβολής"