Ελληνικός πολιτισμός, Τα είδη των αγγείων

  Αρχική • Είσοδος • Μάχες • Χάρτες • Τέχνη • Ιστορία • Ν.Ε. Γλώσσα • Λογοτεχνία • Παιχνίδια • Συνδέσεις • Πλοήγηση

Γεωμετρική • Μελανόμορφη • Ερυθρόμορφη • Πρ. Κλασική • Κλασική • Ύστ. Κλασική Ι • Ύστ. Κλασική 2 • Αγγειογράφοι • Οι ήρωες • Οι θεοί

 

Από τα δεκάδες είδη αγγείων που υπήρχαν στην αρχαιότητα κάναμε μια μικρή επιλογή των πιο σημαντικών. Γνωρίστε τα.

Εξασκηθείτε στα είδη των αγγείων με δύο ασκήσεις αντιστοίχισης και

 

 

Αποθηκευτικά αγγεία

Αγγεία μείξης οίνου με νερό

Πίθος

κρατήρας

Πελίκη

Κρατήρας κιονωτός

Στάμνος

Κρατήρας ελικωτός

Αμφορέας

Κρατήρας καλυκόσχημος

Ενιαίος αμφορέας τύπου Β

Κρατήρας κωδωνόσχημος

Ενιαίος αμφορέας τύπου Α

Λέβης ή δίνος

Ενιαίος αμφορέας τύπου Γ

Αγγεία αντλήσεως και σερβιρίσματος του οίνου

Αμφορέας με λαιμό

Κύαθος ή Αρύταινα ή Αντλητήριον

Αμφορέας πρωτοαττικός

Οινοχόη

Αμφορέας τύπου Νόλας

Όλπη

Αμφορέας Νικοσθένειος

Λάγυνος

Αμφορέας Παναθηναϊκός

Αγγεία πόσης

Αμφορέας Οξυπύθμενος

Κύλιξ

Αγγεία μεταφοράς νερού

Κύλιξ τύπου Α

Υδρία

Κύλιξ τύπου Β

Αγγεία φύλαξης αντικειμένων

Κύλιξ τύπου Γ

Πυξίς

Κύλιξ άπους

Λεκανίς

Κύλιξ merrythought

Αγγεία επιτραπέζια

Κύλιξ Σιάνα

Πινάκιον

Κύλιξ κωμαστών

Τελετουργικά αγγεία

Κύλιξ Ντρόουπ

Γαμικός λέβης

Κύλιξ Γορδίου

Γαμικός λέβης, 2ος τύπος

Κύλιξ χειλεωτή

Λουτροφόρος

Κύλιξ ταινιωτή

Πλημοχόη ή κώθων ή εξάλειπτρον

Κύλιξ Κάσσελ

Ελαιοδοχεία

Κύλιξ Χαλκιδίζουσα

Λήκυθος (ή ληκύθιον)

Κάνθαρος τύπου Α

Λήκυθοι κυλινδρικοί

Κάνθαρος τύπου Β

Λήκυθοι τύπου Διηάνειρας

Κάνθαρος τύπου Γ

Λήκυθοι αρυβαλλόσχημοι

Μαστός

Αρύβαλλος

Σκύφος (ή κοτύλη)

Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος

Ρυτόν (ρέον ή προτομή)

Αττικός σφαιρικός αρύβαλλος

Φιάλη

Αλάβαστρον

Κύπελλο με μορφή κεφαλιού γυναίκας, άνδρα ή ζώου

Ασκός

Αγγεία ψύξης του οίνου

Ωόν

Ψυκτήρας

Αγγεία οικιακής χρήσης

Κάλαθος

Επίνητρον ή όνος

 

 

Τα μέρη ενός αγγείου

 

 

Αποθηκευτικά

          Πίθος

          Πελίκη

          Στάμνος

          Αμφορέας, γενικά

                    Ενιαίος αμφορέας τύπου Α

                    Ενιαίος αμφορέας τύπου Β

                    Ενιαίος αμφορέας τύπου Γ

                    Αμφορέας με λαιμό

                    Πρωτοαττικός αμφορέας

                    Αμφορέας τύπου Νόλας

                    Νικοσθένειος αμφορέας

                    Παναθηναϊκός αμφορέας

                    Οξυπύθμενος αμφορέας

 

Μείξης οίνου με νερό

          Κρατήρας, γενικά

                    Κιονωτός ή κιονοειδής κρατήρας

                    Ελικωτός ή ελικοειδής κρατήρας.

                    Καλυκόσχημος ή καλυκοειδής κρατήρας

                    Κωδωνόσχημος κρατήρας

          Κάλαθος

          Λέβης ή δίνος

 

Ψύξης του οίνου

          Ψυκτήρας

 

Αντλήσεως και σερβιρίσματος του οίνου

          Κύαθος ή Αρύταινα ή Αντλητήριον

          Οινοχόη, όλπη, τριφυλλόσχημη οινοχόη-χους

          Όλπη

          Λάγυνος

 

Μεταφοράς νερού

          Υδρία, Υδρία-καλπίς

 

Πόσης

          Κύλιξ

                    Κύλιξ, τύπος Α

                    Κύλιξ, τύπος Β

                    Κύλιξ, τύπος Γ

                    Κύλιξ, άπους

                    Κύλιξ merrythought

                    Κύλιξ Σιάνα

                    Κύλιξ των Κωμαστών

                    Κύλιξ Ντρόουπ

                    Κύλιξ Γορδίου

                    Κύλιξ χειλεωτή

                    Κύλιξ ταινιωτή

                    Κύλιξ Κάσσελ

                    Κύλιξ Χαλκιδίζουσα

          Κάνθαρος τύπου Α

          Κάνθαρος τύπου Β

          Κάνθαρος τύπου Γ

          Κάνθαρος με πρόσωπο

          Μαστός

          Σκύφος ή κοτύλη

          Ρυτό (ρέον ή προτομή)

          Φιάλη

          Κύπελλο με μορφή κεφαλιού γυναίκας, άνδρα ή ζώου

 

Τελετουργικά αγγεία

          Γαμικός λέβης

          Λέβης γαμικός, 2ος τύπος

          Λουτροφόρος

          Πλημοχόη (ή κώθων ή εξάλειπτρον)

          Ωόν

 

Ελαιοδοχεία

          Λήκυθος (ή ληκύθιον)

          Λήκυθοι τύπου Διηάνειρας

          Αρυβαλλόσχημοι λήκυθοι

          Αρύβαλλος

          Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος

          Αττικός σφαιρικός αρύβαλλος

          Αλάβαστρο

          Ασκός

 

Φύλαξης αντικειμένων

          Πυξίδα τριποδική

          Πυξίδα Β

          Πυξίδα Γ

          Πυξίδα πουδριέρα

          Λεκανίς

 

Επιτραπέζια

          Πινάκιον

 

Οικιακής χρήσης

          Επίνητρον ή όνος

 

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία

70