Ενημερώσεις

Για το μάθημα της Τεχνολογίας Α' Γυμνασίου, πρέπει οι μαθητές να παραδώσουν την πρόταση τους (γραπτή εργασία) με το θέμα που έχουν επιλέξει για την ατομική κατασκευή. Στην εργασία αυτή θα πρέπει να αναφέρεται το θέμα της εργασίας, τα υλικά και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ο τρόπος που οι μαθητές θα δουλέψουν καθώς και το πιθανό κόστος που μπορεί να προκύψει. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει λεπτομερές σχέδιο που να περιγράφει την κατασκευή. Σημειώνεται πως σε κάθε σημείο της πορείας της κατασκευής η ασφάλεια είναι πρωταρχικός στόχος και σε κανένα σημείο δεν πρέπει να υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο με την χρήση κάποιων εργαλείων και υλικών. 

Η ημερομηνία για την παράδοση αυτής της εργασίας θα οριστεί για κάθε τμήμα χωριστά και θα ανακοινωθεί στο μάθημα.