ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕ

Ευρετήριο Άρθρου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ -2
ΣΥΝΕΧΕΙΑ 3
ΥΛΙΚΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ
GEOGEBRA
Όλες οι Σελίδες

ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ Η/Υ

 «Οι νέες τεχνολογίες δεν πρέπει να υποκαταστήσουν τις βασικές κατανοήσεις και διαισθήσεις, αλλά να χρησιμοποιούνται κυρίως για να τις ενισχύσουν» (NCTM, 2000).

Η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος με την πιθανή συνεπικουρία διαδραστικού πίνακα αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Ειδικότερα:

-Η Νέα Τεχνολογία αποτελεί γέφυρα για τη σταδιακή μετάβαση στον αφηρημένο συλλογισμό. Βοηθά στην εξερεύνηση, τον πειραματισμό, τη διατύπωση και τον έλεγχο εικασιών, την ανάπτυξη επιχειρημάτων, την ανακάλυψη του ορισμού εννοιών, τη χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων, κλπ.

-Διευκολύνει τη μελέτη ρεαλιστικών εφαρμογών, τη διαχείριση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

-Τονώνει τα κίνητρα των μαθητών και κεντρίζει το ενδιαφέρον τους για τα μαθηματικά. Συμβάλλει στη δημιουργία θετικών στάσεων των αδύνατων μαθητών για τα μαθηματικά.

 -Ορισμένες έννοιες δύσκολα αισθητοποιούνται με τα παραδοσιακά διδακτικά μέσα (π.χ. γεωμετρικοί τόποι, μετασχηματισμοί, ευθεία παλινδρόμησης, ιδιότητες γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων).