Ποια ήταν η κοινωνική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ιστορία

Στην κοινωνική ιεραρχία ιδιαίτερη θέση κατείχαν οι και ο , ο οποίος αποτελούνταν από στρατιώτες. Ο κάθε ανακτόρου διαχειριζόταν τον της περιοχής την οποία εξουσίαζε.
Ήταν και αρχηγός, με και συγχρόνως εξουσία. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη όμως που να υπονοεί την ύπαρξη οργάνωσης και ισχυρού . Στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας βρίσκονταν οι . Ήταν υπηρέτες που εργάζονταν για τον ηγεμόνα, τους αξιωματούχους, τους ιερείς και τους απλούς πολίτες.