Άσκηση στην αόριστη αντωνυμία τὶς άσκηση

1. μηδὲ δι’ ἄλλους , ἀλλὰ δι’ ὑμᾶς.
2. τυγχάνει δ’ ἄρα ὄντα ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρα ῥεύματα.
3. Ἀδικεῖ (αρσ. ον. εν.) ἑκών; ὀργὴ καὶ τιμωρία κατὰ τούτου.
4. Σόλων καὶ (αρσ. ονομ. πληθ.) τῶν ἄλλων νομοθετῶν
5. διαμφισβητοῦσι τρόπον δικαίως πάντες.
6. Καὶ τοῖς θηρίοις πόθος ἐγγίγνεται τῶν συντρόφων.
7. ἠρώτα (αρσ. αιτ. εν.) ἄνθρωπον.
8. τούτων γὰρ ἢ πᾶσιν ἢ ἀποδέδοται τὸ βουλεύεσθαι καὶ δικάζειν.
9. ἢν δέ που μορίῳ προσμείξωσι, κρατήσαντες (αρσ. αιτ. πληθ.) ἡμῶν...