Ελληνικός πολιτισμός, Τα είδη των αγγείων

Αρχική • Είσοδος • Μάχες • Χάρτες • Τέχνη • Ιστορία • Ν.Ε. Γλώσσα • Λογοτεχνία • Παιχνίδια • Συνδέσεις • Πλοήγηση

γεωμετρική • μελανόμορφη • ερυθρόμορφη • πρώιμη κλασική • κλασική • ύστερη κλασική I • ύστερη κλασική II

• είδη αγγείων • αγγειογράφοι • ήρωες • θεοί •

 

Από τα δεκάδες είδη αγγείων που υπήρχαν στην αρχαιότητα κάναμε μια μικρή επιλογή των πιο σημαντικών. Γνωρίστε τα.

Εξασκηθείτε στα είδη των αγγείων με δύο ασκήσεις αντιστοίχισης και

Βρες το είδος του αγγείου Δημιουργός της εφαρμογής: © Ναταλία Τζομπανάκη

Μάθε για τα αγγεία παίζοντας, ή δοκίμασε τις γνώσεις σου στα αγγεία Δημιουργός της εφαρμογής: © Ναταλία Τζομπανάκη

Γνώρισε τη διακόσμηση των αγγείων της γεωμετρικής περιόδου Δημιουργός της εφαρμογής: © Ναταλία Τζομπανάκη

Διακόσμησε την επιφάνεια ενός αγγείου Δημιουργός της εφαρμογής: © Ναταλία Τζομπανάκη

 

   

Αποθηκευτικά αγγεία

Αγγεία μείξης οίνου με νερό

Πίθος

Πελίκη

Κρατήρας

Κρατήρας
κιονωτός

Στάμνος

Αμφορέας

Κρατήρας
ελικωτός

Κρατήρας
καλυκόσχημος

Αμφορέας
τύπου Β

Αμφορέας
τύπου Α

Κρατήρας κωδωνόσχημος

Λέβης ή δίνος

Αμφορέας
τύπου Γ

Αμφορέας
με λαιμό

Αγγεία αντλήσεως και σερβιρίσματος του οίνου

Αμφορέας
πρωτοαττικός

Αμφορέας
τύπου Νόλας

Κύαθος ή Αρύταινα
ή Αντλητήριον

Όλπη

Αμφορέας
Νικοσθένειος

Αμφορέας
Παναθηναϊκός

Οινοχόη

Αμφορέας
Οξυπύθμενος

Αμφορέας
Τυρρηνικός

Λάγυνος

 

Αμφορέας
γεωμετρικός

Αμφορέας κάδος

Αγγεία οικιακής χρήσης

Αμφορέας με λαιμό
Ζ. των Αγκώνων

Νεστορίς

Επίνητρον ή όνος

Κάδος (situla)

Αγγεία μεταφοράς νερού

Αγγεία πόσης

Υδρία

Κύλιξ

Κύλιξ τύπου Α

Αγγεία φύλαξης αντικειμένων

Κύλιξ τύπου Β

Κύλιξ τύπου Γ

Πυξίς

Λεκανίς-πυξίς

Κύλιξ άπους

Κύλιξ merrythought

Λεκανίς

Κύλιξ Σιάνα

Κύλιξ κωμαστών

Αγγεία επιτραπέζια

Κύλιξ Ντρόουπ

Κύλιξ Γορδίου

Πινάκιον

Κύλιξ χειλεωτή

Κύλιξ ταινιωτή

Αγγεία τελετουργικά

Κύλιξ Κάσσελ

Κύλιξ Χαλκιδίζουσα

Γαμικός λέβης

Γαμικός λέβης, 2ος τύπος

Κύλιξ τύπου Βρουλιάς Ρόδου

Κάνθαρος τύπου Α

Λουτροφόρος

Πλημοχόη, Κώθων ή Εξάλειπτρον

Κάνθαρος τύπου Β

Κάνθαρος τύπου Γ

Λουτήριο

Μόνωτος Κάνθαρος

Φιάλη

Αγγεία ελαιοδοχεία

Μαστός

Σκύφος (ή κοτύλη)

Λήκυθος (ή ληκύθιον)

Λήκυθοι κυλινδρικοί

Ρυτόν (ρέον ή προτομή)

Λάκαινα

Λήκυθοι τύπου
Διηάνειρας

Λήκυθοι
αρυβαλλόσχημοι

Αγγεία πλαστικά

Αρύβαλλος

Κορινθιακός σφαιρικός
αρύβαλλος

Κύπελλο με μορφή κεφαλιού γυναίκας, άνδρα ή ζώου

Αττικός σφαιρικός
αρύβαλλος

Αλάβαστρον

Αγγεία ψύξης του οίνου

Ασκός

Ωόν

Ψυκτήρας

Κάλαθος

 

Τα μέρη ενός αγγείου

 

Αποθηκευτικά

Πίθος

Πελίκη

Στάμνος

Αμφορέας, γενικά

Αμφορέας, γεωμετρικός

Ενιαίος αμφορέας τύπου Β

Ενιαίος αμφορέας τύπου Α

Ενιαίος αμφορέας τύπου Γ

Αμφορέας με λαιμό

Πρωτοαττικός αμφορέας

Αμφορέας τύπου Νόλας

Νικοσθένειος αμφορέας

Παναθηναϊκός αμφορέας

Οξυπύθμενος αμφορέας

Αμφορέας με λαιμό (Ζωγράφου των Αγκώνων)

Τυρρηνικός αμφορέας

Αμφορέας κάδος

Νεστορίς

Μείξης οίνου με νερό

Κρατήρας, γενικά

Κιονωτός ή κιονοειδής κρατήρας

Ελικωτός ή ελικοειδής κρατήρας

Καλυκόσχημος ή καλυκοειδής κρατήρας

Κωδωνόσχημος κρατήρας

Κάλαθος

Λέβης ή δίνος

Ψύξης του οίνου

Ψυκτήρας

Αντλήσεως και σερβιρίσματος του οίνου

Κύαθος ή Αρύταινα ή Αντλητήριον

Οινοχόη, όλπη, τριφυλλόσχημη οινοχόη-χους

Όλπη

Λάγυνος

Μεταφοράς νερού

Υδρία, Υδρία-καλπίς

Πόσης

Κύλιξ

Κύλιξ, τύπος Α

Κύλιξ, τύπος Β

Κύλιξ, τύπος Γ

Κύλιξ, άπους

Κύλιξ merrythought

Κύλιξ Σιάνα

Κύλιξ των Κωμαστών

Κύλιξ Ντρόουπ

Κύλιξ Γορδίου

Κύλιξ χειλεωτή

Κύλιξ ταινιωτή

Κύλιξ Κάσσελ

Κύλιξ Χαλκιδίζουσα

Κύλιξ Βρουλιάς

Κάνθαρος τύπου Α

Κάνθαρος τύπου Β

Κάνθαρος τύπου Γ

Μόνωτος Κάνθαρος

Κάνθαρος με πρόσωπο

Μαστός

Σκύφος ή κοτύλη

Ρυτό (ρέον ή προτομή)

Λάκαινα

Φιάλη

Κύπελλο με μορφή κεφαλιού γυναίκας, άνδρα ή ζώου

Τελετουργικά αγγεία

Γαμικός λέβης

Λέβης γαμικός, 2ος τύπος

Λουτροφόρος

Πλημοχόη, Κώθων ή Εξάλειπτρον

Λουτήριο

Ωόν

Ελαιοδοχεία

Λήκυθος (ή ληκύθιον)

Λήκυθοι τύπου Διηάνειρας

Αρυβαλλόσχημοι λήκυθοι

Αρύβαλλος

Κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος

Αττικός σφαιρικός αρύβαλλος

Αλάβαστρο

Ασκός

Φύλαξης αντικειμένων

Πυξίδα τριποδική

Πυξίδα Β

Πυξίδα Γ

Πυξίδα πουδριέρα

Νικοσθένεια πυξίδα

Λεκανίς

Λεκανίς Πυξίς

Επιτραπέζια

Πινάκιον

Οικιακής χρήσης

Επίνητρον ή όνος

Κάδος (situla)

 

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία