Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για την πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού κόσμου και ποιος ήταν ο ανώτατος άρχοντας με βάση τις πληροφορίες της γραμμικής Β΄ γραφής;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ιστορία

Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο μυκηναϊκός κόσμος σ' όλο το χώρο της εξάπλωσής του και που επιβεβαιώνουν την συνοχή του θα ήταν ένα ενδεικτικό στοιχείο για την οργάνωση κράτους. Φαίνεται όμως ότι κάτι τέτοιο δε συνέβη. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η χώρα πρέπει να ήταν χωρισμένη σε μεγαλύτερα και άλλα τόσα περίπου μικρότερα «» κράτη, αντίστοιχα προς τα μεγάλα . Δεν αποκλείεται τα επιμέρους μυκηναϊκά κράτη να ήταν στο μεγαλύτερο ανακτορικό κέντρο, τις .
Για την οργάνωση κάθε μυκηναϊκού κράτους δε διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, με εξαίρεση τις πληροφορίες που μας δίνουν οι από το ανάκτορο της . Ανώτατος άρχοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες των πινακίδων, ήταν ο (wa-na-ka), κύριος του ανακτόρου απ' όπου πήγαζε κάθε εξουσία.