Αγγεία β'  Αντιστοίχισε τις εικόνες των αγγείων με τις ονομασίες τους. 
αγγεία   αρχική