ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ιστορία Α' Γυμνασίου


Ιστορία Β' Γυμνασίου


Ιστορία Γ' Γυμνασίου

Ιστορία A' Λυκείου
Άσκηση επανάληψης (σωστού λάθους) © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Μυκηναϊκός πολιτισμός, γενικά © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Γραμμική γραφή Β’ © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Το Μέγαρο © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Οι Θολωτοί τάφοι © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια είναι η συμβολή των ομηρικών επών και των αρχαιολογικών ερευνών στη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η οικονομική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η κοινωνική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για την πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου και ποιος ήταν ο ανώτατος άρχοντας με βάση τις πληροφορίες της γραμμικής Β΄ γραφής;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες σχέσεις ανέπτυξαν οι Μυκηναίοι με τους Φοίνικες και ποιες με τους Χετταίους;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η σχέση των Μυκηναίων με την Τρωική εκστρατεία; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η σχέση των λαών της θάλασσας με την παρακμή των Μυκηναίων; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν τα σπουδαιότερα στοιχεία που αποδεικνύουν την πολιτιστική ενότητα του μυκηναϊκού κόσμου; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
Άσκηση επανάληψης σωστού λάθους: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ)  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Νομοθεσία-Νομοθέτες. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ισηγορία-Ισονομία Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Βασικές επιδιώξεις της πόλης-κράτους. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Τύραννοι - Πόλεις. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Νομοθέτες / αισυμνήτες © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Τα βασικά συστατικά στοιχεία της πόλης - κράτους και οι βασικές επιδιώξεις των πολιτών. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης - κράτους. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η καινοτομία στην οργάνωση των Ελλήνων σε πόλεις-κράτη σε σχέση με τους Σουμέριους και ποια η σημασία της; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Να αναφέρετε τους οικονομικούς λόγους που οδήγησαν στην κρίση τις ομηρικές κοινότητες στα τέλη του 9ου π. Χ. αι. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς επηρέασε η κρίση του ομηρικού κόσμου, στα τέλη του 9ου αι. π. Χ., τον ρόλο του βασιλιά και των ευγενών; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες λύσεις δόθηκαν για να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση του ομηρικού κόσμου; Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις πόλεων-κρατών που εφάρμοσαν κάποια από τις προαναφερθείσες λύσεις. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες στον δεύτερο αποικισμό; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Σε ποιες περιοχές εξαπλώθηκαν οι Έλληνες κατά τον δεύτερο αποικισμό και ποιες ήταν οι συνέπειες της εξάπλωσής τους στον τομέα του πολιτισμού;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες ήταν οι συνέπειες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού στην οικονομία των πόλεων-κρατών; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες ήταν οι συνέπειες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού στην κοινωνία των πόλεων-κρατών; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιοι οικονομικοί και στρατιωτικοί παράγοντες συνέβαλαν στην κρίση της αριστοκρατικής κοινωνίας κατά την αρχαϊκή εποχή; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς επιβλήθηκε το πολίτευμα της τυραννίδας στις πόλεις- κράτη τον 6ο αι. π.Χ. Να αναφέρετε χαρακτηριστικές περιπτώσεις τυράννων. © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιο ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο στο δημοκρατικό πολίτευμα των ελληνικών πόλεων- κρατών και ποιες δυνατότητες παρείχε στους πολίτες;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Α) Ποιο ήταν το βασικό αίτιο και η αφορμή των περσικών πολέμων; Β) Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης απόπειρας επέκτασης των Περσών στον ελλαδικό χώρο;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια είναι τα κύρια γεγονότα της πρώτης και δεύτερης οργανωμένης εκστρατείας των Περσών κατά των Ελλήνων; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η σημασία του νικηφόρου αποτελέσματος των περσικών πολέμων για την ιστορική πορεία των Ελλήνων; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
Άσκηση επανάληψης σωστού λάθους: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΜΑΧΕΣ. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πιθανοί εκφραστές της πανελλήνιας ιδέας. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Υπό ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία, πού ήταν η έδρα της και με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Α) Πώς οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν την Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία; Β) Πώς η συμμαχία μετεξελίχθηκε σε ηγεμονία; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιας πολιτικής παράταξης ήταν εκπρόσωπος ο Κίμωνας και ποια πολιτική ακολούθησε μετά τους περσικούς πολέμους μέχρι τον εξοστρακισμό του (461 π.Χ.);  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Με ποια μέτρα ο Περικλής ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό κράτος την εποχή του Περικλή από τα ορυχεία μετάλλου και τη φορολογία; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό κράτος από τη φορολογία και τις εισφορές των συμμάχων; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου για τις ελληνικές πόλεις; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης-κράτους τον 4ο αι. π.Χ.;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η περσική πολιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της πανελλήνιας ιδέας και ποιες ήταν οι απόψεις του για την εφαρμογή της; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς οργάνωσε τον στρατό και την οικονομία του μακεδονικού κράτους ο Φίλιππος Β΄;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς ισχυροποίησε τη Μακεδονία ο Φίλιππος; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Τι συμφωνήθηκε στο συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο Β’ και στις ελληνικές πόλεις; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για τις επιδιώξεις των πολιτικών ενεργειών του Μ. Αλεξάνδρου (και πώς αυτή τεκμηριώνεται);  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου στον στρατιωτικό και στον οικονομικό τομέα; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες είναι οι 3 φάσεις κατάκτησης της Ανατολής από τον Μέγα Αλέξανδρο; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος
Άσκηση επανάληψης σωστού λάθους: Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Πώς λειτούργησε η οικονομία του ελληνιστικού κόσμου;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στην κοινωνία του ελληνιστικού κόσμου; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Ποιο ήταν το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια και ποιες συνέπειες είχε για τον πολίτη; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Άσκηση επανάληψης σωστού λάθους: Ο ελληνιστικός πολιτισμός © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Προσωπικότητες του ελληνιστικού πολιτισμού. Άσκηση αντιστοίχισης © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Κοινή Ελληνική ή Κοινή © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Θρησκευτικός συγκρητισμός. Σε ποιους λόγους οφείλεται η ανάμειξη θρησκευτικών πεποιθήσεων και η εμφάνιση νέων λατρειών στην ελληνιστική εποχή; © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Γραμματικοί  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Στωική φιλοσοφία © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου την ελληνιστική εποχή εξελίχθηκε σε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο.  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος Σε ποιους λόγους οφείλεται η πολιτιστική ανάπτυξη της Περγάμου κατά την ελληνιστική εποχή;  © Εύη Πεπέ, Φιλόλογος