Μέγαρο

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος 

αρχική   ιστορία

Τα οικοδομούνταν σε θέσεις που περιβάλλονταν με ισχυρά . Το ανάκτορο ήταν στη δομή του. Πυρήνας του ήταν το , δηλαδή ένα οικοδόμημα που διακρίνεται σε μέρη:
1. έναν χώρο μπροστά που επικοινωνεί με μια μεγάλη ,
2. έναν - τον πρόδομο –
3. και το κυρίως με μια μεγάλη στο κέντρο και κίονες γύρω από αυτή για τη στήριξη της οροφής.
Στη πλευρά αυτής της αίθουσας πρέπει να ήταν τοποθετημένος ο . Αριστερά και δεξιά από την αυλή και το μέγαρο απλώνονταν πολλά .