ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑ

περίληψι:

«Δέν έχει ο Γκρανσινιόρη μάστορανς να φκιάνει άλλος τζαμίς, οτι θα πέφτεις και αυτός που έχει». Όμοια και ελληνικό γλώσσα δέν έχει κανένα ειλικρινή ελπίδαν να επεκτείνεται, αφού και εκεί όπου έως χθές ζωντανό, σήμερα ήδη πεθαίνομενο ή πνέει το λοίσθιος. Το μόνο που έως τώρα καταφέρνει να διατηρεί ελληνικό γλώσσαν, κι αυτό μόνα σ το χώρο ελληνικό κράτο, είναι αγραμματοσύνη-εμες, που σχεδόν κανένα Έλληνα δέν ξέρει να συννενοέται αγγλικά παραπάνω απο επίπεδο - σερβιτόρο (τον έχει εμε έμπρακτα διαπιστώνει). Με το ίδιο τρόπο ε επιζεί τουρκικό γλώσσα σ το Τουρκία, διότι άν πρίν απο το 1927 κάτοικος εν Μικρασία όλος πηγαίνει σχολείο και λαμβάνει μόρφωσιν, ε θα μιλάει πιά αραβικά, και τουρκικό γλώσσα ε θα ξεχνάται παντελήα σ το Μικρασία. Όσος λέγεται περι διατήρησι ελληνικό γλώσσα εν Αμερική, Αυστραλία, κάτω Ιταλία, Συρία, Ουκρανία κλπ κλπ, είναι το πολύ – πολύ «παρηγοριά σ το άρρωστο- μέχρι να βγαίνει ψυχή απ αυτό». Δια τούτος, θεωρεί εμε οτι το μόνο που μπορεί πρώτα να περισώζει και έπειτα να διεθνοποιεί ελληνικό γλώσσαν εκτός όρια ελληνικό κράτο, είναι το δημιουργία και προώθησι υλικόν για αυτοδιδασκαλία και χρήσι Ελεύθερον Ελληνικό Γλώσσα, το οποίον συνοπτικά παρουσιάζει εις αυτό σελίδα:

http://users.sch.gr/ioakenanid/aqlito.htm

Σ το σελίδα http://www.basic-english.org/learn/learn.html  μπορεί να παίρνει ιδέαν απο τί έχει κάνει Άγγλος για διεθνοποίησι δικόν γλώσσαν. Και εμές ώς Έλληνας ε κάνει πολά για διεθνοποίησι Ελληνικόν, μόνα σ το Ελληνιστικό Εποχή. Άν και τώρα θέλεις να κάνει κάτι που να φέρνει αποτέλεσμα και όχι μόνα να κατατρίβει χρόνον και δύναμις, αυτό είναι, καθώς είπει, το προώθησι τον Ελεύθερο Ελληνικό Γλώσσα, για οποίο μπορεί να ίδει σ το ιστοσελίδα που ε αναφέρει εμε.

Με τιμή,

 (ioakenanid@sch.gr)

 

Μετάφρασι:

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

περίληψη:

«Δέν έχει ο Γκρανσινιόρης μαστόρους να φκιάσουν άλλα τζαμιά, οτι θα πέσουνε κι αυτά οπου έχει». Ομοίως και η ελληνική γλώσσα δέν έχει καμιά ειλικρινή ελπίδα να επεκταθεί, αφού και εκεί όπου έως χθές ήταν ζωντανή, σήμερα είναι πεθαμένη ή πνέει τα λοίσθια. Το μόνο που κατάφερε να διατηρήσει την ελληνική γλώσσα, κι αυτό μόνο στον χώρο του ελληνικού κράτους, είναι η αγραμματοσύνημας, που σχεδόν κανένας Έλληνας δέν ξέρει να συννενοηθεί αγγλικά παραπάνω απο επίπεδο σερβιτόρου (το έχω έμπρακτα διαπιστώσει). Με τον ίδιο τρόπο επέζησε η τουρκική γλώσσα στην Τουρκία, διότι άν πρίν απο το 1927 οι κάτοικοι της Μικρασίας όλοι πήγαιναν σχολείο και λάμβαναν μόρφωση, θα μιλούσαν πιά αραβικά και η τουρκική γλώσσα θα ξεχνιόταν παντελώς στη Μικρασία. Όσα λέγονται περι διατήρησης της ελληνικής γλώσσας σε Αμερική, Αυστραλία, κάτω Ιταλία, Συρία, Ουκρανία κλπ κλπ, είναι το πολύ – πολύ «παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγεί η ψυχήτου». Δια ταύτα, θεωρώ οτι το μόνο που μπορεί πρώτα να περισώσει και έπειτα να διεθνοποιήσει την ελληνική γλώσσα εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους είναι η δημιουργία και προώθηση υλικού για την αυτοδιδασκαλία και χρήση της Ελεύθερης Ελληνικής Γλώσσας, την οποία συνοπτικά παρουσιάζω σε αυτή τη σελίδα:

http://users.sch.gr/ioakenanid/aqlito.htm

Στη σελίδα http://www.basic-english.org/learn/learn.html  μπορείτε να πάρετε μιά ιδέα του τί έχουν κάνει οι Άγγλοι για τη διεθνοποίηση της δικήςτους γλώσσας. Και εμείς ώς Έλληνες κάναμε πολλά για τη διεθνοποίηση της Ελληνικής, μόνο στην Ελληνιστική Εποχή. Άν και τώρα θέλουμε να κάνουμε κάτι που να φέρει αποτέλεσμα και όχι μόνο να κατατρίβουμε χρόνο και δυνάμεις, αυτό είναι, καθώς είπα, η προώθηση της Ελεύθερης Ελληνικής Γλώσσας, για την οποία μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα που ανέφερα.

Μετα τιμής,

(ioakenanid@sch.gr)