Τύραννοι - Πόλεις

© Εύη Πεπέ, φιλόλογος
αρχική   ιστορία

Να αντιστοιχίσετε τις πόλεις της δεξιάς στήλης με τους τυράννους στην αριστερή στήλη.