Ποιες σχέσεις ανέπτυξαν οι Μυκηναίοι με τους Φοίνικες και ποιες με τους Χετταίους;

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ιστορία

Οι Μυκηναίοι το αι. π.Χ. αποίκισαν συστηματικά την , η οποία ανήκε στη σφαίρα επιρροής των και των , συμβάλλοντας στον εξελληνισμό της. Ίδρυσαν μυκηναϊκή παροικία στη πόλη και επέκτειναν τις εμπορικές δραστηριότητές τους νοτιότερα, στην και την . Για την εξάπλωση και τη δύναμη των Μυκηναίων μας πληροφορούν και οι πηγές. Πινακίδες που βρέθηκαν στη αναφέρονται με τιμητικό τρόπο στο βασιλιά των «», τον οποίο ο βασιλιάς των Χετταίων αποκαλεί αδελφό. Είναι πιθανό πίσω από τους Αχιγιάβα των πινακίδων να βρίσκονται οι . Εάν αυτό είναι αληθές, τότε πρέπει να δεχτούμε, όπως μας πληροφορούν οι πινακίδες, ότι οι σχέσεις μεταξύ Αχαιών και Χετταίων ήταν . Ωστόσο, υπήρχαν και περίοδοι κατά τις οποίες ο Χετταίος βασιλιάς κάνει παράπονα στον αδελφό του για τις των Αχιγιάβα στη χώρα του.